Landsbygdsnätverket

Foto: Sofia Byström / Scandinav bildbyrå

Vad är på gång inom våra fyra insatsområden?

Den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk har som övergripande mål att stödja aktörer som verkar inom områdena yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk och förse dem med bra verktyg, en god kunskapsbas och inspiration för det arbete de ska utföra inom ramen för målen för havs- och fiskeriprogrammet i Landsbygdsnätverket.

För att nå det övergripande målet har gruppen valt att fokusera på fyra insatsområden. På den här sidan får du information om vad som är på gång i vårt arbete inom de olika insatsområdena. 

Insatsområde 1: Förmedla kunskapen om mindre miljöbelastande system 

Fiskehamn

Det specifika målet är att öka kunskapen om mindre miljöbelastande system och fiskeredskap och vattenbrukstekniker hos Landsbygdsnätverkets medlemmar och därigenom ge dem goda möjligheter att stödja projekt och aktiviteter som förbättrar konsumenternas kunskaper och därmed öka betalningsviljan för svenskfångad och svenskodlad sjömat.

Aktiviteter som är på gång (exempel):

Aktiviteten syftar till att göra en kommunikationsinsats kring vanliga missuppfattningar, myter och vanliga frågor/diskussioner inom fiske och vattenbruk. Vi tar fram informativa artiklar baserade på saklig och opartisk fakta avstämd med berörda myndigheter och aktiva inom den blå sektorn. Här kan du läsa Visste du att... om vattenbruk och fiske.

Aktivitet Hållbart från norr till söder innefattar fyra webbinarier om olika aspekter av vattenbruk som sändes hösten 2020. Teman var: Vattenbruket i kulturlandskapet, Vattenbruket i symbios med jordbruket, Hållbart fiskfoder och storkslig laxodling i RAS. Medverkande var bland annat forskarna Anders Kiessling från SLU, Friederike Ziegler från RISE och Kristina Snuttan Sundell från SWEMARC samt branschrepresentanter från bland annat prisbelönta Gårdsfisk. Aktiviteten skulleha avrundast med en fysisk träff på KSLA i december. Medarrangörer var SLU, NKfV och SWEMARC. Här är finns mer information om webbinarierna.

Vi lyfter fram goda exempel inom yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk och publicerar på webbsidan. Läs artiklarna här.

Fiskebåt

Insatsområde 2: Stärka hållbar konkurrenskraft

Det specifika målet är att öka kunskapen hos fiskets och vattenbrukets aktörer om till exempel regelverk, tillståndsfrågor, marknadsföring och entreprenörskap samt att verka för samverkan och erfarenhetsutbyte inom näringen – med syftet att fiskeri- och vattenbruksnäringen ska stärka sin konkurrenskraft på ett hållbart sätt.

Aktiviteter som är på gång (exempel):

Fiskeforum2020 syftar till att på olika sätt belysa och diskutera svenskt fiske ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi ställer oss frågan om vi har ett hållbart fiske idag, men pratade även om vad som behövs för att vi i framtiden ska ha både bärkraftiga akvatiska ekosystem, konkurrenskraftiga fiskenäringar och säkra möjligheterna till ett bra sport- och fritidsfiske.

Fiskeforum2020 för samman hela fiskenäringen och nyckelaktörerna i det system som påverkar utvecklingen av ett hållbart fiske i Sverige. Konferensen samlar bl.a. yrkesfiskare, fritidsfiskare, sportfiskare, fisketurismentreprenörer, produkt- och destinationsutvecklare, offentliga beslutsfattare, finansiärer, förvaltare, lagstiftare, forskning och vetenskaplig rådgivning från olika delar av Sverige.

Forumet arrangeras på Näringslivets hus, Stockholm. Arrangörer är Jordbruksverket, HaV, Sportfiskarna, Sveaskog, Stiftelsen för Östersjölaxen, Svensk Sportfiskehandel och Landsbygdsnätverket i samverkan med Fiskevattenägarna och SFPO.

Syftet med aktiviteten är att utforma och sprida information om förutsättningar för de offentliga köken att upphandla lokal svenskodlad fisk och på så sätt, i förlängningen, öka Sveriges självförsörjningsgrad på sjömat. Som ett första steg genomförs en förstudie som beskriver viljan hos och förutsättningar för branschen att kunna leverera livsmedel till kommunerna. Eva Sundberg, projektledare för MATtanken, Öppnas i nytt fönster. är med och hjälper till samt delar med sig av sin långa erfarenhet kring offentlig upphandling.

Vad ska vi ha svenskt yrkesfiske till? Är temat för den sista Östersjöfiske2020-konferensen som går av stapel den 19- 20 november 2020. Då kommer vi tillsammans söka svar på frågan och diskutera vad som krävs för att nå dit.

  • Under konferensen kommer fiskarens roll för ett välmående ekosystem, för svensk livsmedelsförsörjning, för kust­bygdens utveckling, för miljöövervakning och för kunskapsförsörjning om vårt hav lyftas.
  • Vi kommer också diskutera om en förändrad fiskeriförvaltning kan generera en livskraftig fiskerinäring.
per

Insatsområde 3: Stödja hållbara förvaltningsmodeller

Det specifika målet är att öka kunskapen om hållbara lokala och regionala förvaltningsmodeller, inklusive de möjligheter som finns för att återställa och utveckla goda reproduktionsplatser och andra åtgärder som främjar fiskbeståndens tillväxt, och hur man kan använda dessa förvaltningsmodeller för att stärka fisket, vattenbruket och ta hand om vattnet och resurserna.

Målet är också att skapa mer samsyn och förståelse mellan olika intressenter inom fiske och vattenbruk och tydliggöra dessa näringars betydelse för kustsamhällens utveckling.

Aktiviteter som är på gång (exempel):

Den tematiska gruppen tillsammans med Jordbruksverket gav AgriFood i uppdrag att sammanställa kunskap om värden i svenskt yrkesfiske. Rapporterna fungerar bland annat som s.k. gap-analyser; det vill säga ger underlag för att prioritera ytterligare insatser för att fylla kunskapsluckor. Staffan Waldo är vår kontaktperson på AgriFood.

Två rapporter har tagits fram under 2019 och 2020. Dessa hittar du under Rapporter. Landsbygdsnätverket och Jordbruksverket har gett AgriFood ytterligare i uppdrag att ta fram en rapport som beskriver kustsamhällens attraktionsförmåga för turismen. Denna rapport ska redovisas i december 2020.

Sillarodd

Insatsområde 4: Främja de ungas möjligheter att verka inom fiske och vattenbruk

Det specifika målet är att är att stödja intresset hos unga genom att sprida kunskap och lyfta frågan om ägarskiften där en yngre generation kan ta över inom fiske och vattenbruk samt frågan om diversifiering.

Aktiviteter som är på gång (exempel):

Det måste bli mer attraktivt och lönsamt att vara fiskare för att nästa generation ska vilja satsa på en framtid inom näringen. Det finns behov av att kartlägga de utmaningar och möjligheter som framtidens fiskare ställs inför med fokus på det småskaliga fisket. För att formulera effektiva åtgärder för att underlätta en framtid inom fisket längs kusterna måste vi fundera över vilka förutsättningar som finns och hur den framtida fiskaren måste arbeta för att uppnå ett lönsamt fiske. Ett första uppstartsmöte har hållits och utformningen av aktiviteten är snart klar.