Landsbygdsnätverket

Första europeiska nätverksträffen

Den 5-6 november arrangerade det europeiska landsbygdsnätverket, ENRD, sin första nätverksträff för de nationella nätverken i den nya programperioden. Nästan samtliga medlemsländer var representerade och idéer till nya samarbeten kläcktes.
− Det var ett innehållsrikt möte. Det innehöll allt ifrån att få lyssna till kommissionens förväntningar på oss nationella nätverk till att få byta erfarenhet med kollegor runt om i Europa och prova på konkreta innovativa mötesmetoder, säger verksamhetsledare Maria Gustafsson.

NRN_meeting_14_opt

Många länder representerade på första mötet med det nya europeiska landsbygdsnätverket.

Den första nätverksträffen som det nya teamet på ENRD Contact Point arrangerade lade tyngdpunkten på att diskutera planerna för de kommande åren. Paul Soto som är den nya gruppledaren på Contact Point förklarade att det finns tre överordnande mål som både det europeiska landsbygdsnätverket och de nationella landsbygdsnätverken arbetar mot. Det handlar om att få ett högre deltagande i nätverkets aktiviteter hos de olika intressenterna i och runt landsbygdsnätverken, det ska leda till en bättre landsbygdspolitik för alla och att allmänheten blir bättre informerade om landsbygdsprogrammen och EU:s roll för att utveckla landsbygden. För att arbeta med dessa frågor har vi liknande verktyg och uppdrag men viktigast är att vi verkar på lokal nivå.
− Landsbygdsutveckling sker inte på Europa-nivå. Det sker lokalt. Därför kommer olika personer på Contact Point ha ansvar för olika länder och följa dem. Vi kommer också att ha regionala experter i varje land, berättar Paul Soto.
För Sveriges del är det Thomas Norrby, SLU, som är Contact points regionala expert.

 

Contact Point kommer under det närmaste året att prioritera:

  • En mjuk övergång till det nya teamet.
  • Investera i att upptäcka nya möjligheter.
  • Komma överens om tillvägagångssätt.
  • Personal ska anställas och komma igång.
  • Tematiska paket ska tas fram och erbjudas till de nationella nätverken med fokus på de övergripande målen.

Ökat internationellt samarbete

Mike Gregory som är biträdande gruppledare förklarade också att samarbetet mellan de olika nationella nätverken ska stärkas. Det kommer de att göra genom att ta fram specifika råd och verktyg som de olika nationella landsbygdsnätverken kan ta del av. En del i det är att lansera den nya webbplatsen vilket bör bli klart innan jul. Där kommer information från föregående programperiod finnas arkiverad men givetvis ligger fokus på att få på plats med nytt och uppdaterat material. Mike tog också upp frågan om vilka intressenterna är som bör ingå i nätverken. Han konstaterade att det är de som vill och har en direkt nytta av att delta men också de som skapar förutsättningarna för landsbygdsutveckling som vi bör locka.

 

Ny mötesmetod testades

Vid workshopparna som hölls fick vi testa en ny metod för att samtala och interagera med varandra. Fish Bowl kallas den och gick ut på att en mindre grupp satt i mitten och förde ett samtal kring ett givet ämne och där fanns hela tiden en ledig stol. Resten av gruppen satt utanför och lyssnade. Ville man ge sig in i samtalet satte man sig på den lediga stolen och någon av de andra fick då resa på sig. Intressant metod som gjorde att deltagarna fick en friare roll att styra samtalet.

 

Maria Gustafsson deltog på en av workshopparna med temat om att öka intressenters delaktighet i landsbygdsutveckling. Bland annat diskuterades hur man följer upp att intressenter blir mer delaktiga. I Kommissionens vägledning om hur målet ska följas upp står det att nätverken ska rapportera antalet intressenter som efter det att de deltagit i dess aktiviteter blir mer aktiva i landsbygdsutveckling. En av slutsatserna från diskussionen var att det inte är mängden aktörer som är avgörande. Det är snarare hur de aktörer som deltar blir motiverade eller lyckas motivera andra att bli mer aktiva och kapabla till landsbygdsutveckling.

 

Sverige är ett av få länder som har ett och samma nätverk för intressenter i både landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet och Maria var ombedd att berätta om hur vi i använder överenskommelser om aktivitetsnivå. Flera länder var inne på att det måste vara medlemmarna själva som skapar och genomför nätverksaktiviteter och som tydligt ska formulera förväntade resultat redan när arbetet sätts igång.

 

Nätverkskansliet deltog i en workshop om kommunikationsfrågor. Där gick samtalen mycket kring olika kommunikationsaktiviteter som galor och annat och vilka för- och nackdelar det finns med sådana stora satsningar. Tommy Nilsson, som då arbetade som kommunikatör för myndigheten, presenterade även ett förslag som förhoppningsvis ska leda till större medvetande om landsbygdens möjligheter.
− Nu har jag sonderat hur intresset är bland de olika landsbygdsnätverken för vår idé och nästa steg är att presentera idén för vår styrgrupp innan vi går ut brett till hela nätverket, förklarar han hemlighetsfullt.

 

Utökat samarbete mellan länderna

Träffen avslutades med marknadsplatser om olika nätverksbehov. Vid en av dessa gjorde Sverige och Finland gemensam sak med att föreslå en kartläggning om hur många länder som har landsbygdsprogram med möjlighet att stöda så kallade transnationella samarbetsprojekt vid sidan av de som kan stödjas i Leader. Om det visar sig vara fler än Sverige och Finland så är nästa steg att titta på hur berörda nätverk kan underlätta för projektägare att rigga transnationella projekt. Ett annat förslag var att de nationella nätverken byter erfarenheter om hur de tar sig an den obligatoriska uppgiften att tillhandahålla innovationsservice.

 

Ny församling ska vägleda

Vid en av marknadsplatserna diskuterades innebörden av den nya organisationsformen för det europeiska nätverket. Inom en snar framtid kommer varje medlemsland att erbjudas möjlighet att nominera sex representanter till en så kallad församling. De ska representera landets förvaltnings- och utbetalningsmyndighet, dess landsbygdsnätverk, dess leadergrupper, dess rådgivningsorganisationer samt forskningsinstitut inom jordbrukssektorn. Utöver dessa kommer det att finnas 29 representanter från europeiska intressegrupper samt representanter från regionala och lokala myndigheter. Församlingen kommer att ha en rådgivande funktion och omfatta både europeiska utvärderingsnätverket, nätverket för EIP-Agri samt europeiska landsbygdsnätverket.

 

Det kommer också att finnas en styrgrupp samt permanenta och tillfälliga undergrupper inom olika temaområden. Tre teman för permanenta undergrupper är redan identifierade; för Leader, för innovation samt för utvärdering. I styrgruppen och de operativa grupperna förväntar man sig ett betydande engagemang och arbetsmässiga insatser. För att nominera rätt personer och ge dessa möjligheter att delta uppmanade Maria Kommissionen att återkomma med kravspecifikationer och beräknad tidsåtgång. Kommissionens företrädare på konferensen lovade att återkomma om det.

 

Nästa europeiska nätverksträff planeras att hållas i Litauen i början av maj 2015.

Publicerades