Landsbygdsnätverket

Politikområdenas mål och hur de är sammankopplade

Nedanstående två matriser utgjorde underlag i dialogen med Landsbygdsnätverkets medlemmar och intressenter, inför innevarande arbetsplan 2021-2022.

Kategori mål

EU:s
gemensamma jordbrukspolitik*

EU:s
gemensamma jordbrukspolitik*

EU:s
gemensamma jordbrukspolitik*

EU:s
gemensamma jordbrukspolitik*

EU:s gemensamma jordbrukspolitik*

Produktion

 

Att stödja en livskraftig jordbruksinkomst och motståndskraft över hela EU:s territorium för att förbättra livsmedels-säkerheten.

Bidra till att trygga livsmedelsförsörjningen.

Produktionsökning, både konventionell och ekologisk, som bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörj-ningsgrad.Öka konkurrenskraften 

 

 

 

 

 

 

 

Att öka konkurrenskraften och marknads-orienteringen, med ett större fokus på forskning, teknik och digitalisering.
Säkerställa att fiske- och vattenbruksverksam-heterna är miljömässigt hållbara på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i ekonomiskt hänseende.

 

En konkurrenskraftig livsmedelskedja.
Bl.a. genom att stödja kunskaps- och innovationssystemet för att bidra till ökad produktivitet och innovation i livs-medelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

 

 

 


Långsiktigt hållbar förmåga att ta till vara förut-sättningarna för företagsamhet. Stärka konkurrenskraft i en utveckling mot en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och till ett hållbart nyttjande av naturresurserna.

 

 

 

 

Omfördela makten i livsmedelskedjan

Att förbättra jordbrukarnas ställning i värdekedjan.


Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.Skydda folkhälsa och matens kvalitet
Att förbättra jordbrukets möjligheter att tillmötesgå samhällets krav när det gäller livsmedel och hälsa, däribland kravet på säkra, näringsrika och hållbara livsmedel, såväl som respekten för djurens välfärd.


Konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val, exempelvis av närproducerat och ekologiskt.
Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas. Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.


Stödja generationsskifteAtt locka unga jordbrukare och underlätta affärsutveckling i landsbygdsområden.


      

* Källa 2018/0216 Förslag EU-förordning.

Kategori mål

 

 

 

EU:s gemensamma jordbrukspolitik*

 

 

EU:s havs- och fiskeriprogram
(Källa EU förordning
nr 1380/2013)

Livsmedelsstrategin
(Källa Regeringens Länk till annan webbplats. webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Miljö-
och
klimatpolitik

(Källa sverigesmiljomal.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Landsbygdspolitik (Källa Regeringens proposition 2017/18:179)

Motverka klimatförändringen

Att bidra till begränsning av och anpassning till klimatförändringarna och att främja hållbar energi.


Den totala livsmedels-produktionen ökar samtidigt som relevanta miljömål uppnås.

Andelen förnybar energi ökar och energi-användningen är effektiv med minimal klimatpåverkan.

Nå målen samtidigt som miljömålen uppnås.

Vårda miljön

Att främja en hållbar utveckling och effektiv förvaltning av naturresurser som vatten, mark och luft.

Säkerställa att fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen minimeras, och ska sträva efter att säkerställa att fiske och vattenbruk inte leder till en försämring av den marina miljön.

Den totala livsmedels-produktionen ökar samtidigt som relevanta miljömål uppnås.

Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen. En god hushållning sker med naturresurserna.

Nå målen samtidigt som miljömålen uppnås.

Bevara landskap och biologisk mångfald

Att bidra till skyddet av den biologiska mångfalden, förbättra ekosystemen och bevara livsmiljöer och landskap.

Säkerställa att nyttjandet av de levande marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer en maximal hållbar avkastning.

Den totala livsmedels-produktionen ökar samtidigt som relevanta miljömål uppnås.

Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.

Nå målen samtidigt som miljömålen uppnås.

Bidra till levande landsbygd och kustbygd

Att främja sysselsättning, tillväxt, social integration och lokal utveckling i landsbygdsområdena, däribland inom bioekonomi och hållbart skogsbruk.

Säkerställa att fiske- och vattenbruksverksamheterna är miljömässigt hållbara på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen om att uppnå nytta i socialt och sysselsättningshänseende.


Den totala livsmedels-produktionen ökar samtidigt som relevanta miljömål uppnås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och hållbar utveckling i hela landet.


Landsbygdernas förmåga att ta till vara förut-sättningarna för företagsamhet och sysselsättning är långsiktigt hållbar. Likvärdiga förutsättningar för människor att arbeta, bo och leva i landsbygder.

* Källa 2018/0216 Förslag EU-förordning.