Landsbygdsnätverket
Jordbrukspolitik workshop Bryssel

Med större känsla av delat ägarskap ökar också engagemanget och ansträngningarna hos fler för att nå målen med den gemensamma jordbrukspolitiken, menar Jose Manuel Hernandez Luque från DG Agri. Foto; Maria Gustafsson

Ökad involvering behövs för att nå målen med jordbrukspolitiken

Det var huvudbudskapet vid den workshop om involvering och partnerskap principer som arrangerades i Bryssel den 22 oktober med det Europeiska Landsbygdsnätverket som arrangör. Ett sextiotal deltagare från ett flertal medlemsländer delade erfarenheter, metoder, idéer och arbetssätt för ökad involvering och engagemang i Övervakningskommittéer och i arbetet med de strategiska planerna.

I den nya genomförandemodellen kommer Övervakningskommitténs roll kommer att stärkas. Det är därför angeläget att hitta förhållningssätt och metoder i kommittéerna som skapar tillit och en medskapande helhet. Även rutiner som ger förutsättningar för olika intresseorganisationer och myndigheter att delta på likvärdiga villkor.

- Med större känsla av delat ägarskap ökar också engagemanget och ansträngningarna hos fler för att nå målen med den gemensamma jordbrukspolitiken. Därför är vi noga med att medlemsstaterna involverar ett brett spektrum av intressenter i förberedelserna av de strategiska planerna, betonade Jose Manuel Hernandez Luque från DG Agri.

Nu görs de strategiska planerna

Workshop CAP

Nu pågår ett intensivt arbete i medlemsländerna att ta fram sina strategiska planer. Den svenska modellen, som bygger på att ha konsultativa möten genom regeringens sakråd har, fördelen att olika aktörer kommer samman och kan diskutera planen utifrån alla tre övergripande mål och de nio prioriteringarna i kommande programperiod. Det skapar förutsättningar för en bättre förståelse för helheten.

Några av deltagarna pekade på att det framöver finns en större risk för att vissa landsbygdsbehov ramlar mellan de olika EU-fondernas ansvarsområden till följd av mindre budgetar i respektive fond som ger mer fokus på fondernas kärnverksamhet.

- Men både jordbruket och övrig landsbygdsutveckling behöver en kombination av EUs verktyg och dess intresseorganisationer behöver därför kunna vara med och diskutera möjligheter till synergieffekter mellan de olika fonderna. Därför behövs fondövergripande diskussioner med intresseorganisationer involverade på både EU- och nationell nivå.

Det berättar Maria Gustafsson från Landsbygdsnätverkets kansli som tillsammans med Guillaume Plathner från Näringsdepartementet var Sveriges representanter under workshopen med syfte att utveckla arbetssätt för hur intresseorganisationer kan involveras i Övervakningskommittéer och hur man i interaktion och breda spektrum utformar medlemsländernas strategiska planer.

Publicerades