Landsbygdsnätverket
Ungdomar och deras lärare inom naturbruksskolorna på fält med skördetröska

Kompetensrådet finns för att öka kompetensförsörjningen i det gröna och naturbaserade näringslivet Foto Vreta utbildningscentrum

Landsbygdsnätverket startar nytt nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet

Landsbygdsnätverket startar ett nytt nationellt kompetensråd för det gröna och naturbaserade näringslivet. Det nya kompetensrådet ska testas under drygt ett år med ambitionen att sedan kunna etableras permanent. Rådet leds av en mindre arbetsgrupp och kansliet finns vid Landsbygdsnätverkets kansli.

– Det har länge funnits ett behov hos aktörerna inom utbildnings- och fortbildnings-verksamheten i de gröna näringarna för att träffas, utbyta erfarenheter och gemensamt ta del av ett lärande om vad som händer nationellt, säger Per Hasselberg från Fyrbodals kommunalförbund som är ordförande i kompetensrådet.

– Genom det nya kompetensrådet kan vi skapa det diskussionsforum som behövs för att föra dessa frågor framåt i en mer samlad form.

Stor bredd i rådet

Till det nya kompetensrådet bjuds representanter från Naturbrukets, Djurbranschens, Hästnäringens, Skogsbrukets och Naturturismens yrkesnämnder in. I yrkesnämnderna ingår i sin tur representanter från olika organisationer som är direkt berörda av att det finns en fungerande utbildning och kompetensförsörjning. I rådet ingår även utbildningsaktörer som SLU och Naturbruksskolornas förening samt representanter från LRF och Gröna arbetsgivare.

- Det är viktigt med en neutral arena där alla kan medverka och utbyta uppfattningar på lika villkor. Utbildningen och kompetensförsörjningen inom de gröna näringarna måste fungera väl för att vi ska kunna uppnå målen i livsmedelsstrategin, säger Wictoria Bondesson vid LRF som är med i arbetsgruppen.

– Rådet är en möjlighet för aktörerna att utbyta synpunkter mellan varandra inför exempelvis remisskrivanden, men ska i sig själv inte fungera som en remissinstans.

Ökat samarbete med andra aktörer

Hittills har kompetensrådet haft ett möte med representanter från den så kallade Dimensioneringsutredningen och från Tillväxtverkets ”Regeringsuppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att underlätta kompetensförsörjning i Sveriges landsbygder.” Vid nästa möte planeras fortsatt diskussion om dimensioneringsutredningens förslag samt deltagande från valideringsdelegationen.

– Genom kompetensrådet finns möjlighet ta del av vad som är på gång i politiken som berör undervisningen vid de nära 70 naturbruksskolorna som finns i Sverige, säger Maria Elinder vid Naturbruksskolornas förening. Det ger även möjlighet att söka samarbete med andra aktörer för att tydliggöra de behov som finns gentemot beslutsfattare.

Mer information finns på kompetensrådets webbsida

Publicerades