Landsbygdsnätverket
Porträttbild på Per Hasselberg.

Per Hasselberg, ordförande i arbetsgruppen Nyanländas inkludering. Foto: Jenny Mårtensson, Fyrbodals kommunalförbund

Hallå där... Per Hasselberg

Du är ju ordförande i vår arbetsgrupp Nyanländas inkludering. Vilka är de viktigaste frågorna som ni jobbar med just nu?

- En fråga som är särskilt angelägen att samverka kring just nu är integration på arbetsmarknaden. Covid har ju drabbat många branscher hårt men besöksnäringen är en av de hårdast drabbade. Det är en bransch som traditionellt haft låga trösklar och varit viktig för både unga, nyanlända och utrikesfödda som en instegsbransch på arbetsmarknaden. Nu krävs samverkan för att skapa fler vägar in på arbetsmarknaden.

- Det allra viktigaste för arbetsgruppen generellt är att verka för samverkan mellan myndigheter, civilsamhälle och näringsliv i arbetet för integration som metod i landsbygdsutvecklingsarbetet. Det är i samverkan riktigt stora saker kan hända och möjligheter för kan skapas.

Vad hoppas ni på att det ska leda till?

- Framför allt handlar det om att ge fler nyanlända och utrikesfödda möjligheten att bo och verka i våra svenska landsbygder. För att säkerställa till exempel kompetensförsörjningen långsiktigt i våra landsbygder är det av stor vikt att nu erbjuda olika möjligheter när det gäller jobb, boende och social integration, annars finns risken att människor flyttar från landsbygdskommunerna i hopp om bättre möjligheter i våra storstadsregioner.

Vad är på gång framåt?

- Vi står ju nu inför ett avslut av innevarande EU-period och vår fortsatta verksamhet får ju formas utifrån beslut på olika nivåer i både EU och Sverige. Men vi har olika projekt som vi ska avsluta, till exempel ett spännande arbete med piloter i ett par olika län som syftar till att öka kontakterna mellan svenskt föreningsliv, utrikesföddas föreningsliv, svenska myndigheter och näringslivet på lokal och regional nivå. Kanske kan det bidra till att vi får lokala och regionala avknoppningar av Landsbygdsnätverkets nationella arbete för nyanländas inkludering. Det vore fantastiskt.

- För ett par år sedan hade vi en mycket lyckad konferens i Vadstena med föreläsningar, workshops och tid för samtal. Vi tänker genomför en liknande konferens i början av nästa år för alla som är intresserade av att arbete med integration och inkludering som metod för landsbygdsutveckling. Med tanke på läget blir den väl digital denna gång. Men det kan ju innebära att fler personer från hela vårt avlånga land faktiskt kan ta del av innehållet. Så inget ont utan att det har något gott med sig.

Om du får lyfta tre delar som gruppen bidragit med, vad skulle det bli?

- Det första är samverkan och möten. Det är det absolut viktigaste vi bidragit till under hela den tid vi haft förmånen att arbetat med inkluderings- och integrationsfrågor inom ramen för Landsbygdsnätverket. Det andra som vi har bidragit med är goda exempel. Det är så intressant att få lyfta fram goda exempel på inkludering och integration får olika delar av Sverige genom de olika redskap som Landsbygdsnätverket arbetar med till exempel webinarier, poddar, artiklar och konferenser.

- Det tredje jag vill nämna är ny kunskap. Arbetsgruppen har tagit fram flera olika rapporter och använt oss studenter för att genomföra studier kring arbetet med integration i våra landsbygder. I dessa rapporter finns så mycket spännande kunskap som man kan ta del av. Vi har just initierat en ny studie med en student som ska undersöka alla integrationsprojekt inom Landsbygdsprogrammet. Denna rapport ska bli mycket spännande att ta del av.

Arbetsgruppens syfte och mål

Arbetsgruppens mål är att medverka till att medlemsorganisationers förmåga att engagera och involvera nyanlända och fler unga i landsbygdsutveckling har ökat. Gruppen utformar och bedriver en support till de som utför andra prioriterade insatser inom Landsbygdsnätverket. Gruppen har även ett särskilt ansvar att genomföra erfarenhetsutbyte mellan aktörer som jobbar med integration i landsbygder. Gruppen ska också som stöd till nätverkets övriga medlemsorganisationer utforma inspirationsmaterial, exempelvis genom poddavsnitt, webbinarier, film och information på sociala medier. Syftet är att nå ut brett bland nyanlända om hur nätverkets olika medlemsorganisationer jobbar med landsbygdsutveckling och hur en person som nyanländ kan involvera sig i landsbygdsutveckling. Gruppen medverkar också i nätverkets landsbygdssäkrande arbete.

Publicerades