Landsbygdsnätverket
Mats Emilson, vd på Agroväst Foto: Thomas Harrysson

Mats Emilson, vd på Agroväst Foto: Thomas Harrysson

Hallå där... Mats Emilson på Agroväst, Västsverige!

Landets gröna kluster/regionala kompetenscentra är mycket betydelsefulla för landsbygdens utveckling och i utvecklingen av de gröna näringarna. Detta vill Landsbygdsnätverket synliggöra i ett antal artiklar under våren 2020. I den här möter vi Agroväst i Västra Sverige.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?

Vår vision är att Västra Götaland är en blomstrande och hållbar livsmedelsregion, där företag inom den gröna näringen är ekonomiskt bärkraftiga. Agroväst skall vara möjliggörare och katalysator för att sålla fram viktiga utmaningar som finns. Då involverar vi både forskare, företagare och andra kollegor i branschen. Därefter arbetar vi för att skapa samarbeten mellan lämpliga aktörer för att komma vidare i frågan. Slutligen arbetar vi fram en gemensam finansiering för uppdraget.

En viktig del i vårt arbete är att skapa just samarbeten och finansiering för att kunna driva frågorna. Vi leder och koordinerar ganska många projekt men det betyder inte att det är vi som gör allt arbete utan det är andra aktörer, experterna sitter ofta på andra ställen. Sist vi stämde av i listan på samarbeten/partners som är involverade var vi 54 svenska aktörer såsom företagare, organisationer och Universitet. Det är hela tiden en rörlig materia.

Agroväst arbetar även internationellt med olika universitet, organisationer och företag, främst i norra Europa. Dessutom projektleder vi åt andra. Allt bygger på samarbete, det är väldigt sällan vi gör något enbart själva.

Vilken skillnad gör ni för de gröna näringarna och landsbygden i ert område?

Vi tror att vi gör en rätt hygglig skillnad faktiskt. Vi har hållit på sen 1992 och har en bred verksamhet och stor erfarenhet av projektledning. Vi bedriver sju Forsknings- och Innovationsprogram:

 • Energigården
 • Framgångsrikt företagande
 • Nöt- och lammkött
 • Mark- och vattenvård
 • Mjölkproduktion
 • POS (PrecisionsOdling Sverige)
 • Tillväxt Trädgård Väst samt
 • Kommunikationskonceptet Gröna Möten

För tillfället driver vi cirka tio EIP-projekt (European Innovation Partnership) och har fler på gång. Agroväst har lång erfarenhet av samordning och ledning av såväl lokala, regionala, nationella och internationella utvecklingsprojekt. Vi har deltagit/deltar i 11 EU Interreg-projekt (3 aktiva för närvarande) och har ett brett nätverk av samarbetspartners i Sverige och Europa. Oftast är vi Lead Partner för projekten som helhet eller koordinator för svenska delen. Dessutom har Agroväst flera avknoppade projekt: Drivhuset Skaraborg, BYS (Biologiska Yrkeshögskolan), Svenska PIG AB (ingår numera i Gård & Djurhälsan), Hästcentrum mm.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?

Projektledning – Projektfinansiering – Kommunikation

Agroväst vill fortsätta lyfta de viktiga utmaningarna. Just nu (2020) jobbar vi med en ny strategiplan, vi kommer antagligen att jobba som vi har gjort i stora delar med att vaska fram de viktigaste frågorna för näringen. Vad är behoven, vad kan utvecklas, vilka problem behöver hitta en lösning? För oss är det viktigt att få göra nytta för andra och inte för oss själva som organisation.

Finns det något som skulle göra ert jobb lättare?’

Precis som i lantbruket, önskar vi enklare regelverk! Idag är de olika för olika tillfällen. Olika Interreg-program och nationella finansiärer skapar egna regler. Och vissa regler stipulerar att vi inte får jobba direkt med enskild primärproducent vilket skapar en lucka som kan vara svår att fylla.

En annan svår sak är handläggningstiderna på Jordbruksverk och andra ställen. Det tar lång tid med rekvisitionerna och att få ansökningarna bedömda. Vi skulle gärna vilja se en rak linje i handläggningen så det blir enkelt för enskilda handläggare med avvägningar och bedömningar. Det är faktiskt ett stort problem som ställer stora krav på likviditet och framförhållning i planering.

Agroväst i Västra Sverige

Huvudman/huvudmän:
Icke-vinstdrivande aktiebolag, som ägs till 100 procent av den ideella föreningen Livsmedel i Väst.

Medlemmar i föreningen är t ex Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Chalmers Tekniska Högskola, Gunnar Dafgårds Aktiebolag, Lantmännen, LRF, Skaraborgs Kommunalförbund, RISE m fl.

Geografiskt område:
Västsverige som bas men samarbetar även inom Sverige och i Europa.

När startade verksamheten:
1992

Viktigaste aktörerna (företag/organisationer) engagerade i skapandet av klustret/centrat:
De fem länsstyrelserna Halland, Göteborg-Bohuslän, Värmland, Skaraborg, Älvsborg samt SLU och LRF.

Hur många företag/organisationer har sin arbetsplats inom klustret/centrat:
Vi hyr kontor av ett fastighetsbolag och i huset huserar ett trettiotal företag och organisationer.

Huvudsakliga finansieringskällor:
Agroväst driver en portfölj av olika utvecklingsprojekt som omsätter ungefär 60 miljoner per år. Majoriteten av dessa medel är offentliga medel (från delregional, regional, nationell och europeisk nivå), och en mindre del privata (företag, stiftelser etc).

Exempel på utvecklingsprojekt och evenemang:
Agroväst bedriver alltså verksamhet inom sju Forsknings- och Innovationsprogram, samt vårt kommunikationskoncept Gröna möten. Inom dessa bedrivs i dagsläget 46 projekt. Alltifrån fleråriga stora EU-projekt till kortare förstudier. Exempelvis;

 • SmartAgri
 • Satellitbaserad proteinhaltsprognos
 • Kamera för digital vägning av grisar och nötboskap i stallmiljö
 • Agri Venture Sweden
 • Exaktare skördeprognoser för effektiv och hållbar odling av grönsaker
 • Affärsboosten
 • Green VALLeys – plattform för grön bioraffinering.

Agroväst är också utvalt av Tillväxtverket till klusterplattformen S3-piloten. S3-piloten ska ytterligare stärka klusters kompetens och genom detta stötta företagens utveckling. Utvalda kluster är prioriterade i enlighet med regionernas smarta specialiseringsstrategier. Smart specialisering är ett begrepp som EU-kommissionen initierade och är ett arbetssätt för att kraftsamla kring innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential.

Inom detta program har Agroväst också blivit certifierade i ESCA-systemet på bronsnivå (The European Secretariat for Cluster Analysis).

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson: Mats Emilson VD
Telefon:
0706 – 700 300
E-post:
mats.emilson@agrovast.se
Webbsida.
www.agrovast.se Länk till annan webbplats. www.gronamoten.se Länk till annan webbplats.
www.smartagri.se Länk till annan webbplats. www.precisionsskolan.se Länk till annan webbplats.
Postadress: Agroväst Livsmedel AB, Box 234, 532 23 Skara

Publicerades