Landsbygdsnätverket

Foto: Farnet

Havs- och fiskeriprogrammet

Havs- och fiskeriprogrammet löper från 2014 till och med 2020. Det består av stöd för att dels utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige och dels genomföra en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv.

I havs- och fiskeriprogrammet beskriver Sverige hur vi ska genomföra de unionsprioriteringar som medfinansieras genom den Europeiska havs- och fiskerifonden. Den Europeiska havs- och fiskerifonden ingår i ett gemensamt, nationellt strategiskt ramverk som även omfattar övriga så kallade struktur- och investeringsfonder i EU (landsbygdsfonden, socialfonden, och regionalfonden). 

De övergripande målen i programmet är att:

  • Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag.
  • Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser.
  • Främja sysselsättning.

De olika stöden i programmet:

Du kan läsa om havs- och fiskeriprogrammet i sin helhet under ”Mer information”. 

Rangordning av ansökningar med urvalskriterier

Havs- och fiskeriprogrammet har som mål att nå en bättre måluppfyllelse än det tidigare fiskeriprogrammet. För att välja ut vilka som ska få stöd används urvalskriterier på nationell nivå. De är alltså samma i hela landet. Urvalskriterierna ska göra att det blir en bättre måluppfyllelse och innebär att ansökan poängsätts och får en slutpoäng. 

Schabloner förenklar redovisningen av utgifter

I det nya havs- och fiskeriprogrammet finns möjlighet att använda schabloner för att förenkla inför utbetalning av stöd. En schablon ska vara kontrollerbar, rättvis och godkänd på förhand. Jordbruksverket har därför tagit fram färdiga schabloner för att förenkla för stödsökarna och ge en mer effektiv och rättssäker handläggning. Information om schabloner för redovisning av utgifter finns på varje stödsida.

Informationen är hämtad från Jordbruksverkets webbplats. Vid frågor kring stöden inom havs- och fiskeriprogrammet ber vi dig att ta kontakt med Jordbruksverket. Länk till annan webbplats.