Landsbygdsnätverket
Olle Kvarnbäck, Britt-Marie Benjaminsson och Birgit Landquist

Olle Kvarnbäck, Britt-Marie Benjaminsson och Birgit Landquist pratar ekosystemtjänster och nya skötselplaner i podden Landet. Foto: Peter Gropman

Att ge och ta - om ekosystemtjänster och biologisk mångfald #86

Det är inte bara att så en blomsterremsa, man måste göra det på rätt ställe, där det är till mest nytta och vid rätt tid. Utan den biologiska mångfalden skulle vi inte överleva. Ekosystemtjänster, som det här avsnittet handlar om, är ett hett begrepp. Men vem ska göra vad och när?

Det är något man lyfter i projektet Naturbruksskolor i framkant och med oss har vi gäster som alla arbetar med frågorna både inom naturbruksutbildningarna och inom lantbruket.

Medverkande:
Birgit Landquist, projektledare, RISE Jordbruk och livsmedel
Olle Kvarnbäck, Agronom, biolog och egen företagare
Britt-Marie Benjaminsson, växtodlingslärare, Naturbruksskolan Sötåsen, Västra Götalandsregionen

Vi har sått blomsterremsor, det var ett svårt år i fjol med mycket torka, då kom vi underfund med att det inte bara är att så utan det måste vara rätt förhållanden. Det har vi vidareutvecklat i år
- Britt-Marie Benjaminsson

Det största resultatet hittills är skötselplanerna som vi fortfarande håller på med, vi kommer att kommunicera det på olika sätt, kanske kan det utgöra en modell för något som sprids vidare inom jordbruket
- Birgit Landquist

Jag ser en stor vinst i att man får koll på alla biotoper som har ett värde för biologisk mångfald. Det är inte bara naturbetesmarken eller bara våtmarken utan här har vi också fått med skogsbryn, öppna diken och dikesrenar, blommande kantzoner och gamla träd
- Olle Kvarnbäck

Publicerades