Landsbygdsnätverket
Bild över ekosystemtjänster

Du kan ladda ner denna bild genom att klicka på den.

Ekosystemtjänster

Begreppet ekosystemtjänster används för att visa den nytta människan får från naturens arbete. Det kan handla om produkter och tjänster som människan i samspel med naturens ekosystem ger oss och som bidrar till vårt välbefinnande. Trots att ekosystemtjänsterna är grunden i vår välfärd är de fortfarande osynliga i flera samhällsbeslut.

Lantbrukaren bidrar till ekosystemtjänster

Många av de ekosystemtjänsterna är beroende av att det finns bönder som bedriver olika verksamheter. Då pratar vi framförallt om produktionen av livsmedel och energiråvaror. Lantbrukaren gynnar också tillgången till pollinerande insekter och genetiska resurser, främjar markbördighet och kolinlagring samt reglerar vattenflöden.

Lantbrukarna har en oumbärlig roll när det gäller de kulturella ekosystemtjänsterna som att tillhandahålla ett vackert landskap, synliggöra kulturspår och ge förutsättningar för rekreation, turism, lärande och läkande.

Lantbrukarens unika roll broschyr

Mer kunskap behövs

Mycket av det som vi kanske tar för självklart och som vi behöver för vår överlevnad är beroende av att det finns en rik biologisk mångfald och aktiva lantbrukare. Detta i sin tur påverkas av politiska beslut och prioriteringar liksom av konsumenternas val.

Med ökade kunskaper om hur ekosystemtjänsterna påverkas av olika åtgärder kan vi tillsammans göra vårt bästa för att bidra till att ekosystemtjänsterna fortsätter vara till nytta för både företagen och samhället.

Informationsmaterial

Landsbygdsnätverket vill med vårt informationsmaterial bidra till ökad kunskap och medvetenhet hos lantbrukare och beslutsfattare om ekosystemtjänster. Ladda ner broschyrenlänk till annan webbplats och se filmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU