Landsbygdsnätverket
Flygbild över kustnära landsbygdslandskap med en stor gård synlig och Tjitte de Vries, ordförande i nätverkets styrgrupp

Foto: Jesper Anhede. Foto på Tjitte de Vries; Jordbruksverket

Nätverket tycker till om den framtida landsbygdspolitiken

Nu pågår regeringens översyn av den svenska landsbygdspolitiken. Att landsbygdernas utveckling är avgörande för hela Sveriges framgång är ett återkommande budskap. Ambitionen är att förankra arbetet med översynen brett. Där är Landsbygdsnätverket en organisation som fått möjlighet att lämna synpunkter och löpande ta del av arbetet. 

Sedan förra våren pågår en översyn av den nationella landsbygdspolitiken. Målet med översynen är att lägga en samlad landsbygdsproposition under 2026. Landsbygdspolitiken omfattar många områden. Det handlar exempelvis om service, rennäring, entreprenörskap, fiske, jordbruk och livsmedelsindustri.

Regeringens ambition är att förankra arbetet med olika typer av organisationer som representerar landsbygder, där Landsbygdsnätverket är en. Tjitte de Vries, som är ordförande i nätverkets styrgrupp, ser positivt på den pågående översynen.

– Det är bra att regeringen gör det här. Det är mycket som hänt och förändrats sedan vår nuvarande landsbygdspolitik kom till och det leder såklart till behov att se över politiken.

Förväntningar på översynen

Han hoppas att det sker en anpassning av politiken till nya förändrade situationer.
– Det finns många utmaningar att ta hänsyn till, såsom klimatförändringar, att ge förutsättningar för att bibehålla och utveckla landsbygderna så att människor kan verka, leva och bo i hela Sverige och att hitta synergier mellan land och stad, säger Tjitte de Vries.

Landsbygdsnätverket är en bred plattform med mer än hundra medlemsorganisationer. Inom nätverket finns fyra analys- och arbetsgrupper; Hållbara gröna näringar, Stärkt landsbygdsperspektiv, Hållbara blå näringar och AKIS som handlar om innovations- och kunskapssystem inom jordbruket.

– Med den bredden kan nätverket bidra med att ge inspel i arbetet med en ny politik. Vi kan vara en plattform för fördjupade dialoger bland annat genom analysgrupperna, digitala workshops med medlemmarna och att ha med programpunkter under landsbygdsveckan 2025, säger Tjitte de Vries.

Vad händer nu?
– Vi har i ett möte med regeringskansliet berättat om hur Landsbygdsnätverket kan stå till tjänst om så behövs för att ytterligare bidra till den politiska översynen.

Med i referensgruppen

I referensgruppen för översynen av landsbygdspolitiken ingår Civilförsvarsförbundet, Småkom (De små kommunernas samverkan), LRF (Lantbrukarnas Riksförbund), Hushållningssällskapet, Lokal Utveckling Sverige, Sveriges barn- och ungdomsorganisationer, Riksförbundet Enskilda Vägar, Skärgårdarnas Riksförbund, Svenska kyrkan, Svenskt Näringsliv och Svenskt Friluftsliv.

Publicerades