Landsbygdsnätverket
Fokus på återställning av älven

Fiskeområde Vindelälven jobbar för långsiktiga och hållbara lösningar när det gäller fiskvandringen förbi Stornorrfors kraftverk. Foto: Daniel Holmqvist

Fokus på återställning av älven

Vindelälven var det första fiskeområde som etablerades i förra programperioden 2007-2013. Stort fokus har legat på att återställa älven och skapa ett hållbart fiske – för såväl yrkesfiskare som sportfiskare.

Gamla tiders flottning och nya tiders kraftverk har drabbat den 40 mil långa Vindelälven hårt. Men arbetet med att återställa älven, öppna vandringsleder och stärka fiskebeståndet pågår på flera nivåer, berättar Stig Westbergh, verksamhetsledare för Fiskeområde Vindelälven.

– Våra långsiktiga mål är högt satta. Nyckeln är att hitta långsiktiga och hållbara lösningar när det gäller fiskvandringen förbi Stornorrfors kraftverk, men det är åtgärder som styrs av komplicerad juridik och stora pengar. Det har hänt väldigt mycket positivt under de senaste åtta åren, men det finns mycket kvar att göra, framför allt när det gäller vandringen nedströms.

Svårt med rekrytering

Men det är långt ifrån bara kraftverket som är ett bekymmer för fisken i Vindelälven. Många andra insatser behövs längs älven och det är här leaderområdet framför allt har lagt sitt fokus.

– Förvaltningen av fisket är jätteviktig, allt ifrån det lilla till det stora. På grund av minskande befolkning har vi dock svårt med nyrekryteringen i fiskevårdsområdena. Därför har vi startat ett projekt med syfte att rekrytera yngre människor och kvinnor. Idag är det otroligt mansdominerat, berättar Stig Westbergh.

En viktig beståndsdel i restaureringsarbetet är att återställa älven efter flottningsepoken. Under mitten av 1800-talet gjordes enorma ingrepp i älven, bland annat i form av dammar i många av biflödena som hindrar fiskens vandring. Sedan början av 2000-talet pågår därför ett arbete med att riva dessa dammar och lägga tillbaka den sten som då lades upp på stränderna när forsarna rensades för att virket skulle komma fram.

Återintroduktion

Ett annat viktigt arbete som gjorts inom ramen för Leader är återintroduktion av havsöring.

– Vi gör utplantering i vattendrag som tidigare var avstängda men nu är öppnade och restaurerade. Det handlar om utplantering med nya metoder och vetenskaplig uppföljning och det är ett arbete som väckt stort engagemang från fiskerättsägarna. Det är det största projektet som vi har i Leader nu och det löper fram till 2020, berättar Stig Westbergh.

Yrkesfisket i området är begränsad. Fem yrkesfiskare är verksamma. Det finns dock tydliga positiva tendenser, berättar Stig Westbergh.

– Utvecklingen har varit glädjande. Tidigare levererade de mest råvaran, idag är de jätteduktiga på att förädla, sälja i gårdsbutiker och leverera direkt till affärer. Det är också gynnsamt för fisket nedströms eftersom yrkesfiskarna kan tjäna mer pengar på sina fångster.

Text: Jakob Hydén

Fokus på återställning av älven

Förvaltningen av fisket är viktig och därför har ett projekt startats med syfte att rekrytera yngre människor och kvinnor. Foto: Daniel Jonsson

Publicerades