Landsbygdsnätverket

Fråga till kommunerna om livsmedelsinköp 2022

Nu har landets samtliga kommuner via mejl fått en fråga om vilka livsmedel som köpts in under 2022.

Insamlingen är ett led i det arbete som just nu utförs av MATtanken (som drivs av Landsbygdsnätverket) tillsammans med statistikenheten vid Jordbruksverket, i det så kallade Silo-projektet. Syftet är att lägga grunden för, och testa, insamling och publicering av statistik över inköp av livsmedel till offentlig sektor.

Vad är det ni vill uppnå med Silo-projektet?

– Vi hoppas att så många kommuner som möjligt vill vara med och hjälpa till att testa insamlingen av livsmedelsstatistik, säger MATtankens Eva Sundberg

Insamlingen är del av en långsiktig plan för att genom Silo-projektet tillgängliggöra nationell livsmedelsstatistik för offentliga sektorn.

– I dagsläget finns inget enkelt sätt att mäta och följa upp inom detta område. Det är först när det finns nationell data som det blir möjligt för olika aktörer att få kunskap om vilka livsmedel som köps in och göra uppföljningar av målen exempelvis i den nationella livsmedelsstrategin, folkhälsomål och Agenda 2030, fortsätter Eva.

– Livsmedelsstatistiken möjliggör även benchmarking mellan kommuner och regioner. Transparensen kring de offentliga inköpen är viktig även för tidigare led i kedjan eftersom det blir synligt för producenter och livsmedelsföretag vad som köps in, avslutar hon.

Vad är det för frågor som får svar genom insamlingen?

– Under hösten 2022 genomfördes en test kring insamling och bearbetning av data med ett antal referenskommuner. Dessa kommuner ansåg att det var lätt att dela med sig av sina uppgifter och såg nyttan med insamlingen. Nu vill vi testa insamling från landets samtliga kommuner, berättar MATtankens Eva Sundberg.

Insamlingen kommer bland annat att ge kunskap om hur en framtida regelbunden insamling av livsmedelsstatistik för offentlig sektor skulle kunna utformas på bästa sätt, både för Jordbruksverket och uppgiftslämnarna. Insamlingen ger också svar på frågor kring hur datan som samlas in kan tillgängliggöras.

Mer om insamlingen av livsmedelsstatistik

På MATtankens webbplats finns all information om Silo-projektet.

För den som vill veta mer om den pågående insamlingen av livsmedelsstatistik 2022 finns en särskild sida med Frågor och svar.

Publicerades