Landsbygdsnätverket

Foto: Sofia Byström

Arbetet i insatsområdena

Den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk har som övergripande mål att stödja aktörer som verkar inom områdena yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk och förse dem med bra verktyg, en god kunskapsbas och inspiration för det arbete de ska utföra inom ramen för målen för havs- och fiskeriprogrammet i Landsbygdsnätverket.

För att nå det övergripande målet har gruppen valt att fokusera på fyra insatsområden. På den här sidan får du information om arbetet inom de olika insatsområdena. Arbetet utförs inom aktiviteter, där inriktningen är ett eller flera av de tre områdena yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk.

Förmedla kunskapen om mindre
miljöbelastande system 

Fiskehamn

Det specifika målet är att öka kunskapen om mindre miljöbelastande system och fiskeredskap och vattenbrukstekniker hos Landsbygdsnätverkets medlemmar och därigenom ge dem goda möjligheter att stödja projekt och aktiviteter som förbättrar konsumenternas kunskaper och därmed öka betalningsviljan för svenskfångad och svenskodlad sjömat.

Aktiviteter på gång (exempel)

 • Fiske- och vattenbruksexempel

Vi tar fram lärorika exempel inom yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk och publicerar på webbsidan. Målet är att publicera tio lärorika exempel per år. Läs artiklarna här

 • Reportageserie som beskriver sjömatens väg från hav och sjö till handelsled

Vi tar fram nio webbartiklar och en film som bygger på stillbilder för att marknadsföra artiklarna. Samtliga artiklar publiceras på webben onsdagen den 11 september. De annonseras sedan en och en i Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev och på sociala medier varje vecka i nio veckor. Filmen publiceras samma dag, 11 september, och förstärker kampanjen. Filmen används vid flera tillfällen under dessa veckor. Teman för de nio artiklarna är det pelagiska fisket, det passiva fisket, kassodling av matfisk, landbaserad fiskodling, odling av musslor, landning av fisken, fiskauktion, beredning/förädling och grossist.

 • MAT 2019 – Nationell konferens om fiskodling och landsbygdsutveckling

Den 12 – 13 september arrangerar Refarm Linné i samarbete med oss en nationell konferens om landbaserad fiskodling i Växjö under det tionde året för det nationella matmötet – i år MAT 2019. Den 12 september genomförs ett föreläsningsprogram med fokus på landbaserad fiskodling, landsbygdsutveckling och livsmedelsstrategi. Dagen efter genomförs tre studiebesök på fungerande landbaserade fiskodlingar. På bussresan kommer bussvärden att på ditresan ge grundinformation om den aktuella anläggningen. Studiebesöken är 1/ Störodling i Strömsnäsbruk – RAS, 2/ Clariasodling hos Gårdsfisk i Åhus - RAS med näringsåterföring till jordbruket samt 3/ Tilapiaodling Ödevata i Emmaboda - Akvaponik

Mer information på Refarm Linnés hemsidalänk till annan webbplats

Information i vårt kalendarium med möjlighet till anmälanlänk till annan webbplats

 • Arbete för att stärka attityder och relationer – fiskodlingsbranschen

Vi genomför den här aktiviteten i samarbete med Matfiskodlarnalänk till annan webbplats, som driver arbetet. Inom fiskodlingsbranschen har fiskodlarna varit olika framgångsrika i att skapa positiva attityder och långsiktigt goda relationer med både närboende och intilliggande samhällen. Anledningarna kan vara att sådana aktiviteter inte har prioriterats eller att bolagen inte har insett betydelsen av att synliggöra verksamheterna. Målsättningen för denna aktivitet är att genom analys och praktiska försök, skapa en metod och ett informationsmaterial som ger stöd för hur verksamheten ska kommuniceras både internt och externt för att uppnå positiva attityder och långsiktigt goda relationer. Frågeställningar för den externa kommunikation är; Hur skapas och upprätthålls positiva attityder och goda relationer till exempelvis närboende, allmänhet, beslutsfattare och myndigheter? Frågeställningar för den interna kommunikationen är; Hur kan bolagen arbeta för att ha stolta anställda som kan vara bolagets och branschens positiva budbärare? Aktiviteten ska vara slutrapporterad sent hösten 2019.

 • Hållbar mat för alla – hållbar sjömat

Jordbruksverket har tagit fram en webbsida där man berättar om Hållbar mat för alla. Vi har kompletterat den informationen med en sida där vi beskriver Hållbar sjömat. Här kan du läsa den texten!länk till annan webbplats

Stärka hållbar konkurrenskraft

Fiskebåt

Det specifika målet är att öka kunskapen hos fiskets och vattenbrukets aktörer om till exempel regelverk, tillståndsfrågor, marknadsföring och entreprenörskap samt att verka för samverkan och erfarenhetsutbyte inom näringen – med syftet att fiskeri- och vattenbruksnäringen ska stärka sin konkurrenskraft på ett hållbart sätt.


Aktiviteter på gång (exempel)

 • Samverkan med konferensen Östersjöfiske 2020

Årets konferens arrangeras 21 och 22 november 2019 på Marint Centrum i Simrishamn. Temat är ”En ny idé för Östersjön”. Konferensen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Lunds universitet, Livsmedelsakademin, Simrishamns kommun, Marint Centrum och Landsbygdsnätverket. I en första inbjudan beskrivs temat bland annat så här; ”Östersjön utsätts för ett hårt tryck från många håll – och har så gjort under en lång tid. Det östra torskbeståndets akuta situation har varit på allas läppar under våren, hand i hand med insikten om att problemen rör ekosystemet som helhet och att svårigheterna sannolikt kommer att bli långvariga. Detta ger oss en nutid och framtid som skiljer sig avsevärt från vår dåtid. Vid årets konferens kommer vi presentera en modell för hur dessa frågor kan kopplas ihop med varandra och tas itu med ur ett helhetsperspektiv. Hör inbjudna experter analysera och diskutera modellen och var med själv och utforma framtidens hållbara hav och fiske!

Mer information i vårt kalendarium.länk till annan webbplats

 • Samverkan med den nationell vattenbrukskonferensen 2020

Det är Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruklänk till annan webbplats som ansvarar för planeringen inför nästa års nationella vattenbrukskonferens. Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk har fått frågan om att vara medarrangör för konferensen 2020, vilket vi tackat ja till. Planering pågår, där även Jordbruksverket kommer att involveras. Förslaget är att arrangera konferensen i Skåne under vecka 11, i mars 2020. Kristianstad eller Åhus är möjliga orter för konferensen. Mer information kommer när tid och plats har fastställts.

 • Sjömat från land till bord – nätverk vattenbruk

Vi samarbetar med RISElänk till annan webbplats och SWEMARClänk till annan webbplats som tillsammans med Svenskt Marintekniskt Forum har initierat ett nätverk för företag inom landbaserad odling av sjömat med målet att stärka denna relativt nya, och potentiellt växande bransch i Sverige. Nätverkets syfte är att samla företag och entreprenörer som har utvecklat, utvecklar eller ämnar utveckla landbaserade odlingssystem för att skapa ett övergripande och inkluderande nationellt nätverk. Det övergripande målet är att starta ett oberoende nätverk av organisationer med intressen i hållbar fiskodling. Nätverkets främsta mål är att stärka industrin och därmed skapa hållbara arbetstillfällen som producerar hållbar mat. Nätverket ska ha ett starkt affärsfokus, d.v.s. aktiviteterna i nätverket ska kunna direkt kopplas till affärsnytta för branschen. Den tematiska gruppen tillsammans med Region Skåne finansierar aktiviteten som pågår till och med april 2020.

 • Samverkan med konferensen Crayfish and Aquaculture, Gotland

Vi samarbetar med SLU Aqua,länk till annan webbplats Blått centrum Gotlandlänk till annan webbplats och Länsstyrelsen Gotlandlänk till annan webbplats kring en konferens i slutet av augusti med temat ”Crayfish and Aquaculture”. Den arrangeras i samverkan med IAA, International Association of Astacology 27 till 30 augusti 2019. Konferensen ger odlare, forskare och förvaltare i norra Europa chans att dela med sig av erfarenheter, knyta kontakter och ta del av de senaste forskningsrönen. Här förmedlas såväl praktiska kunskaper och erfarenheter som resultat från internationell forskning. Konferensen är lokal, regional och internationell. Konferensen inleds med ett seminarium på första dagen med fokus extensiv kräftodling i synnerhet och vattenbruk generellt. Det blir en inledande dag med inriktning på svenska deltagare, därefter två dagar för internationella gäster och som avslutning en dag med studiebesök.

Mer information i vårt kalendarium.länk till annan webbplats

Stödja hållbara förvaltningsmodeller

per

Det specifika målet är att öka kunskapen om hållbara lokala och regionala förvaltningsmodeller, inklusive de möjligheter som finns för att återställa och utveckla goda reproduktionsplatser och andra åtgärder som främjar fiskbeståndens tillväxt, och hur man kan använda dessa förvaltningsmodeller för att stärka fisket, vattenbruket och ta hand om vattnet och resurserna.

Målet är också att skapa mer samsyn och förståelse mellan olika intressenter inom fiske och vattenbruk och tydliggöra dessa näringars betydelse för kustsamhällens utveckling.

Aktiviteter på gång (exempel)

 • Värden i svenskt yrkesfiske

Vi har tillsammans med Jordbruksverket gett AgriFood i uppdrag att sammanställa kunskap om värden i svenskt yrkesfiske. Rapporten kommer bland annat att fungera som en s.k. gap-analys; det vill säga ge underlag för att prioritera ytterligare insatser för att fylla kunskapsluckor. Ett seminariumlänk till annan webbplats som bygger på rapporten arrangeras den 12 september i Stockholm. Någon vecka innan seminariet kommer deltagarna på seminariet att få rapporten. Publicering sker i samband med seminariet.

Mer information i kalendariet.länk till annan webbplats

 • Nationell Skärgårdskonferens – oktober 2019

Den nationella skärgårdskonferensen i samarbete med Skärgårdarnas Riksförbund arrangeras 17 och 18 oktober, med möjlighet att anlända på kvällen den 16:e, då det är middag och ett kort kvällsarrangemang. Teman är 1/småskaligt kustfiske, 2/ turism/destinationsutveckling och 3/ bredband. Även frågor kring kustkommunernas utvecklingsplaner kommer att lyftas.

Mer information i kalendariet.länk till annan webbplats

 • Torskfisket i Östersjön

En arbetsgrupp bestående av länsstyrelser, kommuner och fiskets organisationer samt närliggande intressen har hållit två möten under våren för att diskutera förutsättningarna för torskfisket i Östersjön på samma sätt som gjordes för de pelagiska kust- och regionalkvoterna. Problembilden är gemensam men synen på lösningar går isär. Mycket av diskussionerna har fokuserat på permanent överförbara fiskerättigheter. Vår roll har varit att erbjuda en plattform för diskussionerna. En skrivelse skickades till Havs- och Vattenmyndigheten i slutet av juni. Här finns skrivelsen.PDF

 • Samordning Sveriges fiskekommuner – etapp 1 samt kommande etapp 2

Ett arbete har gjorts med syfte att skapa en ”dialogplattform” för de 17 kustkommuner som undertecknade skrivelsen till regeringskansliet om behovet av insatser inom det lokala fisket. Marint centrum Simrishamn ansvarade i dialog med Leader Bohuskust och gränsbygd för arbetet. Denna aktivitet har varit en förstudie som beskriver förutsättningarna för ett samarbete mellan kommunerna. Med underlaget från etapp 1 kommer nu detta nätverk att söka stöd från EHFF för att utveckla samarbetet. Kommuner vid Östersjön norr om det nuvarande nätverket har visat intresse. Etapp 2 har som syfte att undersöka intresset hos dessa kommuner och se om det är möjligt att få ett samarbete utefter hela Östersjökusten. Marint centrum Simrishamn ansvarar i dialog med Leader Bohuskust och gränsbygd för arbetet. Representanter för de nordliga kommunerna kommer att involveras. Vår roll är att bekosta utredarens arbete för att genomföra de båda etapperna.

Här finns slutrapporten från etapp 1.PDF

Främja de ungas möjligheter att verka inom fiske och vattenbruk

Sillarodd

Det specifika målet är att är att stödja intresset hos unga genom att sprida kunskap och lyfta frågan om ägarskiften där en yngre generation kan ta över inom fiske och vattenbruk samt frågan om diversifiering.

Aktiviteter på gång (exempel)

 • Vidareutbildning av yngre fiskare

Inledningen till denna aktivitet är att den tematiska gruppen representerades av två deltagare vid en konferens i Helsingfors den 6 april 2018 med temat - Recruitment of new fishermen. Tanken är nu att vi ska kunna jobba vidare tillsammans med erfarenhetsutbyte. Som en fortsättning på konferensen i Helsingfors finns det också ett förslag om det går att ordna en gemensam transnationell utbildning/fortbildning som genomförs mellan länderna kring Östersjön. Enligt flera är utbildningen inte en flaskhals för nyrekrytering. Det är lönsamheten och tillgången till kvoter som är problemet. Det kanske finns andra områden som skulle vara intressanta för ett internationellt samarbete även om det inte direkt är en utbildning till yrkesfiskare. Ett möjligt behov kanske istället är en slags fortbildning för existerande fiskare som redan har fått licens och kvot. Vi återkommer med mer information.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU