Landsbygdsnätverket
Schematisk bild som visar tre kriterienivåer. Det finns ett övergripande kriterium, samt avgränsade och specifika kriterium, som behöver uppfyllas i en utmaningsdriven nätverksprocess.

Schematisk bild som visar tre kriterienivåer. De olika kriterierna beskrivs i texten nedan. Du kan också klicka på bilden så öppnas den i ett större format i ett nytt fönster i webbläsaren.

Kriterier för vilka utmaningar vi kan anta

Följande kriterier förtydligar inom vilka ramar som medlemmarna kan arbeta utmaningsdrivet inom nätverket. Kriterierna är uppdelade i tre nivåer; övergripande, avgränsande och specifika kriterier.

Övergripande kriterium

Det övergripande kriteriet beskriver vad nätverksprocessen ska kunna leda till, vilket är ett samarbete som leder till en lösning på en utmaning i lands- eller kustbygder. Nätverksprocessen kan ses som en språngbräda. Genom olika aktiviteter, under en begränsad tid, skapas ett samarbete mellan aktörer som tillsammans kan nå fram till en lösning på utmaningen. Lösningen behöver alltså inte nås vid nätverksprocessens slut.

Avgränsande och specifika kriterier

De avgränsande kriterierna sätter ramarna för arbetet med nätverksprocessen. Dessa kriterier är utformade för att ge initiativtagare information om en utmaning kan antas. Det specifika kriteriet avgränsar och beskriver det avgränsande kriteriet ytterligare.

Det första avgränsande kriteriet syftar till att tydliggöra att nätverksprocessen ska genomföras under en begränsad tidsperiod. Det är alltså inte meningen att nätverksprocessen sträcker sig över en lång, obestämd tid eller förväxlas med en arbetsgrupps arbetssätt. Det kopplade specifika kriteriet beskriver att ett resultat/samarbete ska kunna presenteras efter att nätverksprocessen avslutats. Utmaningen i sig behöver alltså inte vara löst men ett resultat som kan förädlas ska kunna presenteras.

Det andra kriteriet beskriver antalet ingående aktörer i processen. Vi föreslår att minst tre aktörer ingår i nätverksprocessen och verkar för att lösa en utmaning. Syftet med att ställa krav på flera aktiva aktörer i processen är att de utmaningar som vi antar ska vara relevant för flera än den initiativtagande organisationen. Det kopplade specifika kriteriet är att den övervägande delen av organisationerna som engagerar sig i nätverksprocessen är medlemmar i Landsbygdsnätverket. Syftet är att utmaningen ska vara relevant för våra medlemmar men att även ännu icke medlemmar kan engagera sig i utmaningen.

Det tredje kriteriet anger att den som tar initiativet till att inleda en nätverksprocess också ska ha möjlighet till att delta aktivt i arbetet. Det ska inte vara möjligt att starta en process för att sedan lämna över bollen till nätverkskansliet. Ett alternativ är att man lyfter en utmaning som sedan en annan aktör tar över och driver i samarbete med andra i en nätverksprocess.

Det fjärde kriteriet har med utmaningen och dess koppling till geografi att göra. Utmaningen ska inte vara så specifik att den är begränsad till bara ett mindre geografiskt område. Ett mindre geografiskt område kan däremot vara i fokus under processens gång men resultatet av nätverksprocessen ska kunna vara användbart för motsvarande geografiska områden eller ett större geografiskt område.

Tillbaka till huvudsidan Ta dig an en utmaning.