Landsbygdsnätverket

Delrapport från utredning om service i glesbygd

I början av året beslöt regeringen att tillsätta en utredning som ska se över hur man ytterligare kan stödja tillgången till kommersiell service i glesbygd. Nu har en delrapport överlämnats. – Lanthandeln har en särskild betydelse i glesbebyggda områden och fungerar ofta som ett nav för andra serviceslag som post, apoteksombud och betaltjänster. Försvinner butiken försvinner också annan service och många människor mister en naturlig mötesplats, säger Catharina Håkansson-Boman som är ansvarig utredare.

Lanthandel

Catharina Håkansson Boman har överlämnat en delrapport som är ett underlag för fortsatt arbete.

Delrapporten som Catharina Håkansson-Boman precis presenterat beskriver utmaningarna för de mest sårbara glesbygdsområdena och ger en lägesbild över pågående insatser. Den anger inriktning och avgränsningar för det fortsatta arbetet och pekar ut viktiga områden som utredningen kommer att arbeta med under den återstående utredningstiden. Flera experter har också kallats in som resurspersoner, däribland Landsbygdsnätverkets verksamhetsledare Maria Gustafsson.

Uppdraget som regeringen gav till utredaren innebär att hon ska:

  • analysera förutsättningarna för att stödja tillgången till en grundläggande nivå av kommersiell service i de områden som är särskilt sårbara och utsatta,
  • ta ställning till vilka former av service som kan omfattas samt klargöra hur ett stöd skulle kunna bidra till ökad tillgänglighet till och samordning av olika typer av service,
  • föreslå kriterier för att få stöd samt för hur stödet skulle kunna utformas och beräknas,
  • lämna förslag på finansiering av ett eventuellt stöd,
  • klargöra om och i så fall på vilket sätt ett eventuellt stöd kan samordnas med förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service och andra befintliga stödsystem,
  • klargöra vilka möjligheter till stöd som EU:s statsstödsregler medger, i synnerhet reglerna för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och reglerna lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2015.

 

Ladda ner delrapporten här. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Publicerades