Landsbygdsnätverket

Frågor och svar om nationell insamling av livsmedelsstatistik, offentlig sektor

Detta är en samlingssida för information samt frågor och svar om den livsmedelsstatistik som samlades in under februari, inom ramen för Silo-projektet.

Vad är det som händer?

Måndag den 6 februari får landets kommuner en förfrågan om att lämna in uppgifter över vilka livsmedel som köptes in helåret 2022.

Förfrågan sänds via mejl, från mejladressen: livsmedelsstatistik@jordbruksverket.se.

Mejlet adresseras till den i kommunen som har kunskap om vilka livsmedel som köpts in.

Hur lämnar kommunen sina uppgifter?

Den efterfrågade informationen sänds i Excel-format till mejladressen: livsmedelsstatistik@jordbruksverket.se.

Vi är flera kommuner som samverkar kring upphandling och inköp. Hur gör vi för att lämna våra uppgifter?

I de fall där det finns kommunsamverkan kring upphandling och inköp så går det bra att en person lämnar statistik för flera kommuner. Det är viktigt att det är tydligt vilka uppgifter som hör till vilken kommun. 

När vill ni senast ha uppgifterna?

Senast måndag den 20 februari önskar vi att ha fått in uppgifterna.

Vem kommer att ta emot och hantera uppgifterna?

Jordbruksverkets statistikenhet tillsammans med MATtanken vid Landsbygdsnätverkets kansli.

Varför görs pilotinsamlingen?

Pilotinsamling av vilka livsmedel som köpts in i kommunerna ger oss kunskap om hur en insamling av livsmedelsstatistik för offentlig sektor skulle kunna utformas på bästa sätt, både för Jordbruksverket och uppgiftslämnarna. Insamlingen ger också svar på frågor kring hur datan som samlas in kan tillgängliggöras på ett bra sätt.

Mer information om Silo-projektet och dess syfte.

Har ni samrått med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, kring den nationella pilotinsamlingen av livsmedelstatistik?

 Ja, samråd kring insamlingen har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) enligt SFS 1982:668 om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner.

Hur redovisas resultaten?

Alla som lämnat uppgifter kommer att bjudas in till ett digitalt möte där resultaten från pilotinsamlingen presenteras. Mer information om detta möte kommer senare.
Save the date: Torsdag 20 april, kl. 13.30-15.00.

Vad är nästa steg i Silo-projektet?

Förhoppningen är att det med resultaten från pilotinsamlingen som grund fattas beslut om att livsmedelsstatistik gällande offentlig sektor blir en permanent, regelbunden statistikinsamling. En sådan insamling gör det möjligt att i en databas publicera nationell öppen data, i vilken det går att göra sökningar och ta del av olika rapporter kring inköpen av livsmedel i offentlig sektor.

Om statistikinsamlingen permanentas kan data från insamlingen av livsmedelsstatistik för 2022 införlivas som en nollpunktsmätning. 

Vilka uppgifter efterfrågas i insamlingen?

Vi efterfrågar endast livsmedel inköpta 2022 och vi önskar ta del av ALLA inköp som gjorts i kommunen. Det vill säga inte enbart inköpen som gjorts av en eventuell måltidsorganisation.

Nedan finns mer information om vilka uppgifter som efterfrågas. Uppgifterna sänds i Excel-format till oss via e-post: livsmedelsstatistik@jordbruksverket.se.

 • Varuområde (endast djupfryst, färskvaror/kylvaror, kolonial/speceri och nutrition)
 • Huvudgrupp (exempelvis mejerivaror)
 • Varugrupp (exempelvis lättmjölk)
 • Leverantör (exempelvis Menigo Foodservice AB)
 • Leverantörens artikelnummer
 • Artikelnamn (exempelvis Lättmjölk 10 L Bib)
 • Producent
 • Märke
 • Kronor
 • Kilo
 • Ekologiskt
 • MSC
 • Kravmärkt
 • Produktens tillverkningsland
 • Råvarans ursprungsland

Om måltidsverksamheten inte drivs i kommunal regi - vad gäller då?

Insamlingen omfattar statistik kring de inköp av livsmedel som kommunen gjort själv. Det vill säga vi efterfrågar i dagsläget INTE de livsmedel som ingår när kommunen köper en måltidstjänst. Privata aktörer omfattas inte heller.


Kompletterande underlag – tilläggsinformation

I de fall då inköp gjorts som inte finns med i den huvudsakliga sammanställningen, exempelvis vid inköp av livsmedel från lokala leverantörer och/eller komplementköp, önskar vi om möjligt även tilläggsinformation från kommunen.

Ladda ner följande mall: Excelfil för kompletterande underlag - livsmedelsstatistik. Excel, 332.5 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Fyll i filen så långt det är möjligt.
 • Döp om filen så att kommunens namn framgår.
 • Mejla filen, tillsammans med er huvudfil (se avsnittet ovan: Vilken statistik/vilka uppgifter är det som ska lämnas.)

Kommer man kunna se hur mycket som är lokalproducerat?

Nej, eftersom det inte finns någon nationell definition av vad som är lokalproducerat så är inte detta möjligt. Däremot kommer man kunna se råvarans ursprungsland och tillverkningsland i de fall det är angivet.

Kommer man kunna göra prisjämförelser?

Ja, det kommer att finnas snittpriser för den efterfrågade perioden.

Hur redovisas resultaten?

Alla som lämnat uppgifter kommer att bjudas in till ett digitalt möte där resultaten från pilotinsamlingen presenteras. Mer information om denna träff kommer senare.
Save the date: Torsdag 20 april, kl. 13.30-15.00.

 

Vem kommer att kunna ta del av datan?

Om arbetet permanentas kommer databasen vara tillgänglig för alla.

Hur ofta tänker ni samla in statistik?

I pilotinsamlingen har vi frågat efter årsstatistik. I framtiden tänker vi oss att insamlingen sker två gånger om året.

Tänker ni fråga även efter regionernas inköp?

Ja, så småningom. Vi inleder genom att testa metoden och bygga upp databasen med hjälp av kommunernas livsmedelsstatistik.

Mer information om Silo-projektet och pilotinsamlingen - vem ska jag kontakta?

Sänd frågor som rör insamlingen av livsmedelsstatistik till e-post:
livsmedelsstatistik@jordbruksverket.se

Eller kontakta Eva Sundberg, MATtanken, mobil. 073-232 55 70.

 

Tre emblem: Jordbruksverkets logotyp, MATtankens logotyp och EU-flaggan för Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Silo-projektet drivs av Jordbruksverkets statistikenhet och MATtanken. Projektet finansieras med medel från EU.

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post