Landsbygdsnätverket
Johan Varenius som är verksamhetsledare på Agro Sörmland har ljusblå skjorta och mörkblå kavaj. Han står framför ett gult hus.

Johan Varenius är verksamhetsledare på Agro Sörmland. Foto Agro Sörmland

Lönsamt företagande inom de gröna näringar i fokus för Agro Sörmland

Landets cirka 17 gröna kluster och regionala kompetenscentra är betydelsefulla för landsbygdens utveckling och expansion av de gröna näringarna. Agro Sörmland är en av dessa och främjar utveckling, innovation och tillväxt inom de biobaserade näringarna.

Johan Varenius, du är verksamhetsledare på Agro Sörmland, hur arbetar ni?
– En viktig del i verksamheten är att driva utvecklingsprojekt i nära samarbete med företagen som bidrar med tillväxt och ökad konkurrenskraft. Vi anordnar även kompetenshöjande insatser inom aktuella områden. Våra insatser ska ha stark koppling till primärproduktionen, alltså företag som bedriver lantbruk och skogsbruk.

Hur drivs Agro Sörmland?
– Agro Sörmland är en regional nod som ligger under AgroÖst Ideell förening. AgroÖst har tre regionala noder varav vi är en och utöver oss finns Agro Örebro och Agro Västmanland.

Vad är det viktigaste med ert arbete?
– Att vara en brygga och skapa mötesplatser mellan de gröna företagen, det offentliga och det privata. Att till exempel vara en resurs att lyfta in idéer från gårdsnivå till innovationssystemen. Att driva innovationsprocesser kräver tid och resurser och Agro Sörmland kan hjälpa till med detta. Vi är neutrala, har ett brett nätverk och kan vara ett stöd i att hitta finansiering och kompetens.

– Vi arrangerar också kunskapsseminarier där vi lyfter ämnen som intresserar gröna företagare och bjuder in experter med kompetens inom olika områden. Vi sprider även kunskap om gröna företagares behov i olika sammanhang och formar mötesplatser som inte funnits annars. Det är ett sätt att skapa positiva synergier mellan olika aktörer som normalt inte möts på ett naturligt sätt.

Vem har nytta av er?
– Att skapa goda förutsättningar att bedriva lönsamt företagande inom gröna näringar är prio ett. Det gör vi genom olika insatser som kan bidra till inspiration, utveckling och tillväxt hos företagen. Om vi lyckas med det blir det till nytta för hela samhället. Ökad produktion i Sverige bidrar till en hållbar produktion, fler jobb och minskar landets sårbarhet.

Vad bidrar ni med för att utveckla de gröna näringarna i ert område?
– Vår verksamhet är bred. Det handlar om att driva utvecklings- och innovationsprocesser och bidra till tillväxten av nya gröna idéer. Men det är också viktigt att vara den där bryggan mellan lantbruksföretagen, privata och offentliga aktörer.

– Vår neutralitet bidrar till att vi kan tilldelas uppdrag att driva olika processer kopplade till gröna näringar. Det kan till exempel handla om kompetensförsörjning. Då samlar vi arbetsgivare, utbildningssamordnare och andra parter för att diskutera vilka åtgärder som behövs för att locka fler att vilja jobba inom gröna näringar och hur man attraherar unga att utbilda sig inom området.

Vad skulle underlätta för ert arbete?
– Långsiktig stabil finansiering. Vi är mycket tacksamma för det ekonomiska stöd vi får från våra medfinansiärer, men om det fanns en långsiktig offentlig medfinansiering vi kunde söka till vår basverksamhet vore det bra. Just för att kunna jobba långsiktigt.

Text Colette van Luik

FAKTARUTA

Agro Sörmland i Eskilstuna, Södermanland - start 2017

Huvudman: AgroÖst ideell förening.

Geografiskt område: Huvudsakligen Sörmland, men även omgivande län i östra mellansverige samt i projektarbeten även nationellt.

Viktigaste aktörerna engagerade i skapandet av klustret/centrat: AgroÖst Ideell förening, Region Sörmland, Länsstyrelsen, LRF samt ett antal organisationer verksamma inom näringen.

Hur många företag/organisationer har sin arbetsplats inom klustret/centrat: Vi har ingen fysisk plats utan är nätverksbaserade och förlägger aktiviteter till olika platser i länet.

Huvudsakliga finansieringskällor: Mix av privat och offentlig finansiering. Region Sörmland är huvudfinansiär.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Johan Varenius
Telefon: 072-722 07 71
E-post: johan@agrosormland.se
Webbsida: www.agrosormland.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades