Landsbygdsnätverket
Lantbrukarens unika roll broschyr

Lantbrukarens unika roll i ett utbildningspaket

Idag släpps utbildningsmaterialet Lantbrukarens unika roll. Det är Landsbygdsnätverket som tar ett nytt grepp för att öka kunskaperna om jordbrukets ekosystemtjänster. I ett unikt utbildningspaket lyfts lantbrukarens betydelse inom en rad olika ekosystemtjänster. Idén är att träffar ska kunna ordnas på ämnet. Materialet är gratis och film, broschyr, bildserie, presentationstext samt ett informationsbrev finns tillgängligt förpackat och nedladdningsbart.

Produktionen av livsmedel är den mest påtagliga ekosystemtjänsten som lantbrukarna ansvarar för. Det handlar också om att bevara jordens bördighet, reglera vatten, om kvarhållande av växtnäring, att motverka erosion samt att gynna pollinering och naturlig skadedjursbekämpning. Allt detta räknas alltså som ekosystemtjänster. Men lantbrukarna har även en avgörande betydelse för att bevara ett variationsrikt och vackert landskap med en rik biologisk mångfald och tydliga kulturspår som också går in under begreppet.

– Vi vill med utbildningsmaterialet hjälpa den enskilde lantbrukaren att stärka sitt varumärke och sin position på marknaden med en underbyggd argumentation om vilken roll de faktiskt spelar, säger Inger Pehrson, samordnare på Landsbygdsnätverket.

– Fler beslutsfattare, tjänstemän och konsumenter får en större respekt för och blir mera måna om svenskt jordbruk om allt fler berättar om den nytta som lantbrukarna gör. 

Humla

Det är arbetsgruppen Gröna näringar som står bakom materialet som nu finns tillgängligt.

– Utbildningspaketet ger också ökade kunskaper om sambandet mellan olika ekosystemtjänster, säger Inger Pehrson. Det kan i sin tur ge underlag för bättre beslut när det gäller olika åtgärder i lantbruket.

Gå direkt till sidan med utbildningspaketet. Öppnas i nytt fönster.

Publicerades