Landsbygdsnätverket

Klicka på bilden för större karta med länkar

Gröna kluster – erfarenhetsutbyte, samverkan och utveckling

Landsbygdsnätverket driver detta projekt i samarbete med 17 av Sveriges gröna kluster. Idéen är att öka samverkan och utbytet mellan dem. Genom att arbeta för ökad kunskap och effektivitet i de gröna klustren skapar vi också bättre förutsättningar för att öka konkurrenskraften i den svenska livsmedelsproduktionen

I projektet skapar vi nya kontakter och kunskapsytor för att arbeta för överföring av kunskap, kompetens, nätverk, metoder och andra erfarenheter mellan alla klustren.

Vad är ett grönt kluster?

Gröna kluster är regionala kompetens- och utvecklingscentra som arbetar med att överföra kunskap och kompetens mellan akademi och företag gentemot den regionala och lokala nivån av företagande. De har bildats ur ett regionalt behov att jobba med innovation, affärs- och teknikutveckling i gröna näringarna. De gröna klustren är en viktig länk till ny kunskap, erfarenheter och kontakter för de lokala företagen inom gröna näringar.

Projektet ska arbeta med:

  • Gemensamma nätverksträffar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte ​
  • Utbyte av inbjudningar och nyhetsbrev ​
  • Workshops kring metoder och arbetssätt ​
  • Omvärldsbevakning för nya möjligheter i samverkan ​
  • Samarrangemang av event kring gemensamma frågor, och där det är en styrka att vara fler till exempel ​krisberedskap/självförsörjning, regler och villkor, kapitalförsörjning, nya affärsmodeller

Samarbetet i projektet är början på att skapa ett partnerskap mellan de gröna klustren i Sverige. Genom en större samordning och en stödjande funktion för och mellan de kluster som finns, skapas en möjlighet för dessa att ta sig an större frågor och arbeta med dem i en stor del av landet samtidigt så att kompetens och möjligheter faktiskt når företag inom de gröna näringarna. Dessutom kan företagens behov i sin tur bättre nå fram till akademin och till nationella beslutsfattare.

Vissa områden i landet saknar närhet till ett Grönt kluster eller arbetar med frågorna på annat sätt. Via projektet kan dessa områden få stöd i utvecklingen av klusterverksamhet och ta del av de etablerade klustrens aktiviteter.

Hallå där - Paula Bäckman på Kompetenscentrum Naturbruksförvaltningen VGR, Västergötland

Bredden i verksamheten är styrkan. De erbjuder utbild-ningar och utvecklingsarbete inom alla gröna näringar - jordbruk, skogsbruk, trädgård och hästnäring.
Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där - Sara Byström på
Öjebyn Agro Park


Verksamheten bedrivs med försöks- och demonstrations-odlingar inom både jordbruk och trädgård, men även råd-givning och olika utvecklings-projekt inom de gröna näringarna.
Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där - Helena Kurki på Innovationscenter för landsbygden

Innovationscenter för landsbygden vill ge växtkraft till företag i landsbygder och samtidigt matcha ihop dem med andra aktörer.
Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Mats Pettersson på Gotlands Grönt Centrum

Gotlands Grönt Centrum avser att vara motorn i utvecklingen av de Gröna näringarna på Gotland.
Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Johan Hedström på Agro Örebro


Målet för Agro Örebro är att hålla ihop och synliggöra allt gott arbete som görs av en rad olika aktörer.
Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Cilla Krantz på Agro Sörmland


Agro Sörmland fokuserar i första hand på primärproduktion och precisionsodling.
Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Annica Åkerlom på Grönt Kompetenscenter


Grönt Kompetenscentrum i Västmanland ser sig som en koordinator att skapa och möjliggöra för utveckling av de gröna näringarna.
Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Ole Rönning Kristiansson på Grönt Center


En gemensam nämnare för flera av de verksamheter som finns i klustret Grönt Center i Ås är utveckling av det ’’gröna’’ näringslivet!
Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Mats Emilson på Agro Väst


Visionen är att Västra Götaland är en blomstrande och hållbar livsmedelsregion, där företag inom den gröna näringen är bärkraftiga och utvecklingsbenägna.
Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Beatrice Ramnerö på projekt Gröna Näringar

Gröna Näringar är ett projekt som syftar till att stärka de gröna näringarna i Norrbotten på en rad olika sätt.
Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Carl-Otto Swartz på SLU Partnerskap Alnarp


Syftet med SLU Partnerskap Alnarp är att bidra till utveckling och konkurrenskraft inom de gröna näringarna.
Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Henrik Cyrén och Lina Strömstedt på Green Innovation Park


Henrik och Lina, nya krafter på Green Innovation Park vid Sveriges Lantbruksuniversitet vid Campus Ultuna i Uppsala.
Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Peter Eriksson på Gröna Klustret i Nuntorp

Gröna Klustret Nuntorp har tre styrkeområden i sin verk-samhet; projektutveckling, kompetenshöjning och mötesforum.
Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Helene Oscarsson på Vreta Kluster


Vreta Klusters uppdrag är att verka för jobb, tillväxt och utveckling inom gröna näringar i Östergötland
Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där - Susanne Paulsson på Arena Grön Tillväxt i Halland

Det vi gör är framtidsdrivet och kunskapsdrivet för att bidra till att konkurrens-kraften i de Halländska gröna företagen ökar.
Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Karin och Frida i Jönköping

I Jönköping har man en övergripande målsättning att arbeta för att utveckla Jönköpings län till Sveriges mest innovativa matregion. Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Jennie Bergvall Kalén, Västerbotten

Jennie berättar att man på Gröna Navet nu håller på att arbeta fram en handlingsplan för man ska bli mer självförsörjande på livsmedel. Läs mer om hur de jobbar!

Hallå där... Stina Ernstsson på FRODA i Dalarna

Stina berättar att störst fokus har hittills legat på kunskap och innovation genom etablerandet av nätverket, kurser, utbildningar och inkubatorsverksamhet.
Läs mer om hur de jobbar!

Nyfiken på Gröna kluster – Helene Oscarsson

Helene Oscarsson, sammankallande, har beige kavaj och brun t-shirt på sig

Foto Vreta kluster

Du är sammankallande för gruppen. Vilka är de viktigaste frågorna att jobba med just nu?
– Det är att fortsätta utveckla nätverket Gröna Kluster för att utbyta erfarenheter, metoder, kunskaper och kontakter.

Vad hoppas ni på att arbetet ska leda till?
– En ökad kraft i teknik- och affärsutvecklingsarbetet för företagen inom de gröna näringarna, fler växande företag, fler nya affärsidéer, fler nya produkter och fler som vill arbeta i gröna näringarna.


Vad är på gång framåt?
– Vi har fått en projektansökan godkänd som handlar om just ett ökat utbyte mellan de gröna klustren i Sverige. Nu är fokus på att projektledaren ska börja komma igång med det konkreta arbetet.

Om du får lyfta tre delar som gruppen har bidragit med, vad skulle det bli?
– Att synliggöra för omvärlden vilka gröna kluster som finns i Sverige, att skapa regelbundna möten mellan de gröna klustren och att skapa ett gemensamt projekt för ökat utbyte.

Finansiering av projektet Gröna kluster – erfarenhetsutbyte, samverkan och utveckling


Jordbruksverket beviljade i november 2021ansökan om 5 000 000 kronor i projektstöd inom landsbygdsprogrammet 2014–2020. Stödet avser att bli en brygga mellan de regionala kluster som finns spridda i landet inom de gröna näringarna, samt mellan den regionala och den nationella nivån.

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Läs mer om hur EU-programmen finansierar stöden

Här får du mer information om programmen som finansierar stöden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Jordbruksverkets webb

EU-loggan