Landsbygdsnätverket
Landsbygdens_Bästa_09-13_op

Nu är alla stöd i landsbygdsprogrammet öppna för ansökan.

Nu går det att söka alla stöd i landsbygdsprogrammet

Nu öppnar de sista stöden i landsbygdsprogrammet som rör företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar. Det innebär att samtliga stöd i landsbygdsprogrammet 2014-2020 nu går att söka.

De åtgärder som nu öppnar är:

  • miljöinvesteringar för reglerbar dränering och tvåstegsdiken
  • stöd till samarbeten och pilotprojekt på landsbygden
  • stöd för miljöåtgärder i skogen
  • stöd för lokalt ledd utveckling (se nyhet från den 28/1)

Miljöinvesteringar för reglerbar dränering och tvåstegsdiken

Stödet för reglerbar dränering innebär att lantbrukare och andra markförvaltare kan få pengar för att installera särskilda dämningsbrunnar för att reglera grundvattennivån på sin åkermark. Syftet är att minska läckage av kväve som transporteras med vattnet.
Myndigheter, organisationer, företag och enskilda personer kan få stöd för att anlägga tvåstegsdiken. Syftet är att förbättra vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och hav genom att hålla kvar växtnäringsämnen. Syftet är också att bevara och förstärka biologisk mångfald som mår bra av vatten i landskapet.

 

Stöd till samarbeten och pilotprojekt

Ett samarbetsprojekt kan vara ett pilotprojekt som en eller flera aktörer genomför för att utveckla ett specifikt område. Aktörerna ska sedan sprida resultatet så att det blir till nytta för många. Det kan också vara ett samarbete mellan ett antal företag som tillsammans utvecklar en företagsidé eller verksamhet på landsbygden. Stödet går bland annat att söka när den myndighet som handlägger stödet har en utlysning. En utlysning innebär information på webbplatsen om vilket område du kan söka stöd inom och under vilken period du kan söka stödet. Stöd till samarbeten handläggs av Jordbruksverket, länsstyrelsen, Sametinget, Skogsstyrelsen och Tillväxtverket.

 

Stöd för miljöåtgärder i skogen

Skogsägare och markägare kan få stöd för att göra åtgärder som bevarar och utvecklar miljövärden i skogen, såsom biologisk mångfald och kulturmiljövärden. Det ska ske på skogsmark som har natur- eller kulturmiljövärden som kräver mycket skötsel. Skogsstyrelsen ansvarar för miljöåtgärderna i skogen.

 

Föreskriften på plats

Föreskriften för landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och lokalt ledd utveckling trädde i kraft igår.

- Det är glädjande att alla stöd inom programmen nu kan sökas. Stöden kommer att bli möjliga att handlägga i mars, vilket innebär att 2016 kommer att bli ett år då många aktiviteter i programmet tar fart, säger Niclas Purfürst, chef på Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.

 

 

Text: Jordbruksverket

Publicerades