Landsbygdsnätverket
Man lägger in bröd i ugn

1,7 miljarder till Leader för lokal utveckling av Sveriges landsbygder

Jordbruksverket har nu fördelat budgeten för leader på 1,675 miljarder kronor från den strategiska planen till 40 leaderområden i hela landet. Det innebär att alla leaderområden som ansökt om att få bildas nu får möjlighet till detta. Beslutet gäller under förutsättning att Sveriges förslag till strategisk plan för jordbrukspolitiken 2023 – 2027 godkänns av EU-kommissionen.

Leader är en förkortning från franskan med betydelsen att utveckla den egna landsbygden genom en modell där privat, ideell och offentlig sektor samverkar på lokal nivå. Pengarna ska användas för att finansiera lokala projekt som stimulerar utveckling av bygden och sysselsättning. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i området.

40 områden får klartecken
– Runt om i landet har det arbetats hårt med att ta fram utvecklingsstrategier, vilket är en förutsättning för att bli godkänd som leaderområde, säger Andreas Mattisson. I de 40 områden som vi nu ger klartecken att fortsätta ser vi att det finns goda förutsättningar och kapacitet för att utveckla området. Strategierna har bedömts utifrån kriterier som bred förankring, delaktighet och engagemang inom leaderområdet samt möjligheten att nå EU:s och Sveriges mål för levande landsbygder.

Leaderområdena ska nu färdigställa sina strategier och bilda föreningar. Från början av 2023, när de har kompletterat sina strategier och bemannat de lokala leaderkontoren, är det dags att börja mobiliseringen av invånare med goda idéer som vill starta utvecklingsprojekt.

Budgeten som nu beslutas kommer huvudsakligen gå till lokala projekt. Pengarna ska också delvis finansiera de lokala grupperna samt deras arbete med sina utvecklingsstrategier.

Viktigt att få med hela Sverige
– Vår målsättning har hela tiden varit att få Leader i hela Sverige, säger Andreas Mattisson. En förutsättning var att alla leaderområden såg över var sammanslagningar var möjliga inför kommande programperiod. Flera områden har justerat sina gränser och tre sammanslagningar mellan hela områden har skett i Skåne och Halland. Detta har underlättat målsättningen att få med alla leaderområden.

Alla invånare i Sveriges landsbygder ska ha möjlighet att vara med och påverka hur utvecklingen på den plats där man bor och verkar ska ske. Det kan handla om att ge inspel till den lokala utvecklingsstrategin eller söka stöd, både pengar och support, för idéer som bidrar till målen i strategin.

– Vi brukar säga att Leader tar EU ut till köksborden, och då är det rimligt att denna möjlighet finns över hela Sverige. Sedan kan det skilja sig i hur mycket pengar olika områden får, men vår målsättning har varit att möjligheten ska finnas i hela Sverige, säger Andreas Mattisson.

Läs mer på Jorbruksverkets webbsida om Leader i nästa programperiod Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades