Landsbygdsnätverket
Sofia Björnsson klädd i mössa och halsduk utomhus vid en åker

Sofia Björnsson är ordförande i vår arbetsgrupp Ekosystemtjänster och jobbar till vardags på LRF. Foto Privat

Hallå där...Sofia Björnsson

Du är ju ordförande i vår arbetsgrupp Ekosystemtjänster. Vilka är de viktigaste frågorna som ni jobbar med just nu?

– Vi försöker översätta hela området med ekosystemtjänster till olika nätverksaktiviteter och det blir stark koppling till jordbrukets miljömässiga hållbarhet. Frågorna är ständigt aktuella och just nu när det är en reform på gång av EUs gemensamma jordbrukspolitik (CAP) så har vi en del arbete på gång som har kopplingar dit direkt eller indirekt.

– Ett av nätverkets huvudsyften är att förbättra genomförandet av EUs jordbrukspolitik och där ser jag att arbetsgruppen har en roll där olika aktörer kan mötas för diskussion och samarbete.

Vad hoppas ni på att det ska leda till?

– Vi var till exempel med och anordnade ett seminarium om digitala tekniker för betesdjur i höstas. Kan vi hjälpa till att komma framåt i sådana frågor kan det leda till förenklingar i CAP-regelverket samtidigt som det kan underlätta för företagen att hålla djur på naturbetesmarker och därmed förbättra förutsättningarna att bevara och stärka biologisk mångfald.

Vad är på gång framåt?

– Vid nästa arbetsgruppsmöte ska vi prata om hur vi kan underlätta diskussionen kring en del begrepp som EU-kommissionen använder, till exempel agroekologi. Här kan nätverket hjälpa till att samla aktörer för få till en bred förutsättningslös diskussion på en neutral arena. I januari ska vi också anordna en workshop om hur olika länder främjar pollinering och biologisk mångfald genom miljöersättning och andra åtgärder. Syftet är att bredda kunskapsläget.

Om du får lyfta tre delar som gruppen bidragit med, vad skulle det bli?

– Vi genomförde en större workshop i mars 2020 om framtida CAP-ersättningar för naturbetesmarker där vi fick in många inspel och bra dialog. En podcast om hållbart jordbruk och kolinlagring i höstas blev också mycket lyckad. Därutöver har vi haft väldigt bra diskussioner i arbetsgruppen där vi utbytt åsikter och hållit varandra informerade om olika processer. Just det faktum att kunna mötas på regelbunden basis och utbyta erfarenheter är en viktig del i nätverkandet.

– Gruppen har funnits i olika konstellationer i flera år. Tidigare år jobbade gruppen mycket med bushresor där politiker och beslutsfattare på regional eller lokal nivå fick åka ut och se effekter av igenväxning i landskapet. Vi sponsrar fortfarande sådana resor då och då.

– Gruppen initierade också rundabordssamtal kring kött, klimat och biologisk mångfald där representanter från olika organisationer träffades för diskussion. Under åren har vi varit med och arrangerat flera seminarier med hållbarhetstema i till exempel Riksdagen och KSLA.

Arbetsgruppens syfte och mål

Arbetsgruppen ekosystemtjänster har särskilt fokus på miljö och klimat. Målet är att främja ekosystemtjänster som bidrar till livsmedelsstrategins genomförande och att stärka konkurrenskraften i de gröna näringarna

Arbetsgruppens medlemmar finns på den här sidan

Läs mer om gruppen på den här sidan

Publicerades