Landsbygdsnätverket
Alla nätverkets medlemmars logotyper samlade i en bild

Så vill intressenterna ha sitt framtida nätverk

I Landsbygdsnätverket vill intressenterna samverka och lära sig av varandra, även i oväntade konstellationer. Det blir också viktigt att tillsammans sprida information internt och externt och att mötas på olika nivåer, från lokal nivå till internationell nivå. Det är några av de synpunkter som har framkommit i den omfattande intressentdialog som har genomförts under 2020.

Lars Björneld

Foto: Privat

 

Över 200 personer från 76 myndigheter och organisationer har deltagit i intressentdialogen som genomfördes med start våren 2020. Nu har alla synpunkter, idéer och förslag sammanställts i en rapport som kommer ligga till grund för nätverkets arbete under de kommande sju åren.

– Dialogarbetet är otroligt viktigt av det enkla skälet att nätverket består och utgörs av sina medlemmar. Ska vi kunna utveckla landsbygden så måste vi ha alla med oss. Underifrånperspektivet är nödvändigt, har vi inte det så kommer vi ingenvart, menar Lars Björneld, ordförande i Leader Bohuskust och Gränsbygd och ledamot i Landsbygdsnätverkets styrgrupp.

Intressenternas önskemål följer ny EU-förordning

Styrgruppen tog fram enkäter som drygt 100 personer svarade på. Utifrån enkätsvaren valde de sedan ut fem temaområden för den fortsatta dialogen: omställning, lokalt ledd utveckling, livsmedelsstrategin, entreprenörskap och innovation. Var och en av nätverkets elva arbetsgrupper genomförde workshops och det arrangerades ytterligare 13 fokusgruppsamtal.

Bakgrunden till intressentdialogen är den nya EU-förordning om den gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitiken som just nu förhandlas i Bryssel och den nya programperioden 2021-2027. Där ges de nationella nätverken delvis nya mål och arbetsuppgifter. Över lag har dialogen dock visat att intressenternas synpunkter och önskemål väl överensstämmer med det som anges i EU-förordningen.

"Landsbygdsnätverket spelar också en viktig demokratisk roll"

Detsamma gäller de olika mervärden som intressenterna har lyft fram i dialogen.

– I vår grupp pratade vi ganska mycket om värdet av det oväntade mötet. Att nätverket kan utgöra en neutral arena där parter som annars inte hade träffats kan diskutera och komma vidare. Man kan lyfta frågor som upplevs som lite känsliga eller där det inte finns samsyn, och göra det på ett konstruktivt och framåtsyftande vis. Landsbygdsnätverket spelar också en viktig demokratisk roll genom att stora och små organisationer kan mötas på jämlika villkor, säger Sofia Björnsson, till vardags på LRF, men också ordförande i två av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper: Ekosystemtjänster och Affärsmöjligheter i de gröna näringarna.

Sofia Björnsson

Foto: Sofia Björnsson

 Andra mervärden som lyftes fram i intressentdialogen handlar om att nätverket bör vara en mötesplats så att olika kompetenser och sektorer kan samverka och att nätverket bör sprida information och folkbilda. Många av deltagarna menade också att en viktig uppgift är att nätverka på olika nivåer och sammanföra aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå, men också aktörer på olika platser i landet. Ett fjärde viktigt mervärde handlar om att Landsbygdsnätverket ska balansera urbana normer och på det sättet bidra till en mer livsmedelsstrategisk- och landsbygdssäkrad politik.

Sofia Björnsson är nöjd med hur intressentdialogen har genomförts.

– Jag tycker att det är jättebra att vi har valt att stanna upp och tänka till kring det fortsatta arbetet istället för att bara traska på i samma fotspår. Vi har fört en öppen diskussion kring metoder, styrkor och svagheter med nätverket. Och framför allt: vilka mervärden vi tycker att nätverket kan bidra med. Det har varit väldigt intressanta samtal.

Vill du veta mer om intressentdialogen?

Då kan du kontakta Maria Gustafsson eller Veronica Andrén på Landsbygdsnätverkets kansli.

Publicerades