Landsbygdsnätverket
Lisa Karlsson ute i skogen vid en röd stuga. Hon har blå jacka på sig.

Foto Privat

Nyfiken på...Lisa Karlsson

Du arbetar på Jordbruksverket och är  ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Miljö & klimat. Hur jobbar du med ekosystemtjänster?

– Jag arbetar med miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, som Jordbruksverket är miljömålsansvarig myndighet för. Just nu är det stort fokus på den kommande gemensamma jordbrukspolitiken (CAP), där jag och mina kollegor jobbar med att ta fram ersättningar för lantbrukares miljöarbete.

– Jag arbetar även med miljöövervakning. Det är viktigt att vi har en miljöövervakning som kan svara på hur landskapet förändras och som kan bidra med kunskap om vilka åtgärder som behöver genomföras för att målen ska nås.

Hur kan ditt jobb bidra till att främja miljöarbetet och ekosystemtjänster i de gröna näringarna?

– Genom att ta fram väl underbyggda förslag på ersättningar inom den gemensamma jordbrukspolitiken som är attraktiva för lantbrukare att söka och som ger den efterfrågade miljönyttan.

Det finns fyra typer av ekosystemtjänster; försörjande, reglerande, kulturella och stödjande tjänster. Kan du ge exempel på ekosystemtjänster som du vill främja?

– Det går inte att peka ut vilka typer av ekosystemtjänster som är viktigare än andra, de hänger ihop. I arbetet med odlingslandskapets vilda växter och djur är det viktigt att vi inte enbart fokuserar på åtgärder som gynnar arter som bidrar med viktiga ekosystemtjänster.

– Miljömål, konventioner och direktiv säger att all biologisk mångfald ska bevaras, inte bara de arter som ger människan nytta. Till exempel kan arter som är sällsynta anses vara mindre viktiga leverantörer av ekosystemtjänster just för att de är ovanliga, men vi ska arbeta för att även dessa ska kunna finnas kvar i landskapet.

Vad ser du för möjligheter och hinder för de gröna näringarnas miljöarbete framöver?

– Jordbruket producerar utöver mat även miljötjänster som biologisk mångfald och synliggörande av kulturmiljöer. I arbetet med den kommande gemensamma jordbrukspolitiken är det viktigt att fortsätta stötta och uppmuntra lantbrukarnas miljöarbete och engagemang genom ekonomiska ersättningar, rådgivning och innovationer.

– Det finns samtidigt många utmaningar, till exempel klimatförändringar, ungas intresse för att bo och verka på landsbygden, stressade konsumenter och att landskapet växer igen.

Publicerades