Landsbygdsnätverket

Paula Bäckman, projektledare för Kompetenscentrum Naturbruksförvaltningen VGR, Västergötland.

Hallå där - Paula Bäckman på Kompetenscentrum Naturbruksförvaltningen VGR, Västergötland

Landets gröna kluster/regionala kompetenscentra är mycket betydelsefulla för landsbygdens utveckling och i utvecklingen av de gröna näringarna. Detta vill Landsbygdsnätverket synliggöra. Här möter vi Kompetenscentrum Naturbruks-förvaltningen VGR, Västergötland.

Vad är det viktigaste ni jobbar med?
Vi bedriver ett utvecklings- och innovationsarbete, bland annat inom ramen för vår utbildningsverksamhet i våra olika naturbruksskolor, och på flera sätt är vi ett center för innovation inom de gröna näringarna. Det ingår i vårt uppdrag att bedriva försök och projekt och vara en motor för näringens utveckling i regionen. Vi har testmiljöer som används av olika aktörer. Man kan beskriva vår verksamhet som ett kluster även om vi är utspridda rent geografiskt med våra skolor: naturbruksskolorna i Svenljunga, Sötåsen i Töreboda, Uddetorp i Skara, Axevalla hästcentrum och vuxenutbildning på Angereds gård.

Vilken skillnad gör ni för de gröna näringarna och landsbygden i ert område?
De utvecklingsprojekt vi driver på våra skolor är väldigt elevnära. Vi har många studerande som får vara del av olika försök och på det sättet blir kunskapsbärare när de senare kommer ut i arbetslivet.
Resultat i våra projekt och testmiljöer är till för de gröna näringarna och ska komma dem till del. Normalt brukar vi ordna inspirationsaktiviteter kopplade till varje projekt, exempelvis föreläsningar och fältvandringar och vi har även en naturbrukspodd. Det som händer i våra verksamheter måste ju ut till näringen. Men i år har vi tvingats ändra vår strategi på grund av corona.

Vad kan ni bidra med för att utveckla de gröna näringarna i framtiden?
Det som är unikt med vår verksamhet, och det som är vår styrka, är bredden. I och med att vi erbjuder utbildning inom alla grenar inom naturbruk så bedriver vi också utvecklingsarbete inom alla gröna näringar – jordbruk, skogsbruk, trädgård, hästnäring. Sedan tror jag det är jätteviktig att vår verksamhet faktiskt sker på riktigt, att vi bedriver våra utbildningar i autentiska miljöer och att de också är testmiljöer. Vi är en utbildningsaktör, men också en samverkansplattform där nya idéer, tekniker och produkter kan testas och utvecklas.

Finns det något som skulle göra ert jobb lättare?
Inte som jag kan komma på.

Kompetenscentrum Naturbruksförvaltningen VGR, Västergötland

Huvudman/huvudmän:
Västra Götalandsregionen

Geografiskt område:
Västra Götaland

När startade verksamheten:
Skolorna har alltid haft ett regionalt utvecklingsuppdrag. 2013–2014 skedde ett förändringsarbete i förvaltningen och då skapades detta Kunskaps- och kompetenscentrum.

Hur många företag/organisationer har sin arbetsplats inom klustret/centrat:
Inga andra organisationer är lokaliserade på våra skolor. Några av våra partners är Agroväst, RISE, SLU, Chalmers, Hushållningssällskapet, Jordbruksverket och Göteborgs stad.

Huvudsakliga finansieringskällor:
Regionen är vår huvudfinansiär. Många av våra projekt är EU-finansierade eller har medfinansiering av exempelvis Vinnova eller Naturvårdsverket via Klimatklivet.

Exempel på utvecklingsprojekt och evenemang:
Green Valleys. Ett treårigt EU-projekt med mål att etablera en utvecklingsplattform för bioraffinering som delvis drivs på Sötåsens naturbruksskola. Det är ett svensk-danskt forskningssamarbete som ska visa hur cirkulär grön bioekonomi kan utnyttja lantbrukets potential.

Demoodlingar på Sötåsen. Tillsammans med Jordbruksverket har vi i år genomfört demonstrationsodlingar, där vi bland annat har tittat på effekterna av att införa olika mänger gröngödning och biokol.

Saturn. I Angered driver vi tillsammans med Göteborgs stad ett projekt där vi har byggt upp en modellodling som ska visa hur småskalig stadsnära odling kan fungera.

Stallhjälpredan. På Axevalla hästcentrum har vi tillsammans med RISE utvecklat en stallhjälpreda, en maskin på sex hjul som kan fjärrstyras och ska underlätta arbetet med tunga lyft och annat.

Biogas. På Sötåsen har vi en småskalig biogasanläggning som länge har fungerat som en testmiljö för utveckling. Eftersom vi inte har några egentliga produktionskrav så fungerar den perfekt som testmiljö.

Sensorteknik. På alla skolenheter installerar vi nu LoRaWan-nätverk för att kunna utveckla användandet av sensorer i de gröna näringarna.

Kontaktperson: Paula Bäckman, områdeschef
Telefon: 070-0825667
E-post: paula.backman@vgregion.se
Webbsida: www.vgregion.se/f/naturbruk/utveckling-och-innovation/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde

Publicerades