Landsbygdsnätverket

Samtal om Sveriges livsmedelsstrategi

Den tvärvetenskapliga forskningsplattformen "Framtidens lantbruk" vid SLU arrangerade den 23 oktober ett seminarium på temat "Sverige och Maten – Vad ingår i en svensk livsmedelsstrategi?" Temat var lägligt med tanke på de ambitioner som sagts i den nya regeringsdeklarationen.

Framtidens_jordbruk_opt

Deltagare vid hearing om ”Vad bör en svensk livsmedelsstrategi innefatta?” vid seminariet som arrangerades av Framtidens lantbruk vid SLU.

För att beskriva hur en livsmedelstrategi kan se ut tog man hjälp av Finland och Johan Åberg, verksamhetsledare, Svenska lantbruksproducenters centralförbund, SLC och Minna Huttunen, sekreterare i Livsmedelsrådet vid Jord- och skogsbruksministeriet i Finland. Finland har sedan några år tillbaka en tydligt uttalad livsmedelsstrategi. I Finland med 43 000 lantbrukare och 300 000 personer engagerade i livsmedelsektorn, den fjärde största branschen i landet, har man en självförsörjning på livsmedel uppgående till 80 procent. Den höga självförsörjningsgraden förklarades bland annat med konsumenternas stora förtroende för de inhemska produkternas kvalitet och säkerhet, men även en tradition av att köpa finskt för att markera ett behov av att vara oberoende av omvärlden. Vidare förklarade de finska föreläsarna att det råder stor konsensus i politiken om livsmedelspolitiken och att den livsmedelsstrategi som finns uppfattas som ett ”ryggstöd” för alla engagerade i branschen.

 

Helene Holstein presenterade det delbetänkande som kommit från konkurrenskraftsutredningen. Uppdraget som utredningen fått ligger fast. Ett slutbetänkande lämnas i slutet av mars. Detta kan ligga till grund för en svensk livsmedelsstrategi som fylls med även andra delar. Regeringen kommer att komplettera arbetet och eventuellt kan det bli en parlamentarisk kommitté.

 

Gun Rudqvist från Naturskyddsföreningen deltog och gav sin och naturskyddsföreningens syn på vägval för att nå ett livskraftigt lantbruk. Vidare presenterade fyra forskare; Anders Wästfelt, Elin Röös, Henrik Eckersten och Cecilia Kronqvist, SLU, olika arbeten som görs inom Framtidens lantbruk. Ett intressant exempel var den forskning som Elin Röös beskrev om hållbar svensk proteinkonsumtion. Med utgångspunkt från Rockströms ”Planetary Boundaries”, hur ser då en hållbar kost ut och vad blir påverkan på miljön och hur blir det socialt? Hur kan man designa en kost inom planetens gränser?

 

Dagen avslutades med en hearing på temat ”Vad bör en svensk livsmedelsstrategi innefatta?” som leddes av Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten och där deltagarna var Bengt Persson, LRF, Harald Svensson, Jordbruksverket, Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm, Anita Lundström, Naturvårdsverket, Åsa Domeij, Axfood, Anna Richert, WWF och Therese Frisell, Livsmedelsverket.

 

Deltagarna tycktes eniga om behovet av en ny svensk livsmedelsstrategi, men oeniga om dess storlek och innehåll. Ett viktigt inspel var att innan man diskuterar en strategi borde man kanske först komma överens om visionen och målen, för att först därefter prata strategi och aktiviteter.

 

Resultateten från dagens föreläsningar och debatt, tillsammans med alla anteckningarna från gruppdiskussioner vid lunch och fika, lovade arrangörerna att skicka till landsbygdsdepartementet som ett av de första inspelen till en kommande svensk landsbygdsstrategi.

 

Text: Nils Lagerroth

Publicerades