Landsbygdsnätverket

Utdrag om nätverk ur regeringens förslag till strategisk plan 2023-2027

I förslaget till Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) finns ett avsnitt som anger förutsättningarna för ett nationellt nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken. Nedan återges avsnitt 4.4.1 i sin helhet, samt utdrag ur avsnitt 4.4.2.


Läs mer om strategisk plan 2023-2027 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Jordbruksverkets webbplats, där du också hittar alla tillhörande dokument.

4.4 Det nationella nätverket för den gemensamma jordbrukspolitiken

4.4.1 Sammanfattande översikt och mål för det nationella nätverket för den gemensamma jordbrukspolitiken, inbegripet aktiviteter för att stödja Europeiska innovationspartnerskapet, EIP, och kunskapsflöden inom Agricultural Knowledge and Innovation System, AKIS.

Det svenska nationella nätverket för den gemensamma jordbrukspolitiken har samma mål och uppgifter som de som anges för nationella nätverk i artikel 126. Nätverket ska också bidra till genomförandet av havs-, fiskeri- och vattenbruks-programmet (HFV-programmet). Inom ramen för GJP:s och HFV-programmet:s mål ska nätverket fungera som en nationell plattform för utveckling av kunskaper och arbetssätt för landsbygdsutveckling.

Mål för nätverket

  • Ökat deltagande av alla relevanta intressenter och genomförandet av strategiska planen samt, där det är relevant, i dess utformning.
  • Bistå förvaltande organ i genomförandet av den strategiska planen och övergången till en prestationsinriktad leveransmodell
  • Bidra till att öka kvaliteten i genomförandet av den strategiska planen
  • Bidra till att sprida information om den gemensamma jordbrukspolitiken och dess finansieringsmöjligheter
  • Främja innovation i jordbruk och landsbygdsutveckling och stödja ömsesidigt lärande, delaktighet och interaktion mellan alla intressenter i processer för kunskapsutbyte och kunskapsbyggande
  • Bidra till övervaknings- och utvärderingskapacitet och aktiviteter
  • Bidra till spridning av resultaten av de strategiska planerna inom den gemensamma jordbrukspolitiken

Uppgifter för nätverket

(1) Insamling, analys och spridning av information om insatser och god praxis som stöds eller genomförs genom den strategiska planen, liksom analys av utvecklingen inom jordbruket och på landsbygden i delar som är relevanta för målen, angivna i art 6 (1) i förordning om strategiska planer.

(2) Bidra till kapacitetsbyggnad för den förvaltande myndighetens administration och andra aktörer som deltar i genomförandet av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken, inklusive i övervaknings- och utvärderingsprocesser.

(3) Skapande av plattformar, forum och evenemang för att främja ett utbyte av erfarenheter mellan berörda parter och ömsesidigt lärande, däribland i relevanta fall utbyte med nätverk i tredjeländer.

(4 ) Insamling och spridning av information och nätverkande mellan finansierade strukturer och projekt, t ex lokala aktionsgrupper och operativa grupper inom EIP.

(5) Stöd till samarbetsprojekt mellan innovationsgrupper, lokala aktionsgrupper eller andra liknande lokala utvecklingsstrukturer, däribland transnationellt samarbete.

(6) Skapandet av kopplingar till andra unionsfinansierade strategier eller nätverk.

(7) Bidra till den fortsatta utvecklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken och förberedelserna för av en eventuell efterföljande period av strategiska planer inom densamma.

(8) Deltaga i och bidra till den verksamhet som bedrivs i det europeiska nätverket för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Det nationella nätverket ska samla och skapa ett nätverkssamarbete mellan civilsamhällesorganisationer, näringslivsorganisationer, rådgivare, forskare och myndigheter. Nätverkets huvudsakliga fokus ska vara på sådana målområden som i hög utsträckning genomförs eller stöds via den strategiska planen, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. men även aktiviteter som bidrar till att uppnå andra mål för den gemensamma jordbrukspolitiken angivna i art 6 i förordningen om strategiska planer kan komma i fråga för nätverkets arbete. Nätverkets uppgifter att bidra i arbetet med insamling, analys och spridning av information och resultat samt övervakning och utvärdering ska ske i nära samarbete med den förvaltande myndigheten, så att uppgiften kan lösas på ett kostnadseffektivt sätt och inte innebär dubbelarbete eller otydlighet.

4.4.2 Struktur, styrning och drift av nätverket för den gemensamma jordbrukspolitiken


Struktur

Nätverket för den gemensamma jordbrukspolitiken är ett öppet nätverk för nationella organisationer och myndigheter med koppling till målen för politiken. Medskapande och medlemsinflytande är grunden i det svenska nätverket för den gemensamma jordbrukspolitiken. En annan viktig grund är att det är en neutral arena där intressen med olika perspektiv kan mötas på likvärdiga villkor. För att nå målen om ökad delaktighet och ökad förmåga är det viktig att de som samlas i nätverket får likvärdiga möjligheter att vara engagerade och drivande i verksamhet som genomförs med nätverkets resurser. Ett viktigt motiv till engagemang är att delaktigheten bidrar både till nytta för de som deltar och till de övergripande målen.

...

... nätverkets medlemmar ska bidra till målet om att stärka kunskapsflödena inom AKIS och till att skapa kopplingar till angränsande program och strategier inom kunskapsområdet, t ex rörande landsbygdsutveckling och annan regional utveckling samt forskning.

... nätverkets medlemmar är också viktiga för att lösa uppgifter om att skapa kopplingar till andra unionsfinansierade strategier eller nätverk samt uppgifter sammanhängande med arbetet i lokala utvecklingsgrupper.

Nätverksarbete för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet är integrerat i nätverket för den gemensamma jordbrukspolitiken.

...

Styrning

Den förvaltande myndigheten har i uppdrag att inrätta ett nationellt nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken, tillsätta en styrgrupp och har ansvar för att följa upp att nätverket genomför de uppgifter som framgår av regelverket. Styrgruppens uppgift är att, med hänsyn till budget och nätverkets uppgifter, löpande prioritera och följa upp nätverksinsatser. Styrgruppen ska vara sammansatt av organisationer från näringsliv och civilsamhälle, från forskning och rådgivning samt från offentlig sektor.

...

Prioriteringarna av aktiviteter inom nätverket utgår dels från regelbundna inventeringar om viktiga nätverksbehov bland medlemmarna för att uppnå målen om ökad delaktighet och ökad förmåga, dels från dialog med den förvaltande myndigheten när det gäller aktiviteter närmare kopplade till genomförande och uppföljning av den strategiska planen. Prioriteringar ska omsättas i specifika mål som ligger till grund för hur tillgängliga resurser fördelas som beslutas av styrgruppen. Dessa mål och budget formuleras i aktivitetsplaner.

...

Drift

Merparten av verksamheten i nätverket ska initieras och utföras av de ingående aktörerna, det vill säga dess medlemmar.

...

Publicerades