Landsbygdsnätverket

Regionala leaderträffar i region Mitt och Väst

Under de senaste veckorna har samordningsgruppen inbjudit till leaderträffar i de två leaderregionerna Väst och Mitt. Leadergrupperna i Västra Götaland och Värmland samt i Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Dalarna samlades för att diskutera gemensamma frågor i processen att komplettera sina strategier och få startbesked.

Hudiksvall_opt

Cirka 20 personer kom till Hudiksvall den 8 juni för att träffa kollegor från de olika leaderområdena i region Mitt. Foto: Hans-Olof Stålgren

Huvudpunkten i programmet för bägge dagarna var det gemensamma samtalet om var de olika områdena befinner sig i processen för att komplettera sina strategier, bilda nya föreningar, ordna medfinansiering, bilda nya LAG med mera. En information om Landsbygdsnätverket och om samordningsgruppens arbete ingick också tillsammans med samtal om den nationella leaderföreningen LUS och om länsstyrelsernas roll i det framtida leaderarbetet. I region Mitt deltog också Regionalfonden Norra Mellansverige. En viktig del var också möjligheten att via mail ställa frågor till och få svar från Jordbruksverket. Flera detaljfrågor reddes ut och andra kommer att besvaras så fort som möjligt.

 

Lägesbeskrivning

Nästan alla grupper var närvarande vid träffarna. De flesta har redan kommit ganska långt i arbetet med kompletteringarna men man tar det i olika ordning. Några har redan hunnit bilda nya föreningar, utsett LAG och har klart med all medfinansiering medan andra är i full gång med valberedningsarbete för att kunna bilda nya föreningar efter sommaren. För en del är medfinansieringen än så länge olöst. En komplikation som uppmärksammades är för de områden som är fiskeområden även för sina grannar. Där innebär kravet på löften om 75% av medfinansieringen, redan nu, att de måste ta kontakter med kommuner utanför sitt ordinarie område och dessutom kommuner som kanske redan lovat medfinansiering till ”sina” leaderområden. Valberedningsarbetet är något som många lagt extra stor vikt vid med tydliga mål för åldersgrupper och att få in nya kompetenser. Ordspråket ”You cannot use an old map to see new land” var ett rättesnöre. Lokala urvalskriterier för projekten är däremot något som inte är klart än för någon. Storleken på LAG varierar från 12 personer upp till det dubbla.

 

Leaderföreningen LUS

En kort information gavs om syftet med den nybildade nationella föreningen för leadergrupper, Lokal utveckling Sverige, LUS. Behovet av en tydlig och stark gemensam röst som kan föra Leadergruppernas talan i Sverige poängterades. Behovet finns också i det europeiska samarbetet inom ELARD, det vill säga den europeiska organisationen för leadergrupper. När alla grupper fått sina startbesked och kommit igång med arbetet är förhoppningen att det blir en stor anslutning till LUS.

 

Länsstyrelsernas roll i leaderarbetet

Det var tydligt att länsstyrelsernas roll är väldigt otydlig. Vid träffen i Väst medverkade länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland och i Mitt medverkade länsstyrelserna i Jämtland och Gävleborg. Det har skrivits att länsstyrelserna har en viktig roll i det framtida leaderarbetet men den rollen har inte tydliggjorts. Några länsstyrelser är adjungerade i LAG medan andra inte ser det som sin roll. Det är dock klart att många leadergrupper ser sin länsstyrelse som en viktig partner som kan ha en bättre helhetsbild av utvecklingsarbetet på landsbygden och på regional nivå. De övriga projektmedlen i landsbygdsprogrammet, som exempelvis fritids- och idrottsanläggningar, natur- och kulturmiljöer samt service och fritid på landsbygden, har fördelats på länen och är ganska hårt styrda. Det finns också tydliga krav på motprestation. Ordet stödmottagare har bytts till utvecklingspartner för att markera detta.

 

Publicerades