Landsbygdsnätverket
Ung jordbrukare på en åker i motljus

Foto: Picmonkey

Hållbara gröna näringar

En övervägande del av de insatser som görs inom landsbygdsprogrammet har företag inom de gröna näringarna som målgrupp. Inom Landsbygdsnätverket har arbetsgruppen gröna näringar verkat sedan 2012 med nätverksaktiviteter riktat till målgruppen.

 

På den här sidan kan du se en sammanfattning av vad som görs inom arbetsgruppen nu. Längst ned ser du filmen med Sofia Björnsson som berättar om sitt uppdrag som ordförande i gröna näringar.

Det är aktiviteter för att stärka konkurrenskraften inom de gröna näringarna men också för att förbättra miljön. Ofta sammanfaller miljöförbättrande åtgärder för de svenska gröna näringarna med att även konkurrenskraften stärks. 

Kompetensutveckling för att utveckla affärerna i de gröna näringarna

Under en rad år har en maktförskjutning skett från primärproduktionen, som nu har begränsat inflytande över marknaden för insatsvaror, livsmedelsindustrin och handelsledet, till just handelsledet. Det påverkar konkurrenskraften för företag på landsbygden som är många och små, i jämförelse till handelsledet som är få och stora.

Att arbeta med insatser som stärker miljömässigt hållbar konkurrenskraft är viktigt. Konkurrenskraften i gröna näringar är ett centralt mål i nuvarande landsbygdsprogram och i kommande programperiod ska Landsbygdsnätverket verka för hela den gemensamma jordbrukspolitiken. Genom att nätverket stärker aktörerna för affärsutveckling bidrar detta även till den nationella livsmedelsstrategins genomförande.

Genom ökad kunskap hos politiker, andra beslutsfattare och konsumenterna om de många ekosystemtjänster och kollektiva nyttigheter som de gröna näringarna är en förutsättning för, till exempel livsmedel och estetiska värden i ett öppet odlingslandskap, kan konkurrenskraften stärkas inom de gröna näringarna. Ekosystemtjänster lyfts fram i det svenska miljömålsarbetet, men begreppet är okänt för många och behöver förtydligas. 

Miljö och klimat 

Landsbygdsprogrammet och livsmedelsstrategin syftar både till att öka lantbrukets konkurrenskraft och till att uppfylla olika miljö- och klimatmål.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster som biologisk mångfald och ett öppet landskap levereras med hjälp av lantbrukare och skogsbrukare. Den svenska landskapsbilden förändras snabbt. En stor del av de svenska ängs- och betesmarkerna har försvunnit. I exempelvis Värmland har nästan hälften av åkermarken förbuskats eller blivit skog de senaste 80 åren. Sådana förändringar leder till att den biologiska mångfald och artrikedomen minskar.

När lönsamheten minskar läggs företagen ner, djuren försvinner från markerna och landsbygden blir därmed fattigare på såväl mångfald som jordbruksföretag Denna snabba förändring av landskapsbilden och dess orsakssamband är viktig att tydliggöra för politiker och andra beslutsfattare. Läs mer på vår sida Miljö och klimat

Landsbygden levererar fossilfritt

Klimatfrågan är central för de gröna näringarna där dessa behöver anpassa sig för det nya klimatet, minska med sin egen klimatpåverkan men även utnyttja möjligheter till produktion av energi baserat på de areella tillgångarna. I kampanjen landsbygden levererar fossilfritt beskrivs ett 30-tal klimatsatsningar runtom i landet. Läs mer på Landsbygden levererar fossilfritt.

Mickan Thor

Foto Mickan Thor

MATtanken

Ett sätt är att sprida kunskap om hållbar mat är att nyttja offentliga måltider. En vanlig vardag äter ungefär var tredje svensk mat som köps in för skattepengar – exempelvis på sjukhus, förskolor, skolor och äldreboenden. Maten behöver vara hälsosam, smakfull och hållbar, där hänsyn tas till var den kommer ifrån, hur den produceras samt hur den tillagas och serveras. De offentliga måltiderna kan fungera som kommunikationskanal för att knyta ihop hela kedjan, hela vägen fram till matgästen. Det behövs även en större kunskap och dialog mellan producenter och konsumenter för att aktörer inom de gröna näringarna bättre ska förstå konsumenternas situation och hur budskap om hållbar mat kan föras ut. Läs mer på MATtanken sida.

Underlätta ägarskiften

Närmare 70 procent av lantbruksföretagarna är över 50 år och en fjärdedel är över 65. Det innebär att majoriteten av de svenska gårdarna kommer att behöva byta ägare inom tio till 15 år. I areal ska 1,7 miljoner hektar övertas av yngre brukare de närmaste 15 åren. Stort behov finns därför på att underlätta för ägarskiften och få in yngre personer in i de gröna näringarna. En undersökning visar att det finns ett stort intresse för att byta jobb till de gröna näringarna.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon i arbetsgruppen för Hållbara gröna näringar? Klicka på länken nedanför

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU