Landsbygdsnätverket
Framtidstro på insjöfisket

Leaderområdena Vänern och Närheten arbetar gemensamt för att utveckla fisket i Sveriges största sjö bland annat genom projektet Smaka på Vänern. Foto: Sabina Blomgren

Framtidstro på insjöfisket

Gott om utmaningar men också en beslutsamhet att lösa dem. Tack vare samverkan och gemensamma insatser finns det en framtid för insjöfisket i både Hjälmaren och Vänern.

Det minskande beståndet av gös i Hjälmaren – sjöns mest värdefulla art – var länge ett problem. På 60-talet var minimimåttet 38 centimeter.

– Storleken är förstås en nyckelfråga och det var ingen enkel process, den tog åtminstone fem år, men till sist lyckades vi komma överens, berättar Hans Johansson, ordförande i Hjälmarens fiskareförbund.

34 registrerade yrkesfiskare beslutade gemensamt att höja gränsen till 45 centimeter för minsta tillåtna gös. Det har gett effekt och stärkt beståndet, menar Hans Johansson.

Fiskarna i sjön har också gemensamt beslutat om en MSC-märkning av gösen i Hjälmaren. Det skedde redan 2006 och det var första gången någonsin som gös blev certifierad.

Hållbart fiske

– I grunden handlar det om att vi ska ha ett fiske som är långsiktigt hållbart. Stammen ska föryngra sig själv utan stödåtgärder. Rent praktiskt innebär det att vi alla följer ett antal kriterier, allt ifrån fångsthantering till hur garnen ska vara konstruerade, berättar Hans Johansson.

Certifieringen innebär enligt Hans Johansson att det blir enklare att sälja fisken.

– MSC-märkningen öppnar upp marknader för oss. Tittar du på de större livsmedelsbolagen, till exempel ICA och Konsum, så tar de nästan bara in certifierad fisk och det fungerar likadant när vi ska exportera.

Sex projekt

Leaderområdena Vänern och Närheten arbetar gemensamt för att utveckla fisket i Sveriges största sjö. Arbetet är inriktat mot produktutveckling och förädling, beståndsskydd och miljöförbättringar samt informationsinsatser och kunskapsbyggande. För närvarande stöttar Leaderområdena sex olika projekt som handlar om allt från att utveckla samförvaltningen av fisket i Vänern till att marknadsföra en app för fångstatistik.

Ett av de viktigare projekten handlar om att höja statusen för Vänerlöjrommen. Här har man kikat på Kalixrommen.

– Det är ju samma produkt, men rommen från Vänern har inte alls den status den skulle kunna ha. Det här är en väldigt viktig fråga för våra yrkesfiskare och därför ett prioriterat projekt, säger verksamhetsledare Jens Karlsson.

En annan viktig fråga handlar om siken, som för närvarande är belagd med saluförbud på grund av för höga dioxinhalter.

– Generellt tror jag på en stark framtid för Vänerfisket. Vad gäller yrkesfisket ser jag väldigt positivt på de kommande åren. Men nyckeln är att förädla och sälja fisken lokalt i mycket högre utsträckning än idag, avslutar Jens Karlsson.

Text: Jakob Hydén

Publicerades