Landsbygdsnätverket

Ny app kan minska svampgift i havre

Havre är känsligt för angrepp av svampen fusarium som kan ge höga halter av det giftiga ämnet DON i havrekärnan. Med hjälp av innovationsstödet EIP-Agri utvecklas ett beslutsstöd i form av en app i telefonen, som bedömer behovet av att bekämpa fusarium.

– I korthet går det ut på att en lantbrukare ska kunna gå in i appen och markera en plats på en karta, till exempel sina havrefält. Då får man upp en bedömning av om det finns behov att bekämpa mot Fusarium eller inte, i tre nivåer, säger projektledare Thomas Börjesson på Agroväst.

Appen anger tre risknivåer

  • Grönt – ingen risk
  • Gul - viss förhöjd risk för angrepp av fusarium. Rådfråga en rådgivare eller Jordbruksverket, och konsultera den branschriktlinje som finns för bekämpning mot Fusarium för att undvika höga halter av DON.
  • Rött – du bör bekämpa fusarium.

Prognosen uppdateras i maj, i mitten av juni och i början av augusti. I augusti är det inte aktuellt med bekämpning, men man kan då få en indikation om det kan vara värt att testa DON-halten i sin spannmål.

– Spannmålsinköpare som Lantmännen har också nytta av det, de kan se om exempelvis vissa regioner har mer rött än andra, säger Thomas Börjesson.

Prognosen fungerar i alla områden i Sverige där det odlats mycket havre

Fungerar i områden med mycket havre

Underlaget till appen bygger på uppmätta DON-halter i inleveranser av havre de senaste 10 åren, i kombination med säsongens väderdata samt områdets DON-halt föregående år. Prognosen fungerar i alla områden i Sverige där det odlats mycket havre.

– Appen kom ut i somras och är inte provad i någon större omfattning ännu. Den är inte helt klar utan behöver förfinas och göras mer användarvänlig. Vi har tänkt att som sluttamp på projektet fylla på med mer information, exempelvis kan man justera upp prognosen vid minimerad jordbearbetning eller havre efter havre, säger Thomas Börjesson.

Studerar svampangrepp. Foto: Lars Johansson.

Spar pengar och miljö

Miljönyttan med prognosen består i att odlaren får ett bättre underlag för att bedöma när det är motiverat att bekämpa mot fusarium.

På så sätt kan onödiga bekämpningar undvikas, vilket dessutom utgör en kostnad för lantbrukaren. Om det är motiverat att bekämpa är det å andra sidan viktigt att göra det för att undvika höga DON-halter i sin havreleverans.

– Den här appen finns redan tillgänglig utan kostnad idag i version 1. Vi kommer att uppdatera den till version 2 innan projektets slut under nästa vår, säger Thomas Börjesson.

Text: Lisa Germundsson

FAKTA

Projekt: Infofusion Fusarium
Projektägare: AgroVäst. Samarbete med Lantmännen, Dataväxt, Hushållningssällskapet Västra, Högskolan i Skövde och SLU.
Budget: 2,4 miljoner kronor
Kontakt: Thomas Börjesson, 070-5598559

Här kan du läsa mer om projekten: Godkända innovationsprojekt - EIP-Agri Länk till annan webbplats.
Här kan du läsa mer om andra EIP-projekt inom EU: Projects Länk till annan webbplats.

Publicerades