Landsbygdsnätverket

Foto: Sofia Byström

Arbetet i insatsområdena

Den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk har som övergripande mål att stödja aktörer som verkar inom områdena yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk och förse dem med bra verktyg, en god kunskapsbas och inspiration för det arbete de ska utföra inom ramen för målen för havs- och fiskeriprogrammet i Landsbygdsnätverket.

För att nå det övergripande målet har gruppen valt att fokusera på fyra insatsområden. På den här sidan får du information om arbetet inom de olika insatsområdena. Arbetet utförs inom aktiviteter, där inriktningen är ett eller flera av de tre områdena yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk.

Förmedla kunskapen om mindre
miljöbelastande system 

Fiskehamn

Det specifika målet är att öka kunskapen om mindre miljöbelastande system och fiskeredskap och vattenbrukstekniker hos Landsbygdsnätverkets medlemmar och därigenom ge dem goda möjligheter att stödja projekt och aktiviteter som förbättrar konsumenternas kunskaper och därmed öka betalningsviljan för svenskfångad och svenskodlad sjömat.

Aktiviteter på gång (exempel)

  • Visste du att… om fiske och vattenbruk
Aktiviteten syftar till att göra en kommunikationsinsats kring vanliga missuppfattningar, myter och vanliga frågor/diskussioner inom fiske och vattenbruk. Vi ska ta fram lättfattliga artiklar baserade på saklig och opartisk fakta avstämd med berörda myndigheter.
  • Sillburgare på menyn

Vi har tillsammans med projektet MATtanken, Skolmatsakademin och Swedish Pelagic Federation testat sillburgare på en skola i Göteborg. Sill är ett bra val när man ska servera fet fisk, men konsumtionen av sill inom offentliga måltider är i dag inte speciellt hög. Kan detta ändras genom utveckling av nya produkter? Denna fråga ville vi undersöka och medverkade därför i en testservering av sillburgare på en skola i Göteborg. Läs mer om projektet här

  • Fiske- och vattenbruksexempel

Vi tar fram lärorika exempel inom yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk och publicerar på webbsidan. Läs artiklarna här

  • Sjömatens väg

Vi har tagit fram nio webbartiklar och en film som bygger på stillbilder för att marknadsföra artiklarna. Teman för de nio artiklarna är det pelagiska fisket, det passiva fisket, kassodling av matfisk, landbaserad fiskodling, odling av musslor, landning av fisken, fiskauktion, beredning/förädling och grossist. Läs artiklarna här

 

Stärka hållbar konkurrenskraft

Fiskebåt

Det specifika målet är att öka kunskapen hos fiskets och vattenbrukets aktörer om till exempel regelverk, tillståndsfrågor, marknadsföring och entreprenörskap samt att verka för samverkan och erfarenhetsutbyte inom näringen – med syftet att fiskeri- och vattenbruksnäringen ska stärka sin konkurrenskraft på ett hållbart sätt.


Aktiviteter på gång (exempel)

  • Den nationella vattenbrukskonferensen 2020

Den nationella vattenbrukskonferensen 2020 hölls i Åhus i Skåne, den 10-11 mars. Förutom många intressanta föreläsningar och möjligheten till nätverkande arrangerades studiebesök till både alg- och fiskodling dag 2. Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster var huvudarrangör och höll konferensen tillsammans med Jordbruksverket, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Gårdsfisk och Landsbygdsnätverket. Mer information om konferensen och presentationerna hittar du här

  • Fiskeforum2020; 31 mars – 1 april (framflyttat till oktober 2020)

Fiskeforum2020 syftar till att på olika sätt belysa och diskutera svenskt fiske ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi kommer att ställa oss frågan om vi har ett hållbart fiske idag, men även prata om vad som behövs för att vi i framtiden ska ha både bärkraftiga akvatiska ekosystem, konkurrenskraftiga fiskenäringar och säkra möjligheterna till ett bra sport- och fritidsfiske. Fiskeforum2020 för samman hela fiskenäringen och nyckelaktörerna i det system som påverkar utvecklingen av ett hållbart fiske i Sverige. Konferensen samlar bl.a. yrkesfiskare, fritidsfiskare, sportfiskare, fisketurismentreprenörer, produkt- och destinationsutvecklare, offentliga beslutsfattare, finansiärer, förvaltare, lagstiftare, forskning och vetenskaplig rådgivning från olika delar av Sverige. Forumet arrangeras på Näringslivets hus, Stockholm. Arrangörer är Jordbruksverket, HaV, Sportfiskarna, Sveaskog, Stiftelsen för Östersjölaxen, Svensk Sportfiskehandel och Landsbygdsnätverket i samverkan med Fiskevattenägarna och SFPO.

Stödja hållbara förvaltningsmodeller

per

Det specifika målet är att öka kunskapen om hållbara lokala och regionala förvaltningsmodeller, inklusive de möjligheter som finns för att återställa och utveckla goda reproduktionsplatser och andra åtgärder som främjar fiskbeståndens tillväxt, och hur man kan använda dessa förvaltningsmodeller för att stärka fisket, vattenbruket och ta hand om vattnet och resurserna.

Målet är också att skapa mer samsyn och förståelse mellan olika intressenter inom fiske och vattenbruk och tydliggöra dessa näringars betydelse för kustsamhällens utveckling.

Aktiviteter på gång (exempel)

  • Värden i svenskt yrkesfiske; uppföljning och steg 2

Den tematiska gruppen tillsammans med Jordbruksverket gav AgriFood i uppdrag att sammanställa kunskap om värden i svenskt yrkesfiske. Rapporten fungerar bland annat som en s.k. gap-analys; det vill säga ger underlag för att prioritera ytterligare insatser för att fylla kunskapsluckor. Staffan Waldo är vår kontaktperson på AgriFood.

Landsbygdsnätverket tillsammans med Jordbruksverket har gett AgriFood två ytterligare uppdrag, som en påbyggnad till den första rapporten. Det första är en uppdelning av underlaget i första rapporten utifrån geografiska områden samt segment inom fiskenäringen. Detta uppdrag är redovisat och rapporten ”Var är det lönt att fiska? – en analys av fisket i svenska regioner” finns tillgänglig här. Det andra uppdraget är att ta fram en rapport som beskriver kustsamhällens attraktionsförmåga för turismen.

  • Dialogforum kring yrkesfiske i Halland

Aktiviteten är en förstudie om hur ett dialogforum mellan yrkesfiskare och myndigheter i Hallands län skulle kunna utformas. Lokalt Ledd Utveckling Halland med Caroline som kontaktperson driver aktiviteten. Studien ska utreda under vilka former ett dialogforum ska utföras, och vilka parter som ska medverka i ett sådant forum. Aktiviteten ska vara klar och redovisad under inledningen av 2020.

Främja de ungas möjligheter att verka inom fiske och vattenbruk

Sillarodd

Det specifika målet är att är att stödja intresset hos unga genom att sprida kunskap och lyfta frågan om ägarskiften där en yngre generation kan ta över inom fiske och vattenbruk samt frågan om diversifiering.

Aktiviteter på gång (exempel)

  • Främja de ungas möjligheter att verka inom fiske och vattenbruk

För närvarande finns inga pågående aktiviteter inom detta insatsområde. En aktivitet som hade en direkt koppling till insatsområdet var ”Rekrytering av unga till fisket - studentmässa på Donsö”, i september 2019. Läs rapport här

På seminariet ”Fisken, förädlingen och framtiden” i oktober 2019 i samband med SM i mathantverk på Högbo bruk, så var en tydlig dimension – på vilket sätt kan rekrytering till yrkeskåren underlättas? Läs rapport här

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU