Landsbygdsnätverket

Syftet med MATtanken

Syftet med MATtanken är övergripande att främja ökad kvalitet på offentliga måltider och att de resurser som satsas på dessa tillvaratas på bästa sätt.


Vi har ett nätverksfokus. Vi jobbar för nätverkande och erfarenhetsutbyte i hela kedjan från producent till konsument.


Vi jobbar kunskapsdrivet. Vi bidrar till framtagande och spridning av fakta och kunskap, bland annat genom att lyfta fram inspirerande exempel och olika framgångsrika sätt att arbeta på.


Vi är en samlande kraft. Många initiativ och projekt runt om i Sverige arbetar utan större kontakt eller samverkan med andra. Vår ambition är att samla kraften av olika initiativ och skapa en överblick över utvecklingen.

Agenda 2030

Utgångspunkten för projektet är Agenda 2030 - FN:s globala mål för hållbar utveckling. Livsmedel och matvanor relaterar direkt eller indirekt till alla 17 mål. Eftersom målen hänger ihop når vi inte framgång om vi enbart fokuserar på några av dem. För att nå en hållbar utveckling krävs ett helhetsgrepp och för att lyckas med det krävs samarbete.

Läs mer om Agenda 2030 här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I förlängningen kan MATtanken bland annat bidra till


Miljömässig hållbarhet
Minskad klimat- och miljöbelastning
Ekosystemtjänster säkras

Social hållbarhet
Förbättrad folkhälsa
Positiv landsbygdsutveckling (t.ex. nya arbetstillfällen)
Medbestämmande och delaktighet hos konsumenten

Ekonomisk hållbarhet
Stärkt konkurrenskraft hos primärproducenter och livsmedelsföretag
Bättre utnyttjande av skattemedel

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post