Landsbygdsnätverket
Jennie Bergvall Kalén, Gröna Navet i Västerbotten

Jennie Bergvall Kalén, landsbygdsutvecklare på Umeå kommun. berättar mer om den omformningsfas som Gröna Navet befinner sig i. Foto: Umeå kommun

Hallå där... Jennie Bergvall Kalén som berättar mer om Gröna Navet i Västerbotten

Landets gröna kluster/regionala kompetenscentra är mycket betydelsefulla för landsbygdens utveckling och i utvecklingen av de gröna näringarna. Detta vill Landsbygdsnätverket synliggöra i ett antal artiklar under våren 2020. I den här, som är den avslutande artikeln i serien, möter vi Gröna Navet i Västerbotten.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?

Det är en hel del! En av många aktuella frågor under 2020 är att arbeta fram en handlingsplan för hur vi i kommunen blir mer självförsörjande på livsmedel i våra egna verksamheter. Arbetet tar avstamp i de nationella och regionala livsmedelsstrategierna. En annan viktig fråga är att se hur vi tar arbetet med Gröna Navet vidare. Umeå har länge samordnat ett större regionalt arbete med Gröna Navet. Detta är sedan ett par år tillbaka i en omformeringsperiod, och i nuläget sker inte denna regionala kraftsamling på samma sätt som tidigare. Forslundagymnasiet är dock fortsatt en viktig utbildningsaktör lokalt och regionalt och erbjuder utbildning inom lantbruk, häst och djurvård (gymnasienivå) samt trädgårdsutbildning (vuxenutbildning). Därtill finns YH-utbildningar inom driftledare lantbruk och till hösten även trädgårdsmästare med inriktningar mot såväl odling som skötsel.

Vilken skillnad gör ni för de gröna näringarna och landsbygden i ert område?

Umeås landsbygd ska vara en attraktiv plats för boende, näringsliv, föreningar och besökare. Umeå kommuns särskilda översiktsplandel för landsbygden sätter starkt fokus på betydelsen av det lokala näringslivet som en motor för hållbar landsbygdsutveckling. Här är det viktigt att fortsätta arbeta med frågor som utveckling av lokal och regional upphandling av varor och tjänster, t. ex inom livsmedel. Kommunen har också en viktig roll i att skapa bra förutsättningar för lokal livsmedelsproduktion och jordbruksnäring genom översiktsplaneringen, ex. genom utpekande av odlingsmark och riktlinjer för att säkra förutsättningar för fortsatt jordbruk. Forslundagymnasiet är en mycket viktig aktör för utbildning och fortbildning inom de gröna näringarna.

Sedan 2019 har Umeå kommun ett inrättat landsbygdsutvecklingsråd som utgör ett dialogforum där politiska representanter möter idéburen sektor, näringsliv och akademi (Umeå Universitet och SLU). Rådets uppdrag är att ta till vara på landsbygdsperspektivet och ha en aktiv roll i kommunens förändringsarbete, samt arbeta internt inom kommunen och externt mot myndigheter, allmänhet och organisationer.

Umeå kommun arbetar även med regionala frågor inom landsbygdsutvecklingsområdet och just nu pågår ett arbete med att ta fram en gemensam landsbygdsutvecklingsstrategi för Umeåregionens sju kommuner. Umeå är även en del av biosfärområdet Vindelälven-Juhtatdahka - ett av världens största biosfärområden som sträcker sig från fjäll till kust och som erhöll sin biosfärutmärkelse av UNESCO i juni 2019.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?

Vi kommer att fortsätta utbilda framtidens arbetstagare inom de gröna näringarna via Forslundagymnasiet. Vi hoppas också kunna ta arbetet med Gröna Navet vidare för att fortsatt skapa kontaktytor för samarbete mellan olika aktörer inom de gröna näringarna i området.

Umeå kommuns nya miljömål antogs i februari 2020. Kommunen har bland annat målsättningar om att erbjuda minst 50 procent lokalproducerade livsmedel och 50% ekologiska livsmedel inom kommunens verksamheter år 2025. Samma år ska alla grundskolor i kommunen ha tillgång till skolskog och odlingsmöjligheter. Nästa steg i arbetet för att uppnå miljömålen är att ta fram en åtgärdsplan under 2020 som identifierar vilka åtgärder som görs redan idag, samt vad som krävs för att nå målen.

Ett annat viktigt arbete handlar om skapandet av en Green Innovation Park. Vi har i Umeå ett brett innovations- och affärsstödjande ekosystem för entreprenörer, forskare och samhällsbyggare. Vi har dock identifierat att stödet inom gröna näringar, speciellt livsmedelsbranschen, inte är lika utvecklat som i andra branscher i regionen. Därför har kommunen för avsikt att skapa en Green Innovation Park i Umeå tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet och Region Västerbotten där akademi, forskningsinstitut, näringsliv, entreprenörer och offentliga aktörer kan mötas för innovationer inom bioekonomisektorn. Arbetet är bara i sin linda än så länge men väntas ta fart under året.

Finns det något som skulle göra ert jobb lättare?

För att jobba strategiskt och kraftsamla kan det ibland behövas extra utvecklingsmedel. Tillgång till extern finansiering är viktigt, och vi hoppas kunna ta del av medel som avsätts inom ramen för den nationella handlingsplanen för livsmedel. En mycket angelägen fråga är kompetensförsörjning. Vi har också höga förhoppningar om att bli ett prioriterat leaderområde i kommande programperiod och därigenom få större ekonomiska möjligheter att jobba med landsbygdsutveckling med ett tydligt underifrånperspektiv.

Gröna Navet i Västerbotten

Huvudman/huvudmän:
Umeå kommun

Geografiskt område:
Västerbotten

När startade verksamheten:
Gröna Navet startade redan 2002, och är idag i en omformeringsperiod

Viktigaste aktörerna (företag/organisationer) engagerade i skapandet av klustret/centrat:
Kommunen, Region Västerbotten, universiteten, Länsstyrelsen, LRF med flera

Hur många företag/organisationer har sin arbetsplats inom klustret/centrat:
-
Huvudsakliga finansieringskällor:
-
Exempel på utvecklingsprojekt och evenemang:
-
Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Jennie Bergvall Kalén (landsbygdsstrateg)
Telefon: 090-16 14 74
E-post: jennie.bergvall.kalen@umea.se
Webbsida: www.umea.se/landsbygd Länk till annan webbplats.

Kontaktperson: Cathrin Backman Löfgren (rektor Forslundagymnasiet)
Telefon: 090-16 41 63*
E-post: cathrin.backmanlofgren@umea.se
Webbsida: https://www.skola.umea.se/skolor/gymnasieskolor/forslundagymnasiet.html Länk till annan webbplats.

Publicerades