Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverkets Stadgar 2021-2022

Upprättade juni 2014
Reviderade september 2014
Reviderade 21 juni 2018
Reviderade 18 mars 2021

Bestämmelserna ska kontinuerligt följas upp och omprövas vid behov.

Det svenska Landsbygdsnätverket har till ändamål att samla alla parter som är berörda av landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling med finansiering från socialfonden och regionalfonden. Nätverket ska öka olika intressenters delaktighet och förmåga till landsbygds-, havs- och fiskeriutveckling. Därigenom ska nätverket förbättra genomförandet och förstärka programmens insatser. Nätverket ska också bidra till att informera den bredare allmänheten och potentiella stödmottagare om landsbygds-, havs- och fiskeripolitiken och finansieringsmöjligheterna i dessa politikområden. Nätverket ska främja innovation inom jordbruket, livsmedelsproduktionen, skogsbruket, fiskerinäringen och vattenbruk samt på landsbygder. Nätverket ska skapa ett nationellt och transnationellt forum för ett brett utbyte av information, erfarenheter och metodutveckling samt öka dialogen mellan lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Nätverket ska enligt EU förordningen 1305/2013 artikel 54 och enligt det svenska Landsbygdsprogrammet 2014-2020 med förlängning 2021-2022 ha följande verksamhet:

  • Aktiviteter som rör insamling och spridning av lärande exempel från alla prioriteringar för programmen.
  • Aktiviteter som rör underlättande av tematiskt och analytiskt utbyte mellan intressenter och spridning av resultat.
  • Aktiviteter som rör erfarenhetsutbyte och nätverksverksamhet för lokalt ledda utvecklingsgrupper och i synnerhet tekniskt stöd för interregionalt och transnationellt samarbete.
  • Aktiviteter som rör tillhandahållande av nätverksverksamhet för rådgivare och innovationsstödjande tjänster.
  • Aktiviteter som rör spridning av övervaknings- och utvärderingsresultat.
  • I samråd med förvaltningsmyndigheterna genomföra aktiviteter som inbegriper publicitet och information riktade till potentiella stödmottagare samt informations- och kommunikationsverksamhet avsedd för en bredare allmänhet.
  • Aktiviteter som rör deltagande i och bidragande till verksamheten inom europeiska nätverket för landsbygdsutveckling, nätverket för att stödja europeiska innovationspartnerskapet, samt europeiska nätverket för fiskeområdesgrupper, så kallade Farnet.

Nätverket ska vara verksamt i hela landet.

Till nätverket antas som medlemmar de aktörer (myndigheter, organisationer, föreningar, etc.) som kan förväntas bidra till förverkligandet av nätverkets målsättningar. Aktörerna och dess verksamhet ska företrädesvis ha en nationell inriktning eller en verksamhet som omfattar fler än en region. Om en aktör har regional organisation så är det den nationella samordningsfunktionen som kan utgöra medlem i det nationella Landsbygdsnätverket. Aktörerna ska företräda en kollektiv nytta.

Kansliet ska ansvara för att det finns en aktuell förteckning över de medlemmar som ingår i nätverket.

4.1 Inträde

Medlemskap beslutas av styrgruppen.

4.2 Utträde

Den medlem som vill träda ut ur nätverket ska skriftligen anmäla detta till Landsbygdsnätverkets kansli och anses därmed omedelbart ha lämnat nätverket.

4.3 Skyldigheter

Medlemmar i nätverket ska följa nätverkets stadgar och de beslut som fattats av styrgruppen.

4.4 Uteslutning

Beslut om uteslutning av medlem fattas av Jordbruksverket. Uteslutning får inte ske av annan anledning än motarbetande av nätverkets verksamhet och ändamål eller handling eller underlåtenhet som uppenbarligen skadar nätverkets intressen.

5.1 Styrgruppens sammansättning

Styrgruppens sammansättning av vilka medlemsorganisationer som ska ingå beslutas av Jordbruksverket efter förslag från styrgruppen.

Styrgruppen består av ordförande och 14 ledamöter. Styrgruppens ordförandepost innehas av Jordbruksverket. Suppleanter utses inte.

Jordbruksverket, Lokalt ledda utvecklingsgrupper och länsstyrelser ska ständigt vara representerade i styrgruppen.

En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Antalet representanter från offentlig sektor får inte överstiga 50 procent.

5.2 Styrgruppens mandatperiod

Styrgruppens ledamöter utses med en tvåårig mandatperiod. Högst hälften av ledamöterna får bytas ut samtidigt. De aktörer som har plats i styrgruppen ger förslag på två personer (en man och en kvinna) som ledamot.

5.3 Styrgruppens ansvarsområde

Styrgruppen styr och följer upp nätverkets verksamhet inom ramen för de medel som är avsatta för nätverket.

5.4 Styrgruppens sammanträden

Styrgruppen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Styrgruppen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträde och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträdet ska protokoll föras och justerare utses.

5.5 Styrgruppens beslutsform

Beslut fattas enhälligt.

5.6 Aktivitetsplan

Styrgruppen ska besluta om aktivitetsplaner där det framgår vilka nätverksbehov som behöver mötas, vilka insatser som behövs för att möta behoven samt vilka resultat och effekter dessa insatser förväntas ge under en angiven period.

5.7 Jäv

En medlem i styrgruppen som är jävig i ett ärende får inte närvara vid ett ärendes beredning och avgörande.

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne ska självmant meddela detta.

En person är jävig om

- han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,

- han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning,

- han eller hon har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende hos en annan myndighet och till följd av detta redan har tagit ställning till frågor som myndigheten ska pröva i egenskap av överordnad instans, eller

- det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.

Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.

5.8 Arvoden och ersättning för resor

Aktörer, med undantag för nationella myndigheter, med en ledamot i styrgruppen är berättigade till ett arvode om 4080 kr exklusive moms per mötesdag (inklusive sociala avgifter etc.). Utöver detta ersätts också resekostnader för ledamoten.

Ersättning betalas ut mot utställd faktura från organisationen. Det är således organisationerna själva som ansvarar för att betala arbetsgivaravgifter med mera, samt lämna kontrolluppgifter för utbetalade arvoden. I undantagsfall, när så är överenskommet med kanslichefen, kan en aktörs ledamot fakturera direkt från sitt företag eller som privatperson. Vid fakturering från eget företag är timersättningen 510 kronor (inklusive sociala avgifter etc.) och till privatperson 345 kr per timme.

Vid beställning av resor ska rimliga kostnader och miljömässigt resande vara vägledande.

5.9 Utträde ur styrgruppen

Den ledamot som vill träda ut ur styrgruppen ska skriftligen anmäla detta till kansliet och anses därmed omedelbart ha lämnat styrgruppen. Aktören som ledamoten representerar ska snarast lämna förslag till kansliet på nya ledamöter enligt vad som anges i 5.2. Den aktör, det vill säga medlemsorganisation, som vill träda ur styrgruppen ska skriftligen anmäla detta till kansliet och anses därmed omedelbart ha lämnat styrgruppen. Jordbruksverket beslutar om ny aktör som ska ingå i styrgruppen efter förslag från styrgruppen. Kansliet ska ansvara för att det finns en aktuell förteckning över de ledamöter som ingår i styrgruppen.

5.10 Skyldigheter för styrgruppsledamöter

En ledamot ska följa nätverkets stadgar och de beslut som fattas av styrgruppen. Varje ledamot i styrgruppen är skyldig att ta aktiv del i nätverkets arbete och att närvara vid minst hälften av alla sammanträden per år. Uppfyller inte ledamoten dessa skyldigheter kan 5.11 nedan bli aktuell.

5.11 Uteslutning ur styrgruppen

Beslut om uteslutning av ledamot fattas av Jordbruksverket efter förslag från styrgruppen. Uteslutning får inte ske av annan anledning än motarbetande av nätverkets verksamhet och ändamål eller handling eller underlåtenhet som uppenbarligen skadat nätverkets intressen och om ledamoten inte uppfyller skyldigheterna enligt 5.10.

6.1 Arbetsgruppernas sammansättning

Arbetsgrupper sätts samman med representanter från nätverksmedlemmar som är berörda av de inriktningar respektive grupp ska arbeta med. Grupperna bemannas också med resurspersoner från nätverkets kansli. Grupperna leds av en ordförande som utses av styrgruppen.

6.2 Riktlinjer för arbetsgrupperna

Styrgruppen beslutar om riktlinjer för hur arbetet i de tematiska arbetsgrupperna ska genomföras, organiseras och arvoderas.

6.3 Arbetsgruppernas ansvarsområden

Arbetsgrupperna är operativa och fördelar arbetet mellan de aktörer som ingår i gruppen. En arbetsgrupp ansvarar för att med stöd från nätverkets kansli samla lärdomar inom området och analysera dessa lärdomar. En arbetsgrupp ansvarar för att sprida lärdomar och ska planera och genomföra samt utvärdera kommunikationsinsatser som görs inom ramen för arbetsgruppen. Arbetsgruppernas uppgifter initieras av nätverkets medlemmar, inklusive de som ingår i arbetsgruppen. Arbetsgruppens inriktning och ramar styrs av styrgruppen. Arbetsgrupperna upprättar en arbetsplan med tillhörande budget som fortlöpande avrapporteras till styrgruppen. Styrgruppen beslutar om arbetsgruppens mandatperiod.

Kansliet för Landsbygdsnätverket är i enlighet med det svenska landsbygdsprogrammet 2014-2020 (samt förlängning 2021-2022) lokaliserat till Jordbruksverket.

Kansliet utgör medlemmarnas sekretariat och samordnar aktiviteter som prioriteras och följs upp av styrgruppen.

Kanslichefen leder kansliet och beslutar i ärenden som avser kansliets verksamhet.

Kanslichefen föredrar ärenden som ska beslutas av Jordbruksverket.

Närmare bestämmelser om kansliets organisation inom myndigheten anges i generaldirektörens arbetsordning för Jordbruksverket.

Dessa stadgar gäller från och med den 18 mars 2021.

I detta ärende har generaldirektören Christina Nordin beslutat. Maria Gustafsson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Anders Swahnberg, Jan Cedervärn, Pär Åkesson och Ida Lindblad Hammar deltagit.

Vill du få dokumentet skickat till dig?

Vill du beställa Stadgarna? Skicka ett mejl till kansliet@landsbygdsnatverket.se så får du den som en PDF.