Landsbygdsnätverket
Sista pusselbiten-shutterstock

Nu är sista pusselbiten i den nationella handlingsplanen för landsbygdsprogrammet lagd. Foto: Shutterstock

Landsbygdsprogrammets handlingsplan beslutad

Nu har Jordbruksverket beslutat om 2016 års nationella handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Handlingsplanen styr hur Jordbruksverket arbetar med de nationella stöd som Jordbruksverket handlägger i landsbygdsprogrammet.

Jordbruksverket handlägger stöd inom kompetensutveckling, rådgivning och samarbete samt stöd till lantrasföreningar. Det vanligaste sättet att söka pengar är genom utlysningar. För hela programperioden handlar det om 2 miljarder kronor.

 

Handlingsplanen visar vad Jordbruksverket på nationell nivå ska prioritera under året för att få bra effekt av de stöd som Jordbruksverket arbetar med. Prioriteringarna som Jordbruksverket gör i handlingsplanen ska bidra till att uppfylla målen i EU:s tillväxtstrategi Europa 2020, en smart och hållbar tillväxt för alla. Stöden ska också bidra till att skapa en attraktiv landsbygd.

 

Jordbruksverket handlägger stöd inom ett flertal olika områden som miljö och klimat, djurvälfärd, korta livsmedelskedjor och lokala marknader, ökad konkurrenskraft, att skapa nya jobb, samt inom innovation.

Ett exempel är ökad konkurrenskraft där Jordbruksverket bland annat prioriterat att stötta företag genom att höja kompetensen i att leda och styra företag eller att skapa en långsiktig hållbar jordbruksproduktion genom bättre miljö, samt resurseffektiva konkurrenskraftiga och klimatvänliga landsbygdsföretag. Detta kan ske både genom kompetensutveckling och rådgivning men även genom samarbete där utvecklingsarbete är prioriterat.

 

Framtagen i samverkan med andra

Jordbruksverket har gjort prioriteringarna tillsammans representanterna i de olika referensgrupperna. I referensgrupperna ingår länsstyrelserna och organisationer från de olika näringarna. Det är ett samarbete som Jordbruksverket kommer att utveckla ännu mer inför arbetet med den nationella handlingsplanen 2017.

 

Myndigheterna som handlägger stöd har handlingsplaner

Varje myndighet som handlägger stöd inom landsbygdsprogrammet har handlingsplaner för sin verksamhet inom landsbygdsprogrammet. Dessa är i dagsläget preliminärt godkända och finns på respektive myndighets webbplats. Andra myndigheter som handlägger stöd inom landsbygdsprogrammet är: länsstyrelserna, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket.

Publicerades