Landsbygdsnätverket
Porträttfoto Thomas S. Nilsson

Thomas S. Nilsson är en av deltagarna i Jordbruksverkets nyinrättade förenklingsgrupp.

Organisationer är med och förenklar stöden

Sedan i våras finns det en nyinrättad förenklingsgrupp som ger input till Jordbruksverket. Gruppen bistår med synpunkter kring hur det kan bli enklare för stödmottagaren – att både söka och genomföra insatser, med stöd från den gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitiken. I förenklingsgruppen ingår bland andra Ekologiska Lantbrukarna, Lantbrukarnas Riksförbund, Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag, Hela Sverige ska leva och Lokal Utveckling Sverige.

Det var vid ett sakråd om kommande jordbruks- och landsbygdspolitik hos regeringskansliet som det framkom att deltagare önskar mer dialog om förenklingar.

En av dem som väckte frågan var Thomas S. Nilsson, projektledare för Byanätsforum hos Hela Sverige ska leva.

– Jag jobbar med föreningar som ofta har sökt bredbandsstödet inom landsbygdsprogrammet och därigenom har jag hört om det krångel många upplever, i ansökningsprocessen och i redovisningen av resultaten. Min förhoppning är att Jordbruksverket nu verkligen talar med de faktiska stödmottagarna, genom förenklingsgruppen. Strävan bör vara att allmänheten ska kunna söka stöd ur landsbygdsprogrammet utan att behöva anlita externa konsulter eller inneha några specialkunskaper, säger Thomas S. Nilsson.

Vill skapa förändringar – tillsammans

Gruppens uppgift är att bistå Jordbruksverket genom att analysera förenklingsförslag som Jordbruksverket tar fram. Det handlar både om utformningen och genomförandet av olika former av stöd inom den svenska tillämpningen av EUs gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik.

Niclas Purfürst, chef stödsamordningssektionen, Jordbruksverket leder gruppens arbete och lyfter värdet av gruppen.

– Genom förenklingsgruppen kommer vi att kunna få en bra genomlysning så att idéer om förenklingar – också i praktiken ger förenklingar i vardagen för våra kunder. Ensam är inte stark. Det är tillsammans som vi arbetar fram förändringar som verkligen innebär förenklingar, i alla led, säger Niclas Purfürst.

Förenklingsgruppen kommer att ha diskussionsmöten men det finns också möjligheter att ge skriftlig input. Gruppen har inga stående möten utan sammankallas vid behov. Till hösten planerar förenklingsgruppen att ha 5-6 möten. Höstens fokus är förenklingar i villkor för stöd.

MER FAKTA FÖRENKLINGSGRUPPEN


För mer information

Niclas Purfürst, chef stödsamordningssektionen, EU-stödsavdelningen, tel. 036-15 58 74, niclas.purfurst@jordbruksverket.se

Linn Hagernäs, samordnare jordbruksstöd, tel. 036-15 60 02, linn.hagernas@jordbruksverket.se

Frida Kuhlau, samordnare landsbygdsstöd, tel. 036-15 57 59, frida.kuhlau@jordbruksverket.se


Deltagare i förenklingsgruppen

Niclas Purfürst, chef stödsamordningssektionen, Jordbruksverket. (ordförande)

Lars-Erik Lundkvist, LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Sofia Kämpe, LRF

Lars Bäksted, LRF

Sofia Sollén-Norrlin, Ekologiska lantbrukarna

Lovisa Carneland, LUS, Lokal Utveckling Sverige

Ulrika Geber, Länsstyrelserna

Ulrik Lovang, Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag

Thomas S. Nilsson, Hela Sverige ska leva/Byanätsforum

Per-Ola Frizell, Ludvig & CO

Magnus Franzén, Jordbruksverket, Växt- och kontrollavdelningen

Erika Holmgren, Tillväxtverket

Carina Berggren, Skogsstyrelsen

Camilla Hansson, Sametinget

Publicerades