Landsbygdsnätverket
Torben Wallach, Dansk Akvakultur och Veronica Andrén, vattenbrukssamordnare på Jordbruksverket vid besöket i Danmark.

Torben Wallach, Dansk Akvakultur och Veronica Andrén, vattenbrukssamordnare på Jordbruksverket vid besöket i Danmark. Foto: Magnus Nordgren

Splittrad näring under samma paraply

När Vattenbrukarnas Riksförbund (VRF) lades ner hade inte längre den svenska vattenbruksnäringen en organisation att sluta sig till som kunde representera näringens intressen på ett samlat sätt. Vattenbrukssverige delades snart upp i flera mindre bransch-, producent- och intresseorganisationer som i dagsläget är mer eller mindre aktiva. Men vi kan lära oss av Danmark som gått en annan väg.

Uppdelningen i mindre, mer specialiserade organisationer, har både sina för- och nackdelar. Från ett myndighetsperspektiv är det dock enklare att samarbeta med en enande organisation om övergripande frågor ska diskuteras eller utredas.

I Danmark såg vattenbruksbranschen ut som den gör i Sverige för ett decennium sedan. Olika produktionsformer representerades av mindre organisationer. Förädlings- och foderindustrin var i flera fall helt separerad från primärproduktionen. I takt med att det blev allt svårare att få nya odlingstillstånd, miljölagstiftningen blev tuffare och konkurrensen hårdnade nationellt och internationellt började näringen samla sig. Organisationen som i första hand företrädde fiskodlare som sålde fisk för konsumtion började bjuda in andra produktionsgrenar. Organisationen växte och representerar idag hela värdekedjan från ”vatten till bord”. Detta inkluderar foderproducenter, fisk-, blötdjur- och algodlare, fiskexportörer och förädlingsfabriker. Idag är Dansk akvakultur en naturlig samarbetspartner för danska Miljø- og fødevareministeriet i vattenbruksfrågor. De är också aktiva på den internationella arenan där de företräder den samlade danska vattenbruksbranschen.

Besök i Danmark

Veronica Andrén, vattenbrukssamordnare på Jordbruksverket, och Magnus Nordgren, projektledare för Landsbygdsnätverkets projekt Fiske och Vattenbruk, åkte i mitten på augusti till Danmark för att träffa Dansk akvakultur. Syftet med besöket var att få en inblick i hur Dansk akvakultur byggdes upp, hur de är organiserade idag och vilken relation de har till Miljø- og fødevareministeriet, vilket kan ses som motsvarigheten till Jordbruksverket. Vi diskuterade även utmaningar för den danska vattenbruksnäringens utveckling och hur Sverige och Danmark kan samarbeta i framtiden. Det blev snart tydligt att den svenska och den danska vattenbruksbranschen står inför samma utmaningar och vi var helt överens om att ett samarbete skulle gagna båda länder.

Framtiden

Under våren 2018 kommer Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket att bjuda in till möte mellan Dansk akvakultur och berörda aktörer inom den svenska vattenbruksnäringen för ett möte om, förhoppningsvis, givande framtida samarbeten.

Publicerades