Landsbygdsnätverket

Nu är de kommande årens arbete inom Landsbygdsnätverket sammanlänkade i en tvåårig aktivitetsplan för 2017-2018.

Landsbygdsnätverkets tvåårsplan beslutad

Vid styrgruppsmötet den 8 mars fastställdes Landsbygdsnätverkets aktivitetsplan för 2017-2018.
– Det är medlemmarnas behov ihop med läget i de olika programmen som styr våra prioriteringar, konstaterar Peter Melin, nätverkets avgående styrgruppsordförande.

Parallellt med pågående verksamhet har styrgruppen med stöd av nätverkskansliet och de olika grupperingarna inom nätverket jobbat med en behovsanalys under hösten 2016. Denna ligger nu till grund för inriktningen med närmaste års nätverksinsatser. Prioriteringarna är formulerade i specifika mål och förväntade resultat. Det är främst Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper och delnätverk som kommer att genomföra insatserna. I arbetsplaner som styrgruppen beslutade om vid mötet den 8 mars har arbetsgrupperna och kansliet formulerat operationella mål. Dessa beskriver de förväntade utfallen som ska bidra till de specifika målen. De specifika målen är:

  • Medlemsorganisationerna har utbytt erfarenheter nationellt och internationellt.
  • Medlemsorganisationernas förmåga att få fler unga engagerade har ökat.
  • Medlemsorganisationernas förmåga att stödja utvecklingen av nya affärsmöjligheter på landsbygden har ökat.
  • Medlemsorganisationernas kunskap om ekosystemtjänster, med särskilt fokus på miljö och klimat, har ökat.
  • Medlemsorganisationernas förmåga att involvera nyanlända och asylsökande i landsbygdsutveckling har ökat.
  • Medlemsorganisationernas kunskap om hur programmens måluppfyllelse kan förbättras har ökat.
  • En kontaktpunkt för Leader har skapats och medlemsorganisationernas kunskap om och engagemang för leadermetoden har ökat.
  • Information om programmens möjligheter har spritts till medlemsorganisationerna, allmänhet och potentiella stödmottagare.
  • Medlemsorganisationerna anser att Landsbygdsnätverket bidragit till samarbete kring innovationer för att stärka landsbygdernas utveckling, många innovationsprojekt inom EU-satsningen EIP-Agri, ett aktivt innovationsnätverk såväl nationellt som internationellt och många innovativa idéer i olika landsbygdsutvecklingsinitiativ.

Gröna näringar, integration, unga i landsbygdsutveckling, lokalt ledd utveckling, service i landsbygder, naturturism, innovation, fiske och vattenbruk är områden som nätverket kommer att jobba med. Kopplat till dessa områden finns fortsättningsvis olika grupper och delnätverk där nätverksmedlemmar samarbetar för att utveckla och sprida kunskaper. Det kommer också att göras insatser för en ökad medvetenhet om jämställdhet, för att förbättra attityderna mellan land-stad, för att tillvarata digitaliseringens möjligheter och för att ta hänsyn till miljö- och klimataspekter.

– Styrkan med vårt nätverk är att vi lämnar våra stuprör, lyfter blicken och jobbar tillsammans mot gemensamt uppställda mål. Det blir ett viktigt bidrag till utvecklingen i våra landsbygder, säger Maria Gustafsson, verksamhetsledare i Landsbygdsnätverket.

Den nya aktivitetsplanen hittar du längs ner på Landsbygdsnätverkets webbsida www.landsbygdsnatverket.se/aktivitetsplan Länk till annan webbplats.. Klicka dig sedan vidare på webben till verksamhetsområden, för att se vad respektive arbetsgrupp jobbar med.

Publicerades