Landsbygdsnätverket
Människor_träffas_Manny_Proebster

Utlysningen ska bland annat bidra till att det arrangeras branschdagar som ska stärka konkurrenskraften. Foto: Manny Proebster

Miljoner till kompetensutveckling

Jordbruksverket utlyser nu 31,5 miljoner kronor för kompetensutveckling. Syftet är att med hjälp av informationsinsatser stärka jordbrukets konkurrenskraft, utveckla korta livsmedelskedjor och lokala marknader samt att skapa jobb på landsbygden. Pengarna finns i landsbygdsprogrammet och går att söka av organisationer, företag och myndigheter.

- Det känns bra att Jordbruksverket nu kan utlysa dessa 31,5 miljoner för kompetensutvecklande insatser inom viktiga områden. Kompetensutvecklingsinsatserna i förra programperioden fick höga betyg och vårt mål är att vi ska få lika bra resultat under den här programperioden, säger Jörgen Fransson, chef för Jordbruksverkets landsbygdsutvecklingsenhet.

 

Informationsinsatser för att stärka jordbrukets konkurrenskraft

Åtta miljoner kronor ska användas för att stärka jordbrukets konkurrenskraft. Utlysningen är ämnad för informationsinsatser som rör mjölkproduktion, olika typer av köttproduktion, trädgårdsodling, växtodling och rennäring. Det kan handla om arrangemang av branschdagar, seminarier eller produktion av skriftligt informationsmaterial. Det kan också handla om informationsinsatser om ekologisk produktion eller företagsledning som ska inspirera till användning av ny teknik och nya metoder.

 

Informationsinsatser till unga och nya företagare för ökad konkurrenskraft

Tre miljoner kronor ska gå till informationsinsatser för nyföretagande inom jordbruk, trädgård och rennäring. För att utveckla det svenska jordbruket behövs en tillströmning av både unga och nya företagare. Kommunikationsaktiviteter kan därför också ordnas för att inspirera till ägarskiften och för att nya grupper av ungdomar och personer från andra branscher eller andra länder, ska vilja arbeta inom de gröna näringarna.

 

Informationsinsatser för att utveckla korta livsmedelskedjor och lokala marknader

Sju miljoner kronor satsas för att livsmedelsproducenter och förädlare ska få ökad kunskap och inspireras att utveckla korta livsmedelskedjor och lokala marknader. Av dessa är två miljoner avsedda för informationsinsatser och fem miljoner avsedda för kurser och utbildningar.

 

Informationsinsatser för nya jobb på landsbygden

Åtta miljoner ska användas för informationsinsatser till olika branscher och näringar på landsbygden, i syfte att ta tillvara landsbygdens resurser och möjligheter. Insatserna ska inspirera till att skapa nya jobb inom livsmedel, tillverkning, omsorg, turism, kultur, hantverk eller tjänster. Aktiviteterna kan handla om företagsledning, kunskap om marknader, om betydelsen av jämställdhet, integration och tillgänglighet i företagandet och specifika frågor för branscher på landsbygden.

 

Informationsinsatser om minskade miljö- och hälsorisker vid användning av växtskyddsmedel

Fem miljoner kronor ska användas till informationsinsatser kring säkrare hantering och användning av växtskyddsmedel. Utlysningen avser projekt som genom råd och tips om säkrare hantering, till användare av växtskyddsmedel över hela landet, bidrar till minskade miljö- och hälsorisker kring användning av växtskyddsmedel.

 

Informationsinsatser för minskad klimatpåverkan energieffektiv ägg- eller kycklingproduktion

0,5 miljoner kronor ska gå till informationsinsatser för att inspirera till och underlätta åtgärder som främjar resurseffektivitet och stödjer övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruket.

 

Utvecklingsprojekt inom mjölkproduktion

Jordbruksverket utlyser 10 miljoner kronor för ett utvecklingsprojekt inom mjölkproduktion med koppling till Horisont 2020, som är EU:s ramprogram för forskning och innovation.

 

Text: Jordbruksverket

Publicerades