Landsbygdsnätverket

Processer som pågår

Här kan du läsa mer om de utmaningsdrivna nätverksprocesser som startat upp 2021 och 2022 inom ramen för "Ta dig an en utmaning".

Vy över jordbruksmark och en bevattningsanläggning där det sprutar vatten.

Mötesplats Vatten


Bakgrund och syfte

Behöver vi en ny mötesplats för samverkan kring hållbar hantering av vatten i jordbrukslandskapet – en mötesplats där produktionsperspektivet och miljöperspektivet har samma tyngd och där alla som hanterar vatten kan samlas för att hitta vägar till en hållbar produktion?

Frågan kom upp i den svenska gruppen i Waterdrive Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ett EU interregprojekt med deltagare från länderna runt Östersjön som under tre år arbetat med vattenhantering i jordbrukslandskapet och såg behov av fortsatt samverkan.

Syftet är svara på frågan genom att samla aktörer som påverkar hanteringen av vatten i odlingslandskapet. Om frågan besvaras med ja, så ska vi även ta fram ett förslag upplägg för en sådan mötesplats. Vi ska beskriva vad mötesplatsen tillföra, vilka aktiviteter den kan användas till och hur ska den organiseras.

Mål

Arbetsgruppen ska i en rapport presentera ett förslag på en mötesplats för samverkan om vatten jordbrukslandskapet. Rapporten och dess resultat kommer presenteras på en konferens i början av 2023.

Tidplan

15 september – 31 december 2022.

Aktiviteter under hösten

Under hösten genomför vi två workshoppar

 • Workshop 1, den 2 november 2022. Vi gör en gemensam analys av omvärld, aktörer samt befintliga arenor och nätverk. Vi identifierar de områden där en ny mötesplats kan fylla en funktion. När vi lämnar workshopen kommer deltagarna ha en gemensam förståelse för vad vi menar med mötesplats och börjat skissa på en övergripande målbild. Workshopen genomförs i en mindre grupp där flertalet av deltagarna tillhör de som initierat utmaningen.

 • Workshop 2, den 7 december 2022. Vid detta tillfälle färdigställer vi aktörsanalysen och preciserar behovet av en ny mötesplats. Utifrån detta kommer vi att diskutera alternativa möjligheter för att uppnå ambitionerna med en ny mötesplats och identifiera mål, aktiviteter och deltagande aktörer för en potentiell mötesplats. Till denna workshop kommer vi att bjuda in större grupp deltagare.

Båda workshopparna kommer att genomföras som heldagar i Linköping med inbjudna deltagare på plats.

Organisationer som samarbetar

Processen kommer att ledas av en arbetsgrupp med personer från Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Till projektet finns en referensgrupp med personer från Havs- och vattenmyndigheten, Västerviks kommun, SLU och Jordbruksverket. Referensgruppen kan komma att utvidgas med ytterligare personer som visar intresse för vårt arbete.

Alla organisationer som ser behov av en mötesplats för samverkan om vattenhantering i landskapet är välkomna att medverka i processen.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av delta i arbetet så kan du anmäla dig via detta formulär. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner

Tomas Johansson, jordbruks- och analysavdelningen, Jordbruksverket

Mer information

Läs artikeln: Bidra till att skapa en mötesplats för vatten.

Projektberedskap

Syfte

Processen ska verka för att tillsammans med aktörer, som ofta träffar människor som har projektidéer eller beslutar om projektmedel, djupdyka i utmaningar som lokala samhällen har för att ta fram, bearbeta, förfina och resurssätta projekt. Tanken är att ta ett första steg i en längre resa där en modell för att utveckla projekt på lokal nivå arbetas fram.

Projektet definierar projektberedskap som:

 • En plats att ta idéer.
 • En metod eller process för att förfina idéer.
 • En organisation för att genomföra idéer.

Den första del som definieras – platsen – formas i andra projekt. Processen har således två huvudsyften: Att titta på PROCESSEN som behövs på lokal nivå för att hitta, skapa och konstruera projekt samt på ORGANISATIONEN för att genomföra projekt genom att arbeta med vad vi kallar för ”dold kunskap”.

Projektet är en del i en större satsning på den struktur för lokal utveckling kommunen driver via sitt ”Servicepunkts-koncept”. Kontakta oss så berättar vi mer om helheten och Projektberedskap i synnerhet!

Mål

Att skapa en modell för Projektberedskap som kan appliceras på fler platser i kommunen, regionen och vidare ut i Sverige.

Tidplan

September 2022 – december 2022.

Organisationer som samarbetar

 • Lindesbergs kommun
 • Coompanion Mälardalen
 • Leader Mälardalen
 • Region Örebro Län
 • Länsstyrelsen Örebro
 • Två forskare knutna till Uppsala universitet.

Kontaktpersoner

Daniel Fagerlund, daniel.fagerlund@lindesberg.se, 0581-81094

Martina Björck, martina.bjorck@lindesberg.se, 0581-81096

Keen, Knowledge and Expercience Exchange Network

Syfte

Kompetensbristen om vattenbruket inom till exempel kommuner, regioner och länsstyrelser och andra aktörer är en utmaning som kan hindra vattenbrukets utveckling. 

Mål

För att tackla utmaningen skapar Vattenbrukscentrum Ost (VCO) ett nätverk för att både identifiera var utmaningar finns, hitta lösningar, utbyta erfarenheter och hitta förutsättningar och samverkningsmöjligheter mellan vattenbruket och andra industrier. Resultatet blir att skapa konkreta kunskapshöjande aktiviteter som kan användas av, och eventuellt med hjälp av, nätverket som skapades under projektet.

Tidplan

Mars 2022 – augusti 2022.

Organisationer som samverkar

 • Vattenbrukscentrum Ost, Jason Bailey 
 • Region Blekinge, Peter von Trampe
 • Region Östergötland, Anna Jacobson
 • Vreta Kluster, Helene Oscarsson
 • Dalarna Science Park, David Levrén
 • Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Mikael Kivijärvi
 • Länsstyrelsen Gotland/Blått Centrum Gotland, Andreas Pettersson 

Kontaktperson

Jason Bailey, Vattenbrukscentrum Ost,
e-post: jason.bailey@vattenbrukscentrumost.se

Tillbaka till huvudsidan Ta dig an en utmaning.