Landsbygdsnätverket
Innovation

Godkända innovationsprojekt

Här kan du läsa om vilka ansökningar som blivit godkända för genomförandestöd. Vi lägger ut en kort information om projekten när Jordbruksverket skickat de formella besluten till de sökande.

 

Projekten ligger i den ordning de blivit godkända med senaste längst upp.

Utveckling av växtstärkande medel från restprodukt i sockerproduktion (SBE)

Sökande: Växtresurs Sverige AB, Östra Ströö
Projektmål: Extrakt från en biprodukt i sockerproduktion av sockerbeta - sockerbetsextrakt eller sugarbeet extract (SBE) – ska vara en del i ökade möjligheter att förebygga sjukdom och få ökad tillväxt hos plantorna. Det gäller effekt på förekomst av bladmögel samt torrfläckssjuka i potatis. Produkten är tänkt att användas som växtstärkande medel i potatis, tomat, gurka, rosor, jordgubbar samt inom sockerbetsodlingen.
Beviljat stöd: 3,8 milj kr
Projektslut: 2021-12-31
Kontaktperson: Erik Andreasson, projektledare, 0704930527

Bakterietillförsel ökar värdet av stallgödsel

Sökande: HS Konsult AB, Uppsala
Projektmål: Tillförsel av OxyG bakteriepreparatet (Roetech 106 PS) till flytgödsel ska ge en positiv inverkan på lukt, ge ökad tillgänglighet av växtnäring, ge en förenklad omrörning och hantering samt ha en positiv effekt på grödors tillväxt och avkastning.
Beviljat stöd: 3,1 milj kr
Projektslut: 2020-12-01
Kontaktperson: Zahra Omer, projektledare, 0706044272,

Färskskörd av gröna bönor

Sökande: RISE Research Institutets of Sweden AB
Projektmål: Olika livsmedel baserade på svenskproducerade färska gröna åkerbönor.
Beviljat stöd: 1,9 milj kr
Projektslut: 2020-06-20
Kontaktperson: Tomas Johansson, projektledare, 073-0670321,

Modernt IT-system för husdjursnära tjänster

Sökande: Skånesemin ek. förening
Projektmål: Ett nytt och integrerat IT-baserat system för husdjursnära tjänster för producenter av mjölk och nötkött. Utgångspunkten är managementsystem (MGM system) på gårdarna (själva innovationen) och att systemet är öppet för alla rådgivare oavsett organisatorisk tillhörighet.
Beviljat stöd: 5,1 milj kr
Projektslut: 2019-09-19
Kontaktperson: Martin Olsson, projektledare, 0415-19502,

Pick Up Safe

Sökande: MMG konsult AB, Östersund
Projektmål: Innovationen minimerar risken för jord-, förna- och gödselinblandning i grönmassan under skörd vilket ger förutsättningar för ett sporfritt ensilage.
Beviljat stöd: 1,3 milj kr
Projektslut: 2019-12-31
Kontaktperson: Mats Gustafsson, projektledare, 0702267533,

Nyckelfärdiga moduler för lammslakt

Sökande: Hans Arvidsson, Umeå
Projektmål: Kostnadseffektiva, nyckelfärdiga, flyttbara och skalbara moduler för slakt och styckning av får och lamm
Beviljat stöd: 2,0 milj kr
Projektslut: 2020-06-20
Kontaktperson: Hans Arvidsson, projektledare, 070-2787676,

Utveckling av vegetariska inblandningsprodukter av sidoströmmar från broccoli- och grönkålsproduktion

Sökande: Sveriges Lantbruksuniversitet
Projektmål: En ny produkt, bestående av råvara som idag inte tas tillvara utan plöjs ned på fältet, används för att skapa inblandningsprodukter i hälsosamma vegetabiliska livsmedel. Omkring cirka 2/3 av kålplantan tas idag inte tillvara idag utan blir svinn. I projektet avser vi att ta tillvara minst hälften av denna del bestående av stam- och bladdelar. Detta ska användas till nya inblandningsprodukter, t.ex. småbitar som kan ge tuggmotstånd i bröd och inblandningsprodukter till vegetabiliska biffar, korvar, hamburgare, köttbullar, grytor, gratänger, röror, soppor mm. Framtagna metoder för att ta tillvara råvara och göra inblandningsprodukter av kan tjäna som modell för annan utveckling av produkter där sidoströmmar används.
Beviljat stöd: 4,0 milj.
Projektslut: 2021-12-31
Kontaktperson: Marie Olsson, projektledare, 0767747465,

Daggstopp

Sökande: RISE Research Institutets of Sweden AB
Projektmål: Underlätta skörd under fuktiga förhållanden samt möjliggöra skörd av grödor med omfattande inslag av gräs. Möjligheten till fler trösktimmar per dag ger möjlighet att avsluta skörden tidigare på säsongen vilket kommer särskilt väl till pass under nederbördsrika senhöstar. Fler årliga trösktimmar kan också leda till minskade kostnader för skördetröskning.
Beviljat stöd: 6,2 miljoner
Projektslut: 2021-12-31
Kontaktperson: Ola Pettersson, projektledare, 0105-166947

Digital klassificering av slaktade nötkreatur och får enligt EUROP-skalan

Sökande: Agroväst Livsmedel AB
Projektmål: Digital klassificering av slaktade nötkreatur och får enligt EUROP-skalan. Lösningen ska vara baserad på 2D-kamerateknik och självlärande bildbehandling. Det ska skapa säkrare, jämnare och rättvisare köttklassificering för såväl uppfödare, slakt- som styckningsindustrin.
Beviljat stöd: 2,6 miljoner
Projektslut: 2020-06-30
Kontaktperson: Jens Juul, projektledare, 0761 – 07 81 72.

IoT och artificiell intelligens för att öka konkurrenskraften i svensk frukt- och vinproduktion- världsnyhet i branschen

Sökande: CFB Creative Future Business AB
Projektmål: Ett verktyg för att förbättra bedömningen av kvalitetskriterier avseende optimal skördemognad med utgångspunkt i äpple- och vinodling.

Ett stort antal parametrar registreras genom användning av ett finmaskigt nät av registreringsverktyg (sensorer) och redan kända normvärden för växtnärings- och vattenbalans - i förhållande till klimat och skördeutbyte - samt framtagna prognos- och varningssystem för växtskyddsåtgärder. Genom innovationen kan skördens kvalitetsvariationer begränsas vilket bidrar till en hållbar och konkurrenskraftig produktion.
Beviljat stöd: 4,0 miljoner
Projektslut: 2020-12-31
Kontaktperson: Christina Skjöldebrand, projektledare, 0706-282578

Kamera för att digitalt väga grisar och nötboskap i stallmiljö

Sökande: Agroväst Livsmedel AB
Projektmål: En digital lösning som väger levande grisar och nötkreatur för produktionsuppföljning under uppfödningstiden.
Lösningen är baserad på kamerateknik och självlärande bildbehandling. Innovationen möter behovet av att på ett effektivt och riskfritt sätt kunna följa djurens tillväxt från start till slakt och den ger uppfödaren bättre förutsättningar till förbättrad lönsamhet, goda produktionsresultat, bättre arbetsmiljö och förbättrad djurhälsa.
Beviljat stöd: 2,6 miljoner
Projektslut: 2020-06-30
Kontaktperson: Jens Juul, projektledare, 0761 – 078172. 

Anpassad infrastruktur med tjänstepaket för gårdens digitalisering

Sökande: Sensefarm AB
Projektmål: Attraktiva tjänstepaket runt installation, drift och tjänster för en digitaliserad gård. Innovationen ska innebära ett system som är robust och kostnadseffektivt och som kan hantera både höga datahastigheter från kameror till långsamma batteridrivna fältsensorer placerade långt från gården. Projektet ska vidareutveckla existerande och nya tjänster samt anpassa sensorer och kameror för att kunna möta olika lantbrukares behov.
Beviljat stöd: 4,9 miljoner
Projektslut: 2019-09-30
Kontaktperson: Henrik Hedlund, projektledare, 0702-176539

Smartphone-app för effektivare fältarbeten

Sökande: Forsbergs Växtodling AB
Projektmål: En GIS-app som medger enkel, snabb, flexibel och exakt platsbunden informationsinsamling. Den ska också möjliggöra effektiv organisering och rapportering av platsbundna uppdrag och arbetsuppgifter mellan uppdragsgivare och entreprenör eller mellan medarbetare. Innovationen ska vara mycket enkel och intuitiv att använda och minska risken för fel och misstag i kommunikationen mellan olika aktörer.
Beviljat stöd: 3,1 miljoner
Projektslut: 2019-12-31
Kontaktperson: Gustaf Forsberg, projektledare, 0703-479667

E-handelsplattform för närproducerade livsmedel

Sökande: Gårdsbudet AB, Ludvig Suneson, Johanneshov
Projektmål: En e-handelsplattform byggd från grunden för att automatisera och stödja hela kedjan för försäljning av närproducerade livsmedel.

Plattformen kommer användas i Gårdsbudets existerande verksamhet men det primära syftet är att licensiera ut systemet till producenter och samordnare av digitala och fysiska marknader i Sverige och internationellt. Systemet kommer bland annat ha stöd för skapandet av enskilda butiker med egen profil där en eller flera producenter listar sina varor, direktförsäljning till konsumenter och till företag med olika upplägg, kassasystem samt inventariehantering.
Beviljat budget: 3,3 miljoner
Projektslut: 2019-06-30
Kontaktperson: Ludvig Suneson, projektledare, 0705-372106 

Platsspecifik ogräsbekämpning

Sökande: Agroväst Livsmedel AB
Projektmål: Innovationen innebär att man får en systemlösning – från datainsamling till åtgärd – för platsspecifik ogräsbekämpning som bygger på användning av obemannade flygfarkoster, UAV (drönare) för datainsamling. I stället för som idag bredsprutning ska man ha en produkt som kan användas för målstyrd, platsspecifik applicering av herbicider.
Beviljat stöd: 3,4 miljoner
Projektslut: 2020-12-31
Kontaktperson: Thomas Börjesson, projektledare, 0705-598559

Gödselförädling i anslutning till Mönsterås Biogas

Sökande: Mönsterås Biogas AB
Projektmål: Innovationen ska möjliggöra att man från en planerad stor biogasanläggning som kommer producera stora mängder rötad stallgödsel ska kunna ta fram koncentrerade, transporteffektiva gödselmedel, så kallad superbiogödsel. Dessa ska vara effektiva vid växtodling och ha en mull- och fosforuppbyggande funktion. Ekologisk växtodling kommer att prioriteras.
Beviljat stöd: 3,3 miljoner
Projektslut: 2020-12-31
Kontaktperson: Stefan Halldorf, projektledare, 0735-305007

Minska fosfortillförsel genom förbättrad tillgänglighet vid tillväxtens start i majs

Sökande: Hushållningssällskapet Skåne
Projektmål: Innovationen innebär att man genom att behandla majsutsäde med en produkt som ökar markens tillgänglighet av fosfor får ett effektivare utnyttjande av fosfor och minskar risken för fosforläckage.
Beviljat stöd: 2,8 miljoner
Projektslut: 2020-06-01
Kontaktperson: Magnus Nilsson, projektledare, 0708-161086

Feedbax Garden

Sökande: QDEC AB
Projektmål: Innovation ska innebära en förbättrad och tydligare kommunikation mellan plantskola och beställare samt en effektivisering av arbetsmoment genom digitalisering och standardisering av växtstorlek och växtnamn. Innovationen kommer också att styra beställarna mot svenskproducerade plantskoleväxter, vilket gynnar den inhemska produktionen.
Beviljat stöd: 4,5 miljoner
Projektslut: 2020-06-30
Kontaktperson: Charlotte Ljungblad, projektledare, 0708289909

Mätning av mjölkurea på gårdsnivå

Sökande: Sveriges lantbruksuniversitet
Projektmål: Innovationen ska innebära att man genom att mäta ureainnehåll i individuella kors mjölk kan ha kontroll över hur foderstaten fungerar och ge underlag för optimering av utfodringen.
Beviljat stöd: 2,7 miljoner
Projektslut: 2020-02-03
Kontaktperson: Peter Udén, projektledare, 0701719044

BeeScanning

Sökande: Fribi Holding AB
Projektmål: Innovationen ska möjliggöra att angrepp av Varroakvalster i bisamhällen tidigt ska kunna upptäckas och åtgärdas genom scanning/fotografering. Bilderna analyseras, leder till rekommendation om åtgärd och lagras i en databas som bygger kunskap om varroa och hur skadorna ska minimeras på ett effektivt sätt.
Beviljat stöd: 3,5 miljoner
Projektslut: 2019-06-30
Kontaktperson: Björn Lagerman, projektledare, 0705603893

Ströbad i unghönsburar - en utmaning för branschen

Sökande: Svenska Ägg Service AB
Projektmål: Inredda burar med ströbad för unghöns som möjliggör att äggproducenter med inredda burar kan säkra sin rekrytering från unghönsproducenter med motsvarande system.
Beviljat stöd: 1,1 miljoner
Projektslut: 2019-06-30
Kontaktperson: Alexandra Jeremiasson, projektledare, 076-7900771

Arctic Winery - tillverkning av mousserande fruktvin med

champagnemetoden och svarta vinbär som bas

Sökande: Hushållningssällskapet i Norrbotten-Västerbotten
Projektmål: Mousserande fruktvin från svarta vinbär enligt champagnemetoden där såväl näringsinnehåll som ursprung utgör mervärden. Därutöver produkter som utvecklats på ett innovativt sätt från hela växten och de restprodukter som blir kvar även efter mer traditionell förädling till sylt och saft.
Beviljat stöd: 3,1 miljoner
Projektslut: 2020-12-31
Kontaktperson: Sara Byström, projektledare, 070 107 66 87

Smart, digital informationshantering - internt och externt - för produktions- och grossistplantskolor

Sökande: Nya Eriksbo Plantskola AB, Köping
Projektmål: Digitala kataloger med komplett information om hela sortimentet hos svenska produktionsplantskolor.
Beviljat stöd: 1,9 miljoner
Projektslut: 2019-12-31
Kontaktperson: Berit Haggren, projektledare, 073-0469799

EKOBOT autonom jordbruksrobot

Sökande: EKOBOT AB, Hägersten
Projektmål: En ny fungerande teknik inom artificiell intelligens (Deep learning) möjliggör att man kan hitta och eliminera ogräs, erbjuda moduler för analys (blad, flugfällor ,jord), gödsling, sådd och precisions besprutning i samband med odling av grödor av olika slag. Systemet avser främst att assistera ekologisk odling men det fungerar för alla typer av odlingar.
Beviljat stöd: 9,3 miljoner
Projektslut: 2019-12-31
Kontaktperson: Ulf Nordbeck, projektledare, 073-3321051

Ventilering av rotfrukter lagrade i stukor på fält

Sökande: NBR, Bjärred
Projektmål: Genom att aktivt ventilera och styra temperaturen i stukor med rotfrukter på det enskilda fältet med mobila system möjliggör man långtidslagring med minimala förluster i fält.
Beviljat stöd: 3,7 miljoner
Projektslut: 2020-12-31
Kontaktperson: Joakim Ekelöf, projektledare, 073-6286724

Klimatströ - lokalt, värmebehandlat, kvalitetssäkrat rörflenströ i kretslopp

Sökande: RISE Jordbruk och Livsmedel
Projektmål: Rörflen som strömedel till olika djurslag. Ströet ska säljas i brikettform, packat i balar.
Beviljat stöd: 2,5 miljoner
Projektslut: 2020-06-30
Kontaktperson: Cecilia Wahlberg Roslund, projektledare, 070-3970999

Automatiserad vertikal odling i staden

Sökande: Grönska Stadsodling 365 AB
Projektmål: Automatiserat vertikalt odlingssystem med LED-belysning för lokal produktion av bladgrönsaker i stor skala.
Beviljat stöd: 1,6 miljoner
Projektslut: 2018-10-31
Kontaktperson: Natalie de Brun Skantz, projektledare, 073-9561443

Brunnsmarkering för att förhindra påkörning samt negativ miljöpåverkan

Sökande: Ove Johansson, Vara
Projektmål: En fysisk utmärkning av brunnar i åkermark och diken för att
förhindra påkörning och negativ miljöpåverkan vid sprutning för nära brunnar.
Beviljat stöd: 0,6 miljoner
Projektslut: 2019-03-31
Kontaktperson: Liselotte J Sterneborn, projektledare, 070-3301024

Infofusion Fusarium

Sökande: Agroväst Livsmedel AB
Projektmål: Ett gårdsbaserat beslutsstöd för att bedöma risken för fusariumangrepp och förhöjda deoxynivalenol (DON)-halter i spannmål.
Beslutsstödet kommer att utformas som en webb-applikation med kartfunktion och kommer att kunna hantera både omvärldsdata såsom väder, samt gårds- och fältspecifika data, t.ex. förfrukt, sort, jordarter, satellitdata och historiska DON-data.

Produkten ska kunna användas av rådgivare och lantbrukare som utgångspunkt för ordinarie rådgivning, där t.ex. fältobservationer och praktiska hänsyn kan komplettera beslutsstödet, men även inom spannmålshandeln, där en mer generell version gällande för ett större geografiskt område är mer intressant.
Beviljat stöd: 2,4 miljoner
Projektslut: 2020-12-31
Kontaktperson: Thomas Börjesson, projektledare, 070-559 85 59

Självrengörande golv till grisar

Sökande: Moving floor Gotland AB, Katja Lindvall, Visby
Projektmål: Ett självrengörande golv till grisar bestående av en plastmatta med tillhörande avskrapare som ska bidra till att förbättra grisars närmiljö och minska antibiotikaanvändningen.
Beviljat stöd: 3,5 miljoner
Projektslut: 2018-12-31
Kontaktperson: Katja Lindvall, projektledare, 073-577 39 46

Utgödslingslarm Break box

Sökande: MMG Konsult AB, Mats Gustafsson, Östersund
Projektmål: Ett övervakningssystem för utgödslingsskrapor i gångar eller under spalt. Vid linbrott stänger övervakningssystemet ner utgödslingen, detta ger en betydligt snabbare reparation.
Beviljat stöd: 0,8 miljoner
Projektslut: 2019-03-14
Kontaktperson: Mats Gustafsson, projektledare, 070-226 75 33

Miljösmarta premiumprodukter – för ökad konkurrenskraft och bättre miljö

Sökande: Musselfeed AB, Odd Lindahl, Ellös
Projektmål: En lönsam och konkurrenskraftig modell för premiumägg med fokus på miljösmarta proteiner. Innovationsprojektet bygger hela leveranskedjan med miljösmart proteinråvara från mussla till fjäderfä.

Musslor som proteinråvara möjliggör 100 % ekologiskt foder. Detta projekt gäller äggproduktion, men intresse har även visats från kycklingproducenter.
Beviljat stöd: 4,7 miljoner
Projektslut: 2019-12-31
Kontaktperson: Sofia Kocher, projektledare, 070-577 78 14

Give peas a chance – nya produkter och marknader för den svenska ärtan

Sökande: RISE Jordbruk och Livsmedel
Projektmål: Svenska ärtodlare skall kunna producera en ärtråvara med egenskaper som är optimerad mot nya tillämpningsområden, utveckla innovativa livsmedel från svensk ärta och etablera en ny hållbar värdekedja från odling till färdig livsmedelsprodukt genom att:

Projektet ska ge ökade kunskaper om effekten av sortval, odlingsförfarande och mognadsgrad på sammansättning och nätverksbildande egenskaper hos ärtmjöl och ärtproteiner, om effekten av extraktionsmetod (filtrering, pH shift, organisk lösningsmedel) och förbehandling (frysning etc) på nätverksbildande egenskaper hos ärtmjöl och ärtproteiner samt om optimerad odling och förbehandling för att erhålla en ärtbaserad livsmedelskomponent som är lämplig att extrudera.

Projektet ska vidare ha utvecklat en till två prototyper av extruderad livsmedel där svensk ärta ger ökat mervärde till smak, konsistens och hälsa, samt ha definierat en ny värdekedja för svensk ärta från odling till färdig livsmedelsprodukt där den enskilde lantbrukaren får nya verktyg att optimera råvarans egenskaper mot nya livsmedelsprodukter och marknader.

Slutligen ska man säkerställa att framtagen lösning är miljömässigt hållbar genom livscykelanalys.
Beviljat stöd: 5,9 miljoner
Projektslut: 2019-04-30
Kontaktperson: Lina Svanberg, projektledare, 010-516 66 79

Havtornsskördare och havtornströska

Sökande: Wrams Aroma
Projektmål: En traktorburen havtornsskördare med hydraulisk häcksax, haspel för inmatning av grenar med bär, bindare och transportband samt en stationär tröska (rensmaskin) för rensning av frusna grenar med bär samt bortblåsning av löv och smågren och flisning av grenarna.

Idag får man handklippa och handrensa havtornsodling och havtornsbär. Efter projektet skall man kunna maskinellt skörda havtorn med traktor och rensa bären med maskin och flisa grenarna till energi. Detta kommer att leda till större odlingar som effektivt kommer att kunna skörda och rensa.
Beviljat stöd: 0,7 miljoner
Projektslut: 2018-12-31
Kontaktperson: Anders Berg, projektledare, 073-850 28 06

Ny teknik för id-märkning, vägning och hantering av ren

Sökande: Per Lars-Mikael Utsi, Arjeplog
Projektmål: Optimal anpassning av renantalet till betesresursen, optimal hjordstruktur och systematiskt urval av livdjur genom ny teknik för fasthållning, vägning, märkning, identifiering och övrig manuell hantering av renar och program för registrering, analys och urval.

För individmärkning ska det finnas öronbrickor för digital avläsning och registrering med hjälp av RFID-teknik. Efter att renar försetts med öronbricka kan de avläsas, identifieras och räknas automatiskt i hägn och vaja och kalv sammankopplas automatiskt innan skiljning, urval och annan hantering påbörjas.

För identifiering, vägning, märkning, behandling och lastning/slussning ska det finnas monterbar och portabel utrustning som fixerar renen och gör att dessa arbetsmoment kan göras snabbt i en följd. För omedelbar digitalisering och bearbetning av data i fält ska det finnas datautrustning med säker strömförsörjning och stor tålighet.

För bearbetning och analys av automatiskt avläst och registrerad individdata ska det finnas särskilda dataprogram som ger en fyllig individbeskrivning och -historik och en god översikt över renhjordens sammansättning och kondition. Programmet ska ta fram aktuellt underlag för urval och slaktuttag.
Beviljat stöd: 1,1 miljoner
Projektslut: 2020-06-30
Kontaktperson: Per Mikael Utsi, projektledare, 070-325 27 48

Lättviktsgrindar av höghållfast stål för högre säkerhet och bättre djurhantering

Sökande: RISE Jordbruk och Livsmedel
Projektmål: Lättviktsgrindar i höghållfast stål som ska förbättra säkerheten, minska stressen och öka effektiviteten, med utgångspunkt från nuvarande situationen för djurhantering. Projektet ska också ta fram ny geometri för grindarnas placering för att öka djurvälfärd och produktkvalitet genom mindre stress för djuren samt för att förbättra arbetsmiljö.

De nya innovativa lättviktsgrindarna ska vara 50 % lättare än dagens konstruktion utan att tillverkningskostnaden ökar. De ska även vara 3 gånger mer hållfasta än dagens grindar och klara tuffa miljöer och kraften från fullvuxna nötkreatur samtidigt som de är lätta att hantera, flytta och montera.
Beviljat stöd: 2,1 miljoner
Projektslut: 2018-08-22
Kontaktperson: Henrik Olsson, projektledare, 010-516 69 36

Ett säkert och effektivt system för införandet av nya grödor i Sverige

Sökande: HIR Skåne AB
Projektmål: En processinriktad arbetsmodell för systematisk kunskapsuppbyggnad och problemlösning i hela värdekedjan. Innovationen ska också säkra en effektiv kunskapsspridning genom utbildning vilket i slutänden bland annat resulterar i framtagande av vägledningsdokument. Innovationen gäller introduktion av nya grödor generellt, men då vegetativt förökade grödor av flera skäl innebär en stor utmaning har sötpotatis valts som case.

Efterfrågan på nya produkter ökar i Sverige men om inte introduktionen av nya grödor fungerar, minskar andelen svenskodlat på marknaden till fördel för importen. Det är svårt, kostsamt och riskfyllt för en enskild aktör att från provodling börja producera de volymer som handeln efterfrågar.
Beviljad budget: 2,9 miljoner
Projektslut: 2020-04-01
Kontaktperson: Helena Karlén, projektledare, 070-233 85 60

Mångfunktionella skyddszoner - en innovativ metod som kombinerar miljö- & produktionsmål

Sökande: Odling i Balans
Projektmål: Ett färdigt odlings- och skötselskoncept för mångfunktionella skyddszoner, baserat på vetenskapliga fakta, tester på pilotgårdar samt validering från lantbrukare, myndigheter, rådgivning och handel.

Konceptet ska minimera risken för läckage av oönskade ämnen från åkermarken samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas, olika typer av rekreationsvärden skapas samt att lantbruk och handel får ökade möjligheter att kommersialisera en hållbar svensk växtodling. På så sätt kombineras en långsiktig produktivitet i lantbruket och skydd av miljön.

Beviljad budget: 3,7 miljoner
Projektslut: 2020-11-30
Kontaktperson: Helena Elmquist, projektledare, 070-622 77 09

Lammlyftet- en svensk standard för lammköttskvalitet

Sökande: Lantbrukarnas Ekonomi AB
Projektmål: En svensk standard för lammköttskvalitet och därigenom säkra kvaliteten på det svenska lammköttet. Standarden ska omfatta hela produktionskedjan, vilket är unikt för kött i Sverige, och ska innehålla anvisningar för hur de i standarden ingående faktorerna ska mätas. Till standarden kopplas en manual. Manualen innehåller anvisningar för hur man på gård, vid transport och i slakteri kan arbeta för att säkra kvaliteten på lammkött. Standarden och manualen ska gå att ta del av via två olika informationskanaler, varav en ska vara internetbaserad.

Syftet med projektet är att korta livsmedelskedjan genom att rätt köttbit i högre utsträckning hamnar hos rätt kund i framtiden. Syftet är också att öka mervärdet på svenskt lammkött genom att fler kunder, som efterfrågar högkvalitativt lammkött, ska kunna erbjudas ett svenskt alternativ. Ett ökat mervärde leder till ökad konkurrenskraft i näringen vilket leder till fler producerade lamm.
Beviljad budget: 3,3 miljoner
Projektslut: 2020-12-31
Kontaktperson: Helena Stenberg, projektledare, 010-130 89 11

Mobil hygienisering

Sökande: MMG konsult AB
Projektmål: En mobil pastöriseringsutrustning inklusive kvarn som kan möjliggöra att avfall från olika livsmedelsföretag kan hygieniseras och därmed användas som biogassubstrat på lantbruksföretag. Med en mobil anläggning slipper livsmedelsföretagen ta en investeringskostnad för en pastöriseringsanläggning samtidigt som de kan minska sina kostnader för deponi, destruktion och kompostering.

Biogasgårdarna kan öka sin biogasproduktion samtidigt som de får in växtnäring till gården som i sin tur reducerar deras inköp av handelsgödsel. Eftersom den mobila enheten inte är en fast egendom kan finansieringen lösas enklare, den har ett andrahandsvärde och kan avyttras. En mobil anläggning öppnar upp för flera olika ägarmodeller och affärskoncept. Innovationen kommer både förbättra ekonomin för gårdsbiogasanläggningar och för mikro- till medelstora livsmedelsindustrier.
Beviljad budget: 2,4 miljoner
Projektslut: 2017-12-31
Kontaktperson: Mats Gustafsson, projektledare, 070-226 75 33

Fodereffektivitet - ökad konkurrenskraft och minskad miljöbelastning i svensk nötköttsproduktion

Sökande: Hencol AB
Projektmål: Ett system som via automatisk mätning av fodergiva och tillväxt under produktion kan visa aktuell tillväxt och vikt hos djuren, och relatera det till fodergivan (mängd foder) per box vid en viss tidpunkt. Genom att visualisera aktuell tillväxt kopplat till utfodrad mängd (på en smart telefon och via webbgränssnitt) möjliggörs daglig, automatisk uppföljning av hur förändringar i fodergiva och foderstat påverkar nötkreaturens tillväxt.

Olika verktyg och nyckeltal för uppföljning och utvärdering ska utvecklas som hjälper producenten att långsiktigt strategiskt optimera produktionen till gårdens förutsättningar. Innovationen ska ge ökad effektivitet och lönsamhet genom att djuren får rätt mängd foder, avvikande tillväxt lättare kan upptäckas och åtgärdas samt ge ett bättre utnyttjande av gårdens resurser.
Beviljat budget: 4,6 miljoner
Projektslut: 2019-11-30
Kontaktperson: Henrik Österlund, projektledare, 070-733 36 78

Svensk specialfröodling

Sökande: Agortus AB
Projektmål: En fungerande värdekedja för specialfröodling från sådd till avsalu i Sverige som är utvecklad för svenska förhållanden. De olika leden i värdekedjan är odling, tork/sortering/ kvalitetssäkring/rensning, svensk samordning, export och internationell köpare. En affärsmodell för hela värdekedjan ska ha utvecklats. Innovationen kommer att bidra till att förbättra lönsamheten i sydsvenska lantbruksföretag och erbjuda företagen nya odlingsmöjligheter. Det ökar hållbarheten i företagandet, säkerställer arbetstillfälle och ökar graden av internationalisering i företagen.
Beviljad budget: 17,3 miljoner
Projektslut: 2020-06-30
Kontaktperson: Mirja Ullvig, projektledare, 0418-66 51 50

Planeringsverktyg för rennäringsföretag – teknikutveckling i renskötseln

Sökande: Dálvvadis ekonomisk förening, Jokkmokk
Projektmål: Ett verktyg som gör det möjligt att ute i fält, i kallt klimat och utan 3G/4G-nät använda Renbruksplaner (RBP) och uppdatera dessa med hjälp av en ny kombination av befintlig testad teknik (utveckla mobilapp med buffrad RBP, buffrad insamlad data med koordinater, kommunikationsdrönarteknik, GPS-halsband, basstationer).

Innovationen uppdaterar med hjälp av drönare rennäringens modell för teknisk infrastruktur, arbetsflöde avseende datainsamling under operativt arbete inom områden som saknar 3G/4G datanätverk. Genom att data från operativ renskötsel respektive markanvändning kan hanteras i ett gemensamt planeringsverktyg ges förutsättningar för mer lönsamma rennäringsföretag med hållbara renbetesområden. Tekniken kan även användas för andra näringar.
Beviljad budget: 5,3 miljoner
Projektslut: 2020-06-30
Kontaktperson: Kerstin Kemlén, projektledare, 070-254 32 61

Mobil gödselseparering för ett hållbart lantbruk

Sökande: Agrilogik AB, Malmö
Projektmål: MobiSep Bedding - mobil gödselseparering ger en rad fördelar på mjölkgårdar. Fibrerna som separeras ut gör mjölkproducenten helt självförsörjande på strömedel, och den separerade gödseln blir mycket tunnare och därmed smidigare att sprida ut på åkern. Dessutom gör jordens snabbare upptag av separerad gödsel att mindre näring hinner avgå till luften. En mobil separator kan leverera hos 6-15 gårdar, och gör besök mellan 4-6 gånger per år och gård.
Beviljat stöd: 1,4 miljoner
Projektslut: 2017-09-30
Kontaktperson: Filip Celander, projektledare, 076-223 53 25

Vallskördemaskinen Multiflow

Sökande: Agroväst Livsmedel AB
Projektmål: Vid skörd av vallfoder ingår upp till fyra olika arbetsmoment, som vart och ett kräver en viss typ av maskin. Vallskördemaskinen Multiflow kan utföra alla dessa fyra arbetsoperationer med en och samma maskin. Den unika konstruktionen skapar förutsättningar för högre fodervärde och minskad jordpackning. Förutom rent ekonomiska och produktionsmässiga fördelar för lantbrukare har maskinen potential att ge positiva miljöeffekter både lokalt och globalt.
Beviljat stöd: 3,3 miljoner
Projektslut: 2018-11-30
Kontaktperson: Kristina Anderback, projektledare, 070-516 61 16

Utveckling av näringsladdad broccolisoppa

Sökande: Grönsaksmästarna Nordic AB
Projektmål: En ny typ av förädlad broccoli med höga halter av glucoraphanin används till en ny konkurrenskraftig, god, näringsrik och lättillgänglig broccolisoppa, ett hälsomässigt bra alternativ till lunch, middag eller mellanmål. Den innovativa idén är själva produkten. Broccoli innehåller, liksom andra växter i kålfamiljen Brassicaceae, glukosinolater, och särskilt intressant är glucoraphanin, som har antioxidativa och andra hälsomässigt gynnsamma effekter. I den aktuella superbroccolin Beneforte finns 2-3 gånger högre halt av glucoraphanin än i vanlig broccoli.
Beviljat stöd: 2,7 miljoner
Projektslut: 2019-03-29
Kontaktperson: Ulla Nilsson, projektledare, 073-745 43 91

Lönsam renskötsel - utveckling av premiumprodukter

Sökande: Hushållningssällskapet i Norrbotten-Västerbotten
Projektmål: Premiumprodukter med renkött som kan bära en positiv utveckling och vara ett skyltfönster för renkött. De ska bidra till utvecklingen av en ökad tillgänglighet på marknaden, i första hand i Sverige, men även på exportmarknader. Innovationen ska även bidra till verktyg för att öka förädlingsvärde och förädlingsgrad på produkter från ren som inte är så kallade premiumprodukter.
Beviljat stöd: 3,8 miljoner
Projektslut: 2019-12-31
Kontaktperson: Helena Zimmer, projektledare, 070-277 85 53

Svenska proteingrödor som industriråvara

Sökande: RISE Jordbruk och livsmedel (f d SP-Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB)
Projektmål: Svenskt jordbruk kan långsiktigt och storskaligt producera vegetabilisk proteinråvara baserad på fababöna (bondbönor och åkerbönor) och blå lupin/sötlupin till i första hand svensk och i andra hand internationell livsmedelsindustri. Proteinråvaran ska kunna användas till en ny generation hälsosamma, miljö- och klimatanpassade och ekonomiskt bärkraftiga livsmedel.
Beviljat stöd: 7,6 miljoner
Projektslut: 2019-12-31
Kontaktperson: Fredrik Fogelberg, projektledare, 0105-16 69 08

eSTRUS - Modern teknik för ökad dräktighetsgrad hos nötkreatur

Sökande: BMP INNOVATION AB
Projektmål: Tre oskiljbara delar vars syfte är att upptäcka när en ko går i brunst.
Den första delen av eStrus är en kamera som oberoende av ljusförhållanden på avstånd kan läsa av temperaturen på djuret samt registrera dess rörelsemönster. Var och en för sig är kroppstemperatur och rörelsemönster inte tillräckligt starkt korrelerade med brunst men de är ortogonala, dvs korrelerade men oberoende, vilket innebär att ett kombinerat system baserat på dessa två variabler ger en hög indikationsförmåga av brunst.

Den andra delen av eStrus är en mjukvara där man i realtid dels kan processa data från kameran i fråga om de enskilda kornas temperatur och rörelsemönster, dels kan fusionera dessa med stora datamängder inte bara från den egna djurbesättningen utan från besättningar från andra lantbrukare som har kor av samma ras och under samma villkor i övrigt (plats, foder, ålder, etc) och som använder eStrus. På detta sätt uppnås en god tillförlitlighet i fråga om när lantbrukaren skall larmas om att det är dags att betäcka kon.

Den tredje delen av eStrus är den realtidsdatabas som byggs upp i fråga om djurens egenskaper och beteenden. Denna kan dels användas för att övervaka och indikera sjukdomar under dräktigheten, dels ge lantbrukaren underlag för förändrad utfodring eller placering av korna under dräktigheten. Lantbrukaren får alltså en realtidslogg för varje unik besättningsindivid vilket kan vara till stor hjälp för veterinären eller i samband med försäljning av djuret.
Beviljad budget: 3,0 miljoner
Projektslut: 2018-06-29
Kontaktperson: Gabriel Kordoner, projektledare, 070-260 86 61

Beröringsfri feberdetektion för riskfri och effektiv djurskötsel

Sökande: Agricam AB
Projektmål: En beröringsfri feberdetektor för husdjur som mäter yttemperaturen på hornhinnan med värmekameror. Innovationen har till syfte att underlätta handhavandet med djuren, minimera produktionsförluster och öka effektiviteten hos såväl mjölk-kött och grisproducenter.

Målet är också en fix systemlösning för kontinuerlig febermätning där djuren passerar en och samma kamerastation (exempelvis mjölkkor) samt en handhållen systemlösning för köttdjur, gris och häst där värmekameran kommunicerar interaktivt och i realtid med en server (t.ex. molnlösning för att direkt lagra data på djuret).
Beviljad budget: 4,4 miljoner
Projektslut: 2019-08-31
Kontaktperson: Björn Kellner, projektledare, 070-870 91 43

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU