Landsbygdsnätverket
Service i samverkan

Hela Sverige ska levas projekt Service i samverkan drivs av lokala processledare som arbetar i elva utvalda pilotkommuner, hela projektet leds av projektkoordinator Claes Becklin.

Nytt projekt ska ge landsbygden större roll i serviceplanering

Sedan några månader tillbaka drivs projektet Service i samverkan vars syfte är att hitta hållbara strukturer för serviceplanering på landsbygden. I elva pilotkommuner ska lokalsamhället och det lokala näringslivet inkluderas i kommunernas planering och i genomförandet av service på landsbygden. Arbetet ska även integreras i regionernas serviceplanering.

Projektägare är riksorganisationen Hela Sverige ska leva vars uppgift är att stödja lokal utveckling för ett hållbart samhälle och att lyfta de frågor som är betydelsefulla för människorna på landsbygden. Service är en av frågorna som ofta lyfts fram som den viktigaste.

Claes Becklin

Claes Becklin

Service är alltid en viktig fråga

- Service är alltid en stor och viktig fråga när man bor och verkar på landet. Hela Sverige ska leva har jobbat med service i många år och i många olika projekt såsom Servicepunkter, By-Macken, Den svenska lanthandeln, Ny service på landet och Lokala hållbara servicelösningar, säger projektets koordinator Claes Becklin.

På så vis har Hela Sverige ska leva inte bara en bred kunskap utan också en väl underbyggd och gräsrotsförankrad behovsanalys om servicebehovet och vad som behövs för att få till väl fungerande servicelösningar. Nyckelordet är samverkan.

- För långsiktigt hållbara resultat krävs aktiv samverkan mellan offentliga, kommersiella och ideella aktörer.

Sedan projektstarten har de lokala processledarna i de elva pilotkommunerna arbetat med att kartlägga och inventera kommunens infrastruktur beträffande service och samverkan. Nästa steg blir att bygga ett ”ekosystem” för serviceplanering där den lokala nivån inkluderas.

- Nya modeller för flernivåsamverkan ska testas för att nå en hållbar struktur för serviceplanering på landsbygden, berättar Claes Becklin.

affär

Lokala servicelösningar

Projektet ska leda till elva samverkansmodeller där alla kommuner tagit fram varsin plan för service på landsbygden, etablerat en lokal servicelösning som ska kopplas till något av serviceslagen drivmedel, dagligvaruhandel, post, apotek eller betaltjänster.

Ur de elva samverkansexemplen i kommunerna ska minst tre modeller tas fram och spridas vidare, bland annat genom det servicenätverk som kommer tillskapas under projektets gång men som ska permanentas och finnas kvar inom Hela Sverige ska leva efter projektets slut.

Vilken roll spelar Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Service i landsbygder?

- Det har kommit mycket inspiration därifrån. Hela Sverige ska leva har ju suttit med i arbetsgruppen sedan start och fått många viktiga kontakter. Jag tror att det varit viktigt att Landsbygdsnätverket varit med och man har sett hur olika organisationer och myndigheter samverkar. Det stärker tanken om att samverkan måste till för att det ska bli någon utveckling i rätt riktning.

Under den i maj kommande Landsbygdsriksdagen i Västernorrland 18 – 20 maj Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., kommer Landsbygdsnätverket arbetsgrupp för Service i landsbygder arrangera ett seminarium som lyfter lyckade servicelösningar. Seminariet genomförs tillsammans med representanter för Hela Sverige ska leva och Tillväxtverket. Hela Sverige ska levas projekt Service i samverkan kommer också att genomföra ett seminarium om flernivåsamverkan.

Det här är den tolfte artikeln artikeln med goda serviceexempel. Övriga artiklar finner du på vår samlingssida med serviceexempel.

Kick-off för projektet Service i samverkan med representanter från länsstyrelserna, SKL, Hela Sverige ska leva, processledare och landsbygdsminister Buchts sakkunnige Claes Nordmark.

PROJEKTFAKTA

Styrning: Projektet styrs av en styrgrupp med sex representanter från Hela Sverige ska leva och Sveriges kommuner och landsting
Genomförande: Nio stycken lokala processledare arbetar i de elva kommunerna och bildar ett processledarnätverk som leds av en projektkoordinator
Projektägare: Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Projekttid: september 2017–februari 2020
Projektbudget: 16 095 000 kronor. Projektet delfinansieras genom landsbygdsprogrammet med Tillväxtverket som stödmyndighet
Projektkoordinator: Claes Becklin
Mer info: Hela Sverige ska leva Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Publicerades