Landsbygdsnätverket
Integration+matlagning_opt

Stort engagemang för asylsökande på landsbygden

Den integrationsenkät som genomfördes av Landsbygdsnätverket under hösten 2015 visar på ett stort engagemang för att ta emot asylsökande och nyanlända på landsbygden i Sverige. Drygt 90 projekt redovisas där grupper lokalt arbetar med lösningar kring exempelvis boende, praktikplatser, fotboll, språkundervisning och hjälp att etablera sig i det svenska samhället.

- Många hör av sig för att få ta del av materialet, säger Per Hasselberg, ordförande i Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp, och vi står på tårna och är beredda att stötta dem som vill engagera sig för att komma igång med liknande aktiviteter.

- Vi ser av svaren att alla de delar som är viktiga för att integration ska fungera bra finns med bland satsningarna som just praktik, bostäder, jobb och sociala aktiviteter.

 

Många svar från olika län

 Flest svar kom in från Västernorrlands och Västra Götalands län, tätt följt av Skånes och Jämtlands län. Där, som på de flesta andra ställen, handlar satsningarna om att lära känna lokalbefolkningen, ge hjälp med svenskundervisning, praktikplatser, utbildning, jobb och kontakter med myndigheter. Det kan också handla om att hjälpa till med skjuts, hitta bostäder och olika idrottsaktiviteter.

 

- Det finns massor av aktiviteter ute i landet och det har man velat berätta för oss, säger Per Hasselberg, vilket vi är tacksamma för. Nu finns allt samlat på Landsbygdsnätverkets hemsida så att alla kan ta del av resultatet.

 

Ta del av resultatet

Svaren ska fungera som underlag för erfarenhetsutbyte och inspiration för alla som är engagerade. De kommer också att ligga till grund för att mer träffsäkra aktiviteter som Landsbygdsnätverket och dess medlemsorganisationer ska genomföra till stöd för asylsökande och andra nyanlända på landsbygden, inom exempelvis landsbygdsprogrammet.

 

Ta del av integrationsenkätens resultat här.

Publicerades