Landsbygdsnätverket
Leif Larsson, Annika Nilsson och Henrik Blomberg är alla nöjda med de fondsamordnande träffarna.

Leif Larsson, Annika Nilsson och Henrik Blomberg är alla nöjda med de fondsamordnande träffarna.

Träffar underlättar samordningen

Samordningsträffar har blivit ett framgångsrikt och uppmärksammat verktyg för att effektivisera samordningen mellan de olika struktur- och investeringsfonderna i Småland och öarna.

Det var Leif Larsson, ordförande i partnerskapet Småland och öarna, som först kläckte idén om att sammanföra representanter från leaderområdena med intressenter från de olika fonderna och på det sättet skapa förståelse, öka kunskapen och få till en bättre samordning.

En första träff anordnades 2016 och ytterligare en i februari 2017.

– Världen är ju inte uppdelad i leaderbehov, regionalfondsbehov eller socialfondsbehov utan mer komplex och mångfacetterad. Det handlar om att få största möjliga regionala och lokala utveckling, och då måste vi ta hjälp av alla de stödmöjligheter som står till buds, säger Leif Larsson.

– Vi upplever att de här träffarna har gett en kunskap att vi alla är grenar på samma utvecklingsträd. Nu vet vi om varandra och vi kommer ta initiativ till fler träffar framöver, säger Leif Larsson.

Ökad kunskap

Annika Nilsson, verksamhetsledare för Leader Linné har varit med på båda träffarna och ser fram emot fler utbyten framöver.

– Jag upplever att vi redan under de här två träffarna har fått en ökad kunskap och samtidigt byggt nätverk som känns meningsfulla. Det viktigaste är ju alltid att människor möts och samtalar, det öppnar upp för senare kontakter och samarbeten, säger hon.

Träffarna är ett bra komplement till den samrådsgrupp för Kronobergs län som finns sedan tidigare, menar Annika Nilsson.

– Där får vi hela bilden över vilka projekt som ligger uppe för beslut i fonderna. Det kan ju exempelvis vara så att ett projekt passar bättre i större skala som ett regionalfondsprojekt eller omvänt att något projekt fungerar bättre i mindre skala.

Låga trösklar

Efter de båda träffar som har hållits har Henrik Blomberg på Tillväxtverket fått förfrågningar som rör just den typen av upp- eller nedskalningar av projekt.

– Jag tror att det är väldigt viktigt att den lokala nivån vet vad den regionala nivån gör och omvänt. Och att vi som nationell myndighet kan få med även det nationella perspektivet och på så sätt få in en röd tråd i arbetet.

Träffarna är ett enkelt sätt att avdramatisera och skapa kontaktytor, menar Henrik Blomberg.

– I och med att strukturen ser ut som den gör så får vi helt enkelt hjälpas åt och det här är ett sätt att lära känna varandra och hålla nere trösklarna. Har man ett namn och ett ansikte så är det så mycket enklare att lyfta luren om man vill fråga något.

Text: Jakob Hydén

Foto: Regionförbundet Kalmar län och Tillväxtverket

Detta är den första artikeln i en serie med inspirerande samordningsexempel. Samtliga artiklar finns på sidan Fondsamordning genom leadermetoden.

Publicerades