Landsbygdsnätverket
Kjell Ivarsson på LRF i halvbild. Han har mörk kostym och vit skjorta

Kjell Ivarsson är ordförande i vår arbetsgrupp EIP-Agri som arbetar med innovationsfrågor inom gröna näringar och jobbar till vardags på LRF. Foto LRF

Hallå där...Kjell Ivarsson

Du är ju ordförande i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp EIP-Agri som arbetar med innovationsfrågor inom gröna näringar. Vilka är de viktigaste frågorna som ni jobbar med just nu?

– En mycket viktig fråga är förstås att sprida resultat från de innovationsprojekt som har avslutats nu. Vi ska också stötta de innovatörer som just nu tänker starta nya projekt. Vi är för närvarande i en lucka mellan programperioderna i Landsbygdsprogrammet, och den ska vi försöka fylla med så mycket aktivitet som möjligt för att hålla ångan uppe i EIP-Agri, som ska fortsätta i nästa programperiod.

Vad hoppas ni på att det ska leda till?
– Det som är på gång är en översyn av EIP-Agri i alla detaljer. Vi behöver se över vad kan göras bättre med både övergripande strategi och att göra ansökningsarbetet så smidigt och rättvist som möjligt. Ett exempel är att frågorna i ansökningsformuläret kommer att anpassas till innovationsstödet för att minska behovet av kompletteringar och få en snabbare handläggning.

Vad är på gång framåt?
– I Bryssel finns det hos EU-kommissionen långt framskridna idéer på att skapa en kunskapsnod, som man kallar Agricultural Knowledge Innovation Systems (AKIS). Tanken med AKIS är att bygga och utbyta kunskap nära företagarna och att fokusera rådgivaren och göra den rollen mer utvecklad och aktiv som kunskapsbärare. Vi hoppas att detta blir en framgångsrik satsning och att vi i Sverige också kan plocka upp denna fråga om ett Jordbrukets Kunskaps- och Innovationssystem.

– Siktet är samtidigt inställt på att fortsätta med innovationerna i EIP-Agri både mellan programperioderna och i det nya Landsbygdsprogrammet

Om du får lyfta tre delar som gruppen bidragit med, vad skulle det bli?
– EIP-Agri-gruppen har varit ett stort stöd i denna besvärliga Covid-tid när man har fått tänka nytt på flera sätt för att sprida information och att få andra saker att fungera. Erfarenheterna i gruppen har också på många sätt höjt nivån på arbetet med att fundera ut nya arbetssätt och administrativa rutiner med det program vi har idag. Viktigast är kanske att gruppen har bidragit med nya idéer till nästa programperiod.

Arbetsgruppens syfte och mål

Inom Landsbygdsnätverket finns ett innovationsnätverk inom ramen för innovationsstödet EIP-Agri. Syftet är att knyta samman innovationsgrupper, rådgivare, forskare, organisationer med flera för utbyte av ny kunskap och nya erfarenheter både nationellt och internationellt.

Målet för arbetsgruppen EIP-Agri är att medlemsorganisationerna bidrar till samarbete kring innovationer i landsbygdsutveckling och till många innovationsprojekt inom EU-satsningen EIP-Agri.

Arbetsgruppens medlemmar finns på den här sidan

Läs mer om EIP-Agri på den här sidan

Publicerades