Landsbygdsnätverket

Foto: Sofia Byström

Arbetet i insatsområdena

Den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk har som övergripande mål att stödja aktörer som verkar inom områdena yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk och förse dem med bra verktyg, en god kunskapsbas och inspiration för det arbete de ska utföra inom ramen för målen för havs- och fiskeriprogrammet i Landsbygdsnätverket.

För att nå det övergripande målet har gruppen valt att fokusera på fyra insatsområden. På den här sidan får du information om arbetet inom de olika insatsområdena. Arbetet utförs inom aktiviteter, där inriktningen är ett eller flera av de tre områdena yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk.

Förmedla kunskapen om mindre
miljöbelastande system och redskap 

Fiskehamn

Det specifika målet är att öka kunskapen om mindre miljöbelastande system och fiskeredskap hos Landsbygdsnätverkets medlemmar och därigenom ge dem goda möjligheter att stödja projekt och aktiviteter som förbättrar konsumenternas kunskaper och därmed öka betalningsviljan för svenskfångad och svenskodlad sjömat. Det finns otillräcklig kunskap om fisket och vattenbruket som branscher och om de miljövänliga system och redskap som redan används.

Aktiviteter på gång

 • Miljöavtryck av svensk produktion och konsumtion av fisk

Vi ska samla och skapa underlag för en skrift om miljöavtryck (nationellt och globalt) av svensk produktion och konsumtion av fisk, både vildfångad och odlad. Istället för en samlad rapportering kommer resultaten publiceras fortlöpande genom webbinslag, poddar, nyhetsbrev och seminarier. Under våren och sensommaren har vi haft möten med forskningsorganisationen RISE och projektet SeaWin för att hitta aktiviteter som vi kan samarbeta om inom aktiviteten. Tre områden har redan identifierats. Vi kommer samarbeta om ett breddat underlag till den s.k. Fisklistan som administreras av Upphandlingsmyndigheten, en metodutveckling för att få tillförlitliga konsumtionsdata för fisk samt planering av en större sjömatskonferens den 7 februari 2019. Kommunikationsinsatser kommer under inledningen av 2019. Ett webbinarium genomfördes den 27 november. Temat var konsumtion av sjömat och presentationen gjordes av Friederike Ziegler från RISE. Program och möjlighet att anmäla sig är publicerat i kalendariet.

 • Lärorika exempel

Vi tar fram lärorika exempel, från Sverige och från andra länder, inom yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk och publicerar på webbsidan. Målet är att publicera tio lärorika exempel per år. Läs artiklarna här

 • Träff med leaderområden 2019 – Hur fiske och vattenbruk bidrar till landsbygds- och kustutveckling

Motsvarande träff som arrangerades i januari 2018 blev mycket uppskattad och en efterföljare efterfrågades. Den arrangerades den 17 januari på KAPITEL 8, Klara Strand, Stockholm. Programmets innehåll bestämdes tillsammans med leaderområdena. Information från träffen finns publicerat här

Stärka hållbar konkurrenskraft

Fiskebåt

Det specifika målet är att öka kunskapen hos fiskeaktörer om kvotsystem, andra fiskerättsliga frågor, marknadsföring och entreprenörskap samt att verka för samverkan och erfarenhetsutbyte inom näringen – med syftet att fiskerinäringen ska stärka sin konkurrenskraft på ett hållbart sätt.

Fiskerinäringen har behov av inspiration och lärorika exempel på diversifierad verksamhet som kan stärka konkurrenskraften. Det finns också behov av att få överblick över vilka samarbeten som finns mellan fiskerinäringen och handel och industri för att kunna utveckla dessa.

Aktiviteter på gång

 • Fisk och fiske – vad gäller?

Aktiviteten handlar om att ta fram kortfattade texter som visar på de viktigaste punkterna när det gäller regler för fiske och fiskerätt. Materialet kommer att presenteras på webben på ett lättläst och attraktivt sätt. Yrkesfisket har HaVs webbplats som sin kanal där ständig uppdatering sker av detaljer. Vårt material ska rikta sig till offentliga upphandlare och kök, skolor, kommuner m.fl. samt i viss mån till allmänheten, för att ge en förståelse för näringen.

Under inledningen av 2019 kommer resultatet publiceras på webben med rubriker som: Att räkna fisk i havet, Från fångst till konsument, Det svenska yrkesfisket levererar färsk fisk, Fiskodling, Logistik och kvalitet.

 • Ökad lönsamhet för det kustnära yrkesfisket och yrkesfisket i insjöarna

En del i genomförandet är att under inledningen av 2019 bjuda in till ett seminarium tisdagen den 12 mars på Trollharens fisk mellan Gävle och Söderhamn. Upplägg och övrig planering diskuteras med de regionala kontaktpersonerna som är knutna till leaderområdet. Detta seminarium ska ses som ett inledande pilotseminarium som kan följas av fler. Arrangörer blir Landsbygdsnätverket tillsammans med regionala aktörer; i detta fallet Leader Gästrikebygden och Länsstyrelsen Gävleborg. Kommande seminarier kan ha någon av de båda övriga inriktningarna; dvs. fisketurism och vattenbruk. Program och möjlighet att anmäla sig kommer att publiceras i kalendariet. Program och möjlighet att anmäla sig till Trollharen den 12 mars är publicerat i kalendariet.

 • Nationell konferens för yrkesfisket 2019

Landsbygdsnätverket bjöd tillsammans med Jordbruksverket och Länsstyrelsen Värmland in till en nationell konferens för yrkesfisket 2019. Plats var Karlstad Congress Culture Centre och datum 31 januari till 1 februari. Information från konferensen finns publicerat här.

 • Hållbar blå tillväxt 2019

Maritima klustret i Västsverige bjuder in tillsammans med Landsbygdsnätverket och Innovatum Start up till en konferens i Fiskebäckskil 24 och 25 januari 2019. Tema är Produkter och tjänster i en biobaserad blå ekonomi. Program är publicerat i kalendariet.

 • Samverkan med konferensen Östersjöfiske 2020

Konferensen Östersjöfiske 2020 i Simrishamn har arrangerats under några år. I år var konferensen 15 och 16 november och förutom Marint Centrum, Simrishamns kommun, Lunds universitet och Länsstyrelsen Skåne var Landsbygdsnätverket medarrangör. Information från konferensen finns publicerat här.

Stödja hållbara förvaltningsmodeller

per

Det specifika målet är att öka kunskapen om hållbara lokala och regionala förvaltningsmodeller, inklusive de möjligheter som finns för att återställa och utveckla goda reproduktionsplatser och andra åtgärder som främjar fiskbeståndens tillväxt, och hur man kan använda dessa förvaltningsmodeller för att stärka fisket, vattenbruket och ta hand om vattnet och resurserna.

Målet är också att skapa mer samsyn och förståelse mellan olika intressenter inom fiske och vattenbruk och tydliggöra dessa näringars betydelse för kustsamhällens utveckling.

Aktiviteter på gång

 • Seminarium om förvaltning av säl - Luleå 1 mars 2019

Sveriges Livsmedelsstrategi efterfrågar större nationell livsmedelsproduktion och högre självförsörjningsgrad i enlighet med hållbarhetsmålen i Agenda 2030. För att uppnå detta när det gäller fisk från havet är det helt nödvändigt med en ny typ av förvaltning av säl och skarv.

Syftet med seminariet är att diskutera sälförvaltning både lokalt och nationellt, där regionala lösningar kan vara en metod att uppnå resultat. Tillsammans behöver aktörer längs hela den svenska kusten öka pressen på riksdag, regering och myndigheter att besluta om åtgärder för att åstadkomma nödvändiga förändringar.

Ledord för seminariet: Återskapa balansen i havet & långsiktig hållbarhet.

Under eftermiddagen torsdag den 28 februari är det studiebesök och surströmmingskalas för de som kommer tidigt. Program och möjlighet att anmäla sig är publicerat i kalendariet.

 • Ett system för regional- och kustkvoter från 2019

Ett dokument som beskriver utgångspunkter för hur kustkvoter/regionalkvot bör hanteras från 2019 har tagits fram och redovisats för HaV.

– Jag tycker att det är bra att de olika aktörerna har kommit fram till ett resultat som gynnar kust- och regionkvoter för en bättre framtidstro och lönsamhet i det kustnära fisket, säger Tore Johnsson, yrkesfiskare och vice ordförande i Sveriges Fiskares Producentorganisation.

– Det system som infördes för tio år sedan för fisket efter sill/strömming och skarpsill har fungerat bra för det storskaliga fisket men med tiden har brister för det småskaliga kustnära fisket framgått. Efter de diskussioner som Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk initierade mellan fiskenäringen och länsstyrelser har en samsyn nåtts i flera avgörande frågor för att bevara och utveckla det småskaliga kustfisket efter sill/strömming. Dokumentet innehåller också förslag som vi hoppas att Havs- och vattenmyndigheten tar till sig och att de inbjuder till vidare diskussioner för att nå målen om levande kust och skärgård och utveckla det småskaliga kustfisket, säger länsfiskekonsulenten Rolf Gydemo, Länsstyrelsen Gotlands län.

Ladda ner dokumentetPDF

Ladda ner särskilt yttrandePDF (se nedan)

– Jag har deltagit i arbetsgruppens arbete som representant för Länsstyrelsen i Blekinge. Arbetsgruppens resultat har presenterats i en rapport. På några punkter delar jag inte rapportens slutsatser och jag vill därför till rapporten bifoga ett särskilt yttrande, säger Lars Lundahl, länsfiskekonsulent.

 • Det småskaliga kustfiskets förändrade förutsättningar och mervärden

Grupper med studenter från Sveriges lantbruksuniversitet har under våren 2018 besökt tre olika kustsamhällen på ostkusten och ett på västkusten. En skriftlig rapport kommer att publiceras under inledningen av 2019.

 • Nationell skärgårdskonferens - september 2019

Den Nationella skärgårdskonferensen flyttas till i höst. Många faktorer har samverkat till detta beslut. Tillsammans med Skärgårdarnas riksförbund arbetar vi nu vidare med att bredda programmet och involvera fler aktörer som är engagerade i kust- och skärgårdsfrågor. Vi återkommer med nytt datum innan sommaren och planerar för att konferensen kommer att hållas under september månad i Norrbottens skärgård.

Främja de ungas möjligheter att verka inom fiske och vattenbruk

Sillarodd

Det specifika målet är att är att stödja intresset hos unga genom att sprida kunskap och lyfta frågan om ägarskiften där en yngre generation kan ta över inom fiske och vattenbruk samt frågan om diversifiering.

Aktiviteter på gång

 • Vidareutbildning av yngre fiskare

Inledningen till denna aktivitet är att den tematiska gruppen representerades av två deltagare vid en konferens i Helsingfors den 6 april 2018 med temat - Recruitment of new fishermen. Tanken är nu att vi ska kunna jobba vidare tillsammans med erfarenhetsutbyte. Som en fortsättning på konferensen i Helsingfors finns det också ett förslag om det går att ordna en gemensam transnationell utbildning/fortbildning som genomförs mellan länderna kring Östersjön. Enligt flera är utbildningen inte en flaskhals för nyrekrytering. Det är lönsamheten och tillgången till kvoter som är problemet. Det kanske finns andra områden som skulle vara intressanta för ett internationellt samarbete även om det inte direkt är en utbildning till yrkesfiskare. Ett möjligt behov kanske istället är en slags fortbildning för existerande fiskare som redan har fått licens och kvot. Vi återkommer med mer information.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU