Landsbygdsnätverket

Har du precis som Arctic Winery i denna film lösningen på ett problem? Då ska du söka innovationsstöd.

Så söker du innovationsstödet

Innovationsstöd söks via Jordbruksverkets e-tjänstlänk till annan webbplats och all handläggning sker via Jordbruksverket.länk till annan webbplats Det är möjligt att söka stödet i en tvåstegsprocess. Det första steget är en ansökan om ett gruppbildningsstöd och det andra är en ansökan om genomförandestöd. Ansökan för båda stegen är öppen året om men beslut gällande stödansökningarna sker cirka en gång per månad för gruppbildningsstödet och två till fyra gånger per år för genomförandestödet.

Obs! Pengarna för EIP-projekt är för närvarande slut. För tillfället går det inte att söka stöd för nya projekt (från och med maj 2020).

Innovation är ett prioriterat område och nya medel förväntas redan 2021.

Informationen på denna sida kommer att uppdateras när det finns nya medel att söka.

Exempelansökan

Ett hjälpmedel för dig som ska göra en ansökan om stöd för att genomföra ett innovationsprojekt. En exempelansökan med checklistor som är konstruerad av Landsbygdsnätverkets innovationssupport i samarbete med Jordbruksverkets handläggare.

Innovation

En innovation är en ny idé som med framgång kommit till användning. Om man söker gruppbildningsstöd eller genomförandestöd måste man ha både ett problem och en idé eller ett förbättringsförslag. Du ska ha identifierat ett problem eller förbättringsbehov som gäller för flera inom aktuell bransch. Stödet kan inte användas till forskningsprojekt, för att gemensamt identifiera problem och lösningar eller för rådgivning eller annan kompetensutveckling.

Urvalskriterier

Vid bedömningen av din ansökan används nedanstående urvalskriterier.

För gruppbildningsstödet används urvalskriterierna 1-3, för genomförandestödet urvalskriterierna 1-6.

 1. Den tänkta innovationen bidrar till att förbättra konkurrenskraften för jordbruk, trädgårds- eller rennäring.
 2. Den tänkta innovationen bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder.
 3. Den tänkta innovationen bidrar till att uppfylla nationella miljö- och klimatmål.
 4. Innovationsgruppen har den kapacitet som krävs för att genomföra och fullfölja innovationsprojektet.
 5. Projektets aktiviteter och budget är relevanta.
 6. Innovationsprojektets användning av resultat: Du ska ha en plan för marknadsinträde eller hur innovationen ska komma till användning respektive för hur du ska förmedla behov av eventuella forskningsinsatser.

Läs mer om de fullständiga urvalskriterierna och bedömningsgrunderna.PDF

Ansökan om gruppbildningsstöd

Gruppbildningsstödet är ett schablonbelopp för att bilda en innovationsgrupp och för att sätta ihop en ansökan om stöd för själva genomförandet av innovationsprojektet. Kommer gruppen vara två till fyra samarbetspartners söker du om 50.000 kronor, och vid en större grupp söker du om 80.000 kronor. 

Företag, föreningar, andra organisationer och myndigheter kan söka och det är en enkel ansökan. Du behöver inte ange vilka partners som kommer att ingå i innovationsgruppen. Det är ju för att bilda gruppen som du söker stödet. Men du ska svara på vilken nytta din tänkta innovation kommer att innebära för konkurrenskraft, miljö och klimat. Du måste också skriva vad det är som är nytt med den tänkta innovationen och för vem den kommer att ha betydelse (urvalskriterierna 1-3 ovan). Detta första steg är inte obligatoriskt.

Du kan kontakta innovationssupporten för att diskutera din idé. Du kan också få hjälp med vilka forskningsresultat eller andra kunskaper och erfarenheter som din utmaning som finns att tillgå. Du kan även få tips på deltagare till din innovationsgrupp. Frågor gällande själva ansökningsprocessen besvaras av Jordbruksverket.

Sekretessavtal

Det är viktigt att din innovationsidé skyddas. Därför rekommenderas att alla som deltar i möten med den person som ”äger” idén inför bildandet av en innovationsgrupp skriver under ett sekretessavtalWord . Det förhindrar att idén riskerar att spridas utanför den blivande innovationsgruppen.

Beslut om gruppbildningsstöd fattas av Jordbruksverket ungefär en gång i månaden.

Resultatet av stödet för att bilda innovationsgrupp

Resultatet av stödet för att bilda innovationsgrupp inom EIP-Agri ska leda till en fullständig ansökan om genomförandestöd. Se anvisningar på Jordbruksverkets webbsida.länk till annan webbplats

 • Svar på frågorna i själva ansökningsblanketten
 • Projektplan med alla planerade aktiviteter
 • Budget - se särskilda anvisningar till budgetmallenlänk till annan webbplats
 • En beskrivning av deltagarna i innovationsgruppen
 • underskriven överenskommelse inom gruppen gällande hur ansvaret ska fördelas i gruppen, vem som ska ta emot stödet, var en eventuell investering ska göras och hur man ska förfara med skydd av affärsidé och kunskap - mall för samarbetsavtalPDF
 • en omvärldsanalys (kunskapsläget respektive marknaden gällande den tänkta innovationen) samt en beskrivning av hur innovationen ska sättas på marknaden eller komma till allmän användning

Beslut om gruppbildningsstöd fattas av Jordbruksverket ungefär en gång i månaden.

Ansökan om genomförandestöd

Steg två är en ansökan om stöd för genomförande av innovationsprojektet. En sådan ansökan kan också göras direkt utan det första steget. Stödet kan sökas året om. Det finns inga begränsningar beträffande beloppet du söker.

Ansökan ska innehålla:

 • Svar på frågorna i själva ansökningsblanketten
 • Projektplan med alla planerade aktiviteter
 • Budget - se särskilda anvisningar till budgetmallenlänk till annan webbplats
 • En beskrivning av deltagarna i innovationsgruppen
 • Underskriven överenskommelse inom gruppen gällande hur ansvaret ska fördelas i gruppen, vem som ska ta emot stödet, var en eventuell investering ska göras och hur man ska förfara med skydd av affärsidé och kunskap - mall för samarbetsavtalPDF. Avtalet ska skrivas under av behöriga firmatecknare för de olika samarbetspartnerna i innovationsgruppen.
 • En omvärldsanalys (kunskapsläget respektive marknaden gällande den tänkta innovationen) samt en beskrivning av hur innovationen ska sättas på marknaden eller komma till allmän användning

Stödet ska täcka utgifter för gruppdeltagarnas eget arbete, för resor, för material och eventuella tester med mera och uppgår till 100 procent av rimlighetsbedömda utgifter.

Bedömning av ansökningar gällande genomförandestöd, beslut och projektgenomförande

En rådgivande urvalskommitté väljer ut de bästa projekten utifrån de fastställda urvalskriterierna ovan. Kommittén kommer att ha möten två till fyra gånger per år. Beslut fattas av Jordbruksverket.

En kort beskrivning av projektet med enkel beskrivning av ämnesområde, utmaning eller förbättringsbehov och kontaktuppgifter ska göras för att läggas in på Landsbygdsnätverkets webbplats, det görs även på det europeiska landsbygdsnätverkets webbplatslänk till annan webbplats. Det kommer att finnas en mall för hur projekten ska beskrivas.

Avstämning kommer att ske årligen för att se om de planerade aktiviteterna fortfarande är relevanta för att nå den tänkta innovationen. Justeringar av projektplanen kan göras efter samråd med Jordbruksverkets handläggare.

Om gruppen märker att det är omöjligt att nå den tänkta innovationen kan projektet efter samråd med Jordbruksverkets handläggare avbrytas. Om projektet följt plan behöver inte förbrukade projektmedel återbetalas.

Samverkan med andra EU-länder

Samverkan med andra EU-länder kan ske på olika sätt. Din innovationsgrupp kan exempelvis via det sökta stödet finansiera en expert från ett annat land. Det kan också vara parallella grupper i två länder som jobbar med liknande utmaningar och som samverkar men finansieras av respektive land.

Resultaten ska spridas

Projektet är inte avslutat förrän resultaten är spridda nationellt och via det europeiska nätverketlänk till annan webbplats. Det kommer att finnas en mall för hur projektresultaten ska beskrivas.

Resultaten sprids med hänsyn till intellektuellt rättsskydd (IPR). Du kan läsa om IPR på InnovationOnline.selänk till annan webbplats eller Patent- och registreringsverkets webbplatslänk till annan webbplats. Du, hela gruppen eller någon annan i gruppen enligt gruppens överenskommelse, ska ha möjlighet att skydda en affärsidé eller att söka patent om det är aktuellt, utan att det störs av att resultaten sprids.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU