Landsbygdsnätverket
Finska och svenska deltagare på Rurallab på Åland.

Finska och svenska deltagare på Ruralab på Åland.

Förhoppningar på
2 000 000 nya jobb inom bioekonomin

Detta var en av de fiktiva framtidsvisionerna som presenterades av deltagarna i det bilaterala Ruralab som hölls den 9–10 maj på Åland. Ruralab är ett koncept för samarbetet mellan det europeiska landsbygdsnätverket ENRD och de nationella nätverken och genomförs oftast på nationell nivå.

Detta Ruralab var lite speciellt då deltagarna både kom från Sverige och Finland. Mötet gav de medverkande möjligheten att utforska och dela sina visioner, förhoppningar och farhågor om framtidens landsbygder. De fick även inspiration att se över det gällande landsbygdsprogrammet och föreslå åtgärder som kan initieras redan inom den innevarande programperioden. Från båda länder deltog medlemmarna från de nationella landsbygdsnätverken, med representanter från såväl lantbruket och annat privat företagande, det civila samhället och myndigheter.

Ruralab inleddes med tre talare, som representerade de olika sektorerna jordbruk, Leader och forskning. Föreläsarna presenterade olika visioner av landsbygdens framtid och de förändringskrafter som råder. Arbetet fortsattes sedan in och ut ur grupper på olika sätt, som så småningom landade i konkreta förslag. Workshoppen leddes av Thomas Norrby, från institutionen för stad och land vid Sveriges Lantbruksuniversitet, och Petri Rinne, verksamhetsledare för LEADER Joutsenten reitti. Både Thomas och Petri fungerar som geografiska experter vid ENRD. Dessutom medverkade Michael Gregory från ENRD-kansliet i Bryssel.

Framtidsspaning

Deltagarna ombads tänka sig in i år 2030 och diskutera vad de såg där. Vilka är utmaningarna? Vilka är de drivande krafterna som skapar dessa utmaningar? Vilka konsekvenser har/borde de ha för hur vi agerar idag?

Workshoppen resulterade i flera förslag:

  • Öka det nordiska samarbetet kring innovation och utveckling av ny kunskap inom bioekonomisektorn för att säkerställa en global konkurrenskraft.
  • Uppmuntra en innovativ offentlig sektor genom att involvera civila och privata aktörer.
  • Implementera mer flexibla regelverk som tar hänsyn till aspekter som skala, geografiska förutsättningar och den lokala ekonomin.
  • Fokusera på landsbygders attraktivitet genom att investera i bättre boendemöjligheter, säkerställa privat och offentlig service samt att öka tillgängligheten genom investeringar i både vägar och fiber.

Deltagarna uppgav att de blivit mycket inspirerade av Ruralab och enades om att fortsätta det bilaterala samarbetet. En mer utförlig beskrivning av resultaten och metoden kommer att presenteras i den slutgiltiga rapporten. Vill du ta del av slutrapporten kan du skicka ett meddelande till Landsbygdsnätverkets kansli.

Bilder från dagen

Publicerades