Landsbygdsnätverket
En AI-genererad bild med en glödlampa som svävar över ett landskap samt loggan för Mötesplats AKIS

Bilden är AI-genererad

Bilden av AKIS i Sverige klarnar

Förra veckan arrangerades Mötesplats AKIS för femte året i rad. Ett evenemang för alla de som arbetar med kunskap, innovation och utveckling av svenskt lantbruk. Under dagen fick deltagarna en bred översikt om vad som händer på området. De lämnade också sina synpunkter på vad som ska prioriteras kommande år för att utveckla svenska AKIS. Jennie Cederholm Björklund, AKIS-samordnare på Landsbygdsnätverket, vad var nytt för i år?

Jennie Cederholm Björklund har mörk kavaj och rosa topp. Hon står ute i naturen med ett träd vid sidan.

Foto Privat

– I år fick insatser inom Strategisk plan ta stor plats. Såväl Jordbruksverket som olika kunskapsnav finansierade via Strategisk plan lägesrapporterade och berättade om hur de bidrar till utveckling och innovation.

De två analysgrupperna vid Landsbygdsnätverket som arbetar med AKIS-frågor presenterades och de nya arbetssätten med analysgrupper och utförargrupper introducerades.

– Vi hade även ett panelsamtal kring rådgivningens roll utifrån ett beredskapsperspektiv vilket är högaktuellt just nu.

Vilka delar intresserade mest?
– Vi har fått mycket positiv feedback på genomgången av innovationssystem. Den gjorde att bilden av AKIS klarnade ytterligare hos många deltagare. Förståelse för systemsyn, att det är många system som samverkar och att vi behöver plattformar och smörjmedel för effektivt samarbete och kommunikation mellan olika aktörer och system.

Det var många frågor generellt om hur det ska jobbas för att undvika dubbelarbete och för att nyttja de resultat som redan finns, de projekt som avslutats och de utbildningskoncept som tidigare tagits fram.

– Jag tycker det blev tydligt att deltagarna vill arbeta för effektiva system, där tidigare utvecklad kunskap tas tillvara.

Arbetet framåt med avstamp i träffen

Det regionala innovationsstödsystemet med nationell samordning och koordinering är en högaktuell utmaning och möjlighet.

– Där behöver vi arbeta vidare med det praktiska genomförandet för att underlätta samarbete och kunskapsöverföring mellan organisationer och företag – oavsett var i landet de finns.

Flera delar viktiga i fortsatt arbete

Ett forsatt arbete hänger ihop med att det behövs jobbas för att minska överlapp och att många gör samma saker, det vill säga att öka samverkan, samarbete, nätverkande och kommunikation mellan aktörer. Likaså att öka lärandet inom- och mellan organisationer och system. Exempelvis efterfrågades samordning och samarrangemang av konferenser och andra evenemang där man skulle kunna ha stora nationella ämnes- eller temakonferenser med parallella spår .

– Kommunikationsplattformen är fortfarande lika aktuell och efterfrågad, och skulle lösa många knutar och underlätta samverkan, samordning och kommunikation mellan aktörer. Så denna behöver vi fortsätta arbeta för att få till stånd.

Dagen avslutades med en workshop om var tyngdpunkten för arbetet ska ligga och hur det ska prioriteras kommande år. Kan du säga något om det?

– Vi fick in över 100 inspel från workshopen. Som vanligt så är det många som betonar att vi behöver bli bättre på samverkan mellan olika organisationer och att det är viktigt att ha tvärfunktionella grupper med olika kompetenser från olika delar av livsmedelskedjan.

Under träffen var det flera som lyfte vikten av att fortsätta stärka regionala samarbeten och perspektiv, och att i detta arbete även involvera personer som jobbar med bland annat kompetensutveckling på Länsstyrelserna runt om i landet.

Överblick för att undvika dubbelarbete

Det efterfrågades hjälp att bygga tematiska nätverk och att ha AKIS tematräffar. Även önskemål om ökad samordning av utlysningar inom samma områden, där såväl överblick som samordning mellan projekt efterlystes för att skapa synergier och undvika dubbelarbete.

– Flera inspel i workshopen handlade om att fortsätta med den support och de nätverksaktiviteter som idag tillhandahålls då det finns stort behov.

Vad händer nu?

Resultatet från workshopen samlas ihop och kategoriseras, samt presenteras därefter på Landsbygdsnätverkets webb. De två analysgrupperna plockar upp inspel därifrån som passar in i respektive grupp. Eventuellt bildas någon utförargrupp om behov finns.

– Jag hoppas också att förståelsen för AKIS utifrån systemsyn gör att fler engagerar sig i utvecklingen av AKIS – inte minst Utbildningsdepartementet och Klimat- och näringslivsdepartement. Det vore så häftigt om vi i Sverige ville gå samman och utveckla AKIS tillsammans!

Publicerades